RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Gwarantowanie równości i wspieranie różnorodności

 • GRI 3-3,
 • GRI 2-23,
 • GRI 2-24,
 • GRI 2-25 ,
 • S-P1,
 • G-P3

Pracownicy Grupy Enea mogą liczyć na równe traktowanie, jasne kryteria zatrudniania, wynagradzania i awansu, mogą też oczekiwać możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia oraz atrakcyjne świadczenia pozapłacowe. Jednym z filarów kultury organizacyjnej Grupy jest wzajemny szacunek oraz respektowanie różnorodności. Nasze spółki bezwzględnie przestrzegają wszystkich praw pracowniczych – w szczególności prawa do równego traktowania, odpoczynku, sprawiedliwego wynagrodzenia, zrzeszania się oraz prywatności.

W Grupie Enea nie obowiązuje osobna polityka zarządzania różnorodnością, dokładamy jednak starań, by w codziennych procedurach uwzględniać zróżnicowanie zatrudnionych osób, np. wynikające z doświadczenia, wiedzy czy zainteresowań. Grupa przestrzega zasady równego traktowania bez względu na płeć, wiek, status majątkowy czy poglądy polityczne. Kierujemy się w tym zakresie wytycznymi zawartymi w „Kodeksie Etyki Grupy ENEA” i „Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka”, w zakładowych układach zbiorowych pracy, politykach przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom oraz zasadami „Polityki Compliance Grupy ENEA”.

„Kodeks Etyki Grupy ENEA” określa m.in.
 • zasadę równego traktowania Pracowników oraz brak tolerancji dla dyskryminacji zarówno na etapie zatrudniania, jak i w ramach zarządzania zasobami ludzkimi, a także w codziennych stosunkach panujących pomiędzy Pracownikami każdego szczebla Grupy Enea i w stosunkach z Klientem,
 • działania oraz mechanizmy chroniące Pracowników przed nieakceptowalnymi zachowaniami, w tym działaniami noszącymi znamiona mobbingu lub dyskryminacji,
 • traktowanie z jednakowym szacunkiem każdego człowieka niezależnie od zajmowanego stanowiska, miejsca zatrudnienia czy stażu pracy,
 • tolerancję dla innych bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną,
 • poszanowanie prawa, godności i wolności osobistej innych osób.

W 2023 r. w skład Zarządu Enea SA nie wchodziła żadna kobieta, a w Radzie Nadzorczej Enea SA zasiadała jedna kobieta. Niemniej jednak, z początkiem 2024 roku skład Zarządu i Rady Nadzorczej uległ zmianie i na dzień publikacji udział kobiet w Zarządzie wzrósł do 25 proc., natomiast w Radzie Nadzorczej do 30 proc. (w tym przypadku spełniając wymagania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie). Warto jednak podkreślić, że Enea SA powołuje członków organów nadrzędnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz statutem spółki, w oparciu o otrzymane dokumenty aplikacyjne. Doboru osób wchodzących w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Enea SA, m.in. po uwzględnieniu kryteriów płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego, dokonują uprawnione organy spółki.

Wybrane informacje dotyczące tego zagadnienia można znaleźć w podrozdziale niniejszego Raportu „Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Enea”.

 • GRI 3-3 ,
 • S-P5

Równość płac

Przestrzegamy zasady „równa płaca za taką samą pracę”. Stosunek średniego wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia mężczyzn (gender pay gap) wśród osób zatrudnionych w wybranych spółkach Grupy na umowę o pracę przedstawiamy w poniższym zestawieniu:

 • GRI 405-2

Stosunek średniego wynagrodzenia1) kobiet do wynagrodzenia mężczyzn
Grupa Pracowników GK Enea2) Enea SA Enea Operator Enea Wytwarzanie Enea Elektrownia Połaniec Enea Nowa Energia Enea Trading LW Bogdanka
Dyrektorzy
Pracownicy poniżej 30. roku życia
Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat 110% 109% 116% 102% 90% 65%
Pracownicy powyżej 50. roku życia 104% 97% 124% 78% 91% 90%
Średnie wynagrodzenie kobiet/mężczyzn 108% 106% 116% 89% 80% 90% 86%
Menedżerowie niższego szczebla, tj. kierownicy i ich odpowiednicy
Pracownicy poniżej 30. roku życia 116% 82%
Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat 105% 98% 96% 89% 101% 114% 63% 68%
Pracownicy powyżej 50. roku życia 103% 98% 102% 79% 85% 106% 92% 64%
Średnie wynagrodzenie kobiet/mężczyzn 103% 98% 99% 85% 88% 113% 69% 67%
Pracownicy administracyjni
Pracownicy poniżej 30. roku życia 83% 91% 88% 69% 83% 132% 102 99%
Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat 82% 88% 84% 77% 87% 93% 76% 85%
Pracownicy powyżej 50. roku życia 84% 82% 87% 69% 110% 128% 111% 72%
Średnie wynagrodzenie kobiet/mężczyzn 80% 85% 83% 71% 88% 101% 82% 83%
Pracownicy operacyjni
Pracownicy poniżej 30. roku życia 95% 60% 93% 63%
Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat 85% 80% 80% 66% 51%
Pracownicy powyżej 50. roku życia 84% 72% 79% 58% 49% 69%
Średnie wynagrodzenie kobiet/mężczyzn 85% 74% 92% 65% 57% 59%

1) Pensja podstawowa plus dodatkowe kwoty, takie jak m.in. wysługa lat, bonusy uwzględniające premie pieniężne, nadgodziny, ekwiwalenty, wypłacane z osobowego funduszu wynagrodzeń. Zaraportowane dane dotyczą wyłącznie wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
2) Dane dla Grupy Enea bez spółek Grupy LWB

 • GRI 2-21

W 2023 r. stosunek rocznego wynagrodzenia najwyżej opłacanej osoby do mediany rocznego wynagrodzenia wszystkich Pracowników w Enea SA wyniósł 3,45. Stosunek rocznego wzrostu wynagrodzeń wyniósł 0,6. Co oznacza, że mediana wynagrodzeń Pracowników rosła szybciej niż wynagrodzenie najwyżej opłacanej osoby.

Wyniki wyszukiwania