RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Enea

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. spółki Grupy Enea zatrudniały na umowę o pracę łącznie 18 227 osób, w tym Enea SA – 460 osób.

Poniższe tabele, przedstawiające dane na temat zatrudnienia w GK Enea, uwzględniają Pracowników czasowo zawieszonych w zatrudnieniu, tj. przebywających na urlopach wychowawczych bądź urlopach bezpłatnych powyżej 30 dni lub otrzymujących świadczenia rehabilitacyjne. Osoby przebywające na urlopie bezpłatnym w jednej spółce Grupy i w tym samym czasie zatrudnione na podstawie umowy o pracę w innej spółce są w prezentowanych zestawieniach wykazywane podwójnie.

  • GRI 2-7

Łączna liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę GK Enea

18 227

Enea SA

460

w tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy – kobiety 3 481 254
w tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy – mężczyźni 14 683 198
w tym zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy – kobiety 28 6
w tym zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy – mężczyźni 35 2
w tym zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony – kobiety 3 017 251
w tym zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony – mężczyźni 13 019 186
w tym zatrudnieni na pozostałe umowy (w tym: na okres próbny, czas określony, stażową i zastępstwa) – kobiety 492 9
w tym zatrudnieni na pozostałe umowy (w tym: na okres próbny, czas określony, stażową i zastępstwa) – mężczyźni 1 699 14
  • GRI 2-8

Łączna liczba osób świadczących usługi na rzecz GK Enea 2023
Kobiety 217
Mężczyźni 206
Łącznie 423
  • GRI 405-1

Różnorodność grup stanowisk w podziale ze względu na płeć GK Enea Enea SA
najwyższa kadra zarządzająca (tj. członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej) – kobiety1) 35 1
najwyższa kadra zarządzająca (tj. członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej) – mężczyźni1) 139 12
dyrektorzy – kobiety 48 11
dyrektorzy – mężczyźni 177 20
kierownicy niższego szczebla – kobiety2) 297 40
kierownicy niższego szczebla – mężczyźni2) 997 35
Pracownicy operacyjni – kobiety 320 0
Pracownicy operacyjni – mężczyźni 9 813 0
Pracownicy administracyjni – kobiety 2 844 209
Pracownicy administracyjni – mężczyźni 3 731 145


1) Uwzględniono także osoby zatrudnione na podstawie kontraktów oraz Pracowników powołanych do rad nadzorczych.
2) Włącznie z nadsztygarami i dyspozytorami p/z.

Zatrudnienie kobiet i mężczyzn na umowę o pracę w podziale na grupy wiekowe GK Enea Enea SA
Pracownicy poniżej 30. roku życia – kobiety 462 19
Pracownicy poniżej 30. roku życia – mężczyźni 1 847 11
Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat – kobiety 2 229 213
Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat – mężczyźni 8 725 157
Pracownicy powyżej 50. roku życia – kobiety 818 28
Pracownicy powyżej 50. roku życia – mężczyźni 4 146 32

Fluktuacja Pracowników

  • GRI 401-1,
  • S-P6

Przyjęcia do spółek 2021 2022 2023
Łączna liczba nowych osób zatrudnionych na umowę o pracę1) 1 010 1 152 2 162
w tym kobiety 219 337 594
w tym mężczyźni 791 815 1 568
w tym osoby poniżej 30. roku życia 431 509 740
w tym osoby z przedziału wiekowego 30-50 lat 483 551 1 134
w tym osoby powyżej 50. roku życia 96 92 288
Wskaźnik zatrudnienia nowych Pracowników2) 5,80% 6,50% 11,86%

 

1) Liczba Pracowników przyjętych do spółek Grupy Enea zarówno z rekrutacji zewnętrznej, wewnętrznej jak i przejęć w ramach art. 23 (1) Kodeksu Pracy
2) Stosunek liczby nowo zatrudnionych do wszystkich Pracowników

w tym: Enea SA 2021 2022 2023
Łączna liczba nowych osób zatrudnionych na umowę o pracę1) 41 64 72
w tym kobiety 22 34 34
w tym mężczyźni 19 30 38
w tym osoby poniżej 30. roku życia 5 11 13
w tym osoby z przedziału wiekowego 30-50 lat 29 47 52
w tym osoby powyżej 50. roku życia 7 6 7
Wskaźnik zatrudnienia nowych Pracowników2) 10,00% 15,20% 15,65%


1) Liczba Pracowników przyjętych do spółek Grupy Enea zarówno z rekrutacji zewnętrznej, wewnętrznej jak i przejęć w ramach art. 23 (1) Kodeksu Pracy
2) Stosunek liczby nowo zatrudnionych do wszystkich Pracowników

Odejścia ze spółek 2021 2022 2023
Łączna liczba odejść osób zatrudnionych na umowę o pracę1) 1 019 1 023 1 295
w tym kobiety 204 202 327
w tym mężczyźni 815 821 968
w tym osoby poniżej 30. roku życia 205 209 204
w tym osoby z przedziału wiekowego 30-50 lat 319 354 517
w tym osoby powyżej 50. roku życia 496 460 574
Wskaźnik rotacji Pracowników2) 5,80% 5,80% 7,10%


1) Liczba odejść Pracowników w ciągu roku dotyczy rozwiązania umów o pracę oraz przejść pomiędzy spółkami Grupy Enea w rozumieniu art 23 (1) Kodeksu Pracy
2) Stosunek odejść Pracowników ze spółek Grupy Enea do wszystkich Pracowników.

w tym: Enea SA 2021 2022 2023
Łączna liczba odejść osób zatrudnionych na umowę o pracę1) 41 53 33
w tym kobiety 18 22 17
w tym mężczyźni 23 31 16
w tym osoby poniżej 30. roku życia 5 2 4
w tym osoby z przedziału wiekowego 30-50 lat 30 43 20
w tym osoby powyżej 50. roku życia 6 8 9
Wskaźnik rotacji Pracowników2) 10,00% 12,59% 7,17 %


1) Liczba odejść Pracowników w ciągu roku dotyczy rozwiązania umów o pracę oraz przejść pomiędzy spółkami Grupy Enea w rozumieniu art 23 (1) Kodeksu Pracy
2) Stosunek odejść Pracowników ze spółek Grupy Enea do wszystkich Pracowników.

Wyniki wyszukiwania