RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Szkolenia i wspieranie rozwoju Pracowników

 • GRI 3-3,
 • GRI 404-2

Osobom zatrudnionym w naszych spółkach zapewniamy równy oraz sprawiedliwy dostęp do szkoleń i rozwoju. Nasi Pracownicy biorą udział w obowiązkowych szkoleniach oraz rozwijają swoje kompetencje dzięki innym formom kształcenia, dopasowanym do programów rozwojowych poszczególnych spółek. Można też dodawać do planu szkoleń własne propozycje. Dodatkowo, jednostki organizujące szkolenia w spółkach Grupy proponują szkolenia skierowane do kadry menedżerskiej.

W 2023 r. w Enea SA odbyły się m.in.:

 • szkolenie dla kadry menedżerskiej dotyczące przeciwdziałania korupcji,
 • szkolenie „Menedżer z dobrą energią”, mające na celu zwiększenie wykorzystania potencjału Pracowników w organizacji, wzmocnienie poczucia wpływu na innych, zwiększenie motywacji i zaangażowania Pracowników oraz ich wydajności i kreatywności,
 • szkolenie „Zarządzanie zespołem rozproszonym w rzeczywistości pracy zdalnej”, które rozwijało umiejętności zarządcze, w szczególności w zakresie wyznaczania celów, delegowania zadań, motywowania, podnoszenia produktywności Pracowników i egzekwowania rezultatów,
 • szkolenie „Skuteczne komunikowanie się w sytuacjach trudnych i konfliktowych”,
 • szkolenie Akademia Menedżera Sprzedaży – „Szef w relacji z zespołem”,
 • szkolenia specjalistyczne, m.in. sprzedażowe, dotyczące prawa energetycznego, prawa pracy, zarządzania ryzkiem, modelowania finansowego, odnawialnych źródeł energii, cyberbezpieczeństwa.

DOBRE PRAKTYKI

 • Coraz większą popularność w naszych spółkach zdobywają szkolenia e-learningowe. Zapewniają one większą elastyczność w wyborze terminu szkolenia oraz oferują możliwość dostosowania tempa nauki do indywidualnych potrzeb. W formule e-learningowej koszty szkoleń są znacznie niższe, a w samym szkoleniu może uczestniczyć większa liczba osób.
 • W większości spółek Grupy Enea Pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do studiów (np. podyplomowych, inżynierskich, magisterskich, licencjackich, MBA) lub do kursów językowych.
 • GRI 404-1

Średnia liczba godzin szkoleniowych (1 godzina = 60 min.) w roku przypadająca na Pracownika w podziale na płeć 2021 2022 2023
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na kobiety 11 19 24
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na mężczyzn 9 12 14
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na Pracownika 10 14 16

Średnia liczba godzin szkoleniowych (1 godzina = 60 min.) w roku przypadająca na Pracownika w podziale ze względu na pozycję w strukturze 2021 2022 2023
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej 12 14 12
Dyrektorzy 31 38 49
Menedżerowie niższego szczebla 16 23 29
Pracownicy operacyjni 9 11 10
Pracownicy administracyjni 8 15 21

Wyniki wyszukiwania