RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Zarządzanie ryzykami niefinansowymi

GRI:[ ]
  • I-P4

Grupa Enea systematycznie identyfikuje ryzyka korporacyjne (ERM) związane z jej działalnością, w tym również ryzyka niefinansowe, i odpowiednio nimi zarządza, aby właściwie się przygotować na różne scenariusze.

Procesem ERM objęte są kluczowe spółki Grupy. Każda z nich w swoich strukturach posiada jednostki odpowiedzialne za ten obszar, które współpracują z Departamentem Zarządzania Ryzykiem Grupy Kapitałowej.

Nadrzędnym dokumentem regulującym obszar zarządzania ryzykiem korporacyjnym w obrębie organizacji jest „Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie ENEA”. System zarządzania ryzykiem obejmuje ponadto szczegółowe procedury, polityki oraz metodyki zarządzania ryzykami specyficznymi w określonych obszarach. Realizacja zawartych w nich wytycznych zapewnia efektywność zarządzania ryzykiem. Pozwala też na bieżącą identyfikację i ocenę ryzyk na poziomie kluczowych spółek Grupy, monitorowanie istniejących ryzyk oraz ich raportowanie, operacyjne zarządzanie ryzykiem przez spółki w ramach przyznanych limitów (w zakresie ryzyk finansowych) i na zasadach określonych w dokumentach zatwierdzonych przez Komitet Ryzyka Grupy Enea.

Komitet Ryzyka Grupy Enea

Kluczową jednostką w procesie zarządzania ryzykiem w Grupie Enea jest Komitet Ryzyka, który zarządza:

  • ryzykami korporacyjnymi w Grupie Enea,
  • ciągłością działania w Grupie Enea,
  • obszarem Compliance w Grupie Enea,
  • polityką ubezpieczeniową w Grupie Enea.

Do kompetencji Komitetu należy w szczególności:

  • udzielanie rekomendacji Zarządowi Enea SA w sprawie zatwierdzenia polityk regulujących proces zarządzania ryzykiem, ciągłością działania, ubezpieczeniami i Compliance oraz zmian aktualizacyjnych w tym zakresie,
  • przyjmowanie i analiza informacji z obszaru zarządzania ryzykiem, ciągłością działania oraz ubezpieczeniami wpływających od jednostek merytorycznych,
  • opiniowanie oraz przyjmowanie raportów z realizacji Polityki Compliance, a także wydawanie wiążących interpretacji jej postanowień,
  • zatwierdzanie dokumentacji operacyjnej regulującej proces zarządzania ryzykiem, ubezpieczeniami, ciągłością działania wraz z akceptacją zmian aktualizacyjnych (strategie, procedury, metodyki, narzędzia, instrukcje, wytyczne itp.).

Wyniki wyszukiwania