RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Polityka klimatyczna

Przyjęta w 2023 r. „Polityka klimatyczna Grupy Kapitałowej ENEA” wskazuje najważniejsze cele dotyczące  ograniczania globalnego ocieplenia oraz przystosowania się do zachodzących zmian klimatycznych.

Zobacz więcej

Rozwój OZE

W 2023 r. wyprodukowaliśmy o ponad 15% więcej energii odnawialnej niż w 2022 r. a nasze inwestycje w OZE tylko w spółce Enea Nowa Energia przekroczyły ponad 90 mln zł, a w całej Grupie Enea uwzględniając akwizycje to 370 mln zł.

Zobacz więcej

Nowe technologie i smart cities

Angażujemy się w rozwój nowych technologii, które wyznaczą przyszłość rynku elektroenergetycznego.

Zobacz więcej

Farmy fotowoltaiczne

Aktywa wytwórcze Grupy Enea zostały rozszerzone o funkcjonujące farmy fotowoltaiczne PV Genowefa (woj. wielkopolskie) o mocy 35 MW oraz mniejsze instalacje: PV Tarnów o mocy 10MW (woj. dolnośląskie) i PV Tykocin o mocy 2MW (woj. podlaskie). W przededniu realizacji jest farma fotowoltaiczna Jastrowie II.

Zobacz więcej

#WiecejZielonejEnergii

Zgodnie ze „Strategią Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2040 roku” rozwijamy produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Nasz obecny „Portfel OZE” obejmuje m.in.: farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe na lądzie oraz biogazownie.

Zobacz więcej
2 284
GWh
Energia odnawialna wyprodukowana w 2023 r.

#SiecDystrybucyjna

Zdajemy sobie sprawę z konieczności inwestowania w sieć dystrybucyjną m.in. w związku z szybkim wzrostem liczby rozproszonych instalacji wytwórczych, obowiązków w zakresie wspierania rozwoju lokalnych rynków energii oraz powstawania tzw. społeczności energetycznych – klastrów i spółdzielni energetycznych.

Zobacz więcej
1,8
mld zł
Inwestycje w sieć dystrybucyjną w 2023 r.

#ZieloneMoce

W początkowej fazie drogi do neutralności klimatycznej – ze względu na kwestie bezpieczeństwa energetycznego kraju – jako niskoemisyjne paliwo przejściowe zamierzamy wykorzystać gaz. Rozwijające się OZE będą stabilizowane przez niskoemisyjne źródła konwencjonalne.

Zobacz więcej

768
kg/MWh
Łączna intensywność emisji gazów cieplarnianych z jednostek wytwórczych w 2023 r.

#NeutralniKlimatycznie

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia paryskiego oraz planami klimatycznymi Unii Europejskiej, planujemy osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050.

Zobacz więcej

Szacowana emisja CO2

2050
r.
Data dojścia do neutralności klimatycznej

#NaszWplyw

Jesteśmy dużym pracodawcą i należymy do grona największych w kraju podatników, który wnosi istotny wkład do lokalnych budżetów. Rozbudowujemy regionalną infrastrukturę, rozwijamy innowacje technologiczne i wspieramy kształcenie przyszłych kadr.

Zobacz więcej
29
mln
Inwestycje społeczne (darowizny) w 2023 r

ESG w modelu biznesowym

LW Bogdanka - kopalnia świadoma środowiskowo

Stawiamy na obieg zamknięty, pomagamy chronić rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny, analizujemy każdą inwestycje pod kątem jej potencjalnego oddziaływania na obszary chronione.

Rozwijamy własne projekty OZE

Rozwijamy projekty własne o mocy 525 MW, z czego 410 MW w spółkach celowych prowadzących własne projekty typu „greenfield”, a pozostałe w Enei Nowa Energia. Większość ma perspektywę energetyzacji w latach 2025-2030.

33,81
%
Udziały Grupy w morskiej Elektrowni Wiatrowej Baltica

Dążymy do przekształcenia sieci dystrybucyjnej w tzw. sieć Smart Grid.

Jest to szczególne istotne ze względu na konieczność dostosowania systemu dystrybucyjnego do szybko rosnącego udziału źródeł rozproszonych.

1731
Liczba źródeł OZE przyłączonych w 2023 r.

Klienci oczekują od nas jakości i bezpieczeństwa.

Grupa Enea jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zapewniamy ciągłość dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz odpowiadamy za niezawodność funkcjonowania sieci dystrybucyjnej.

65,8
pkt.
Wskaźnik satysfakcji (CSI)

Wyniki wyszukiwania