RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Rozwój OZE

Zarząd Enea SA zdecydował o uruchomieniu „Portfela OZE GK ENEA” („Portfel OZE”), którego celem jest operacjonalizacja „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2040 roku” w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Portfel OZE obejmuje projekty realizowane w ramach następujących przedsięwzięć:

 • Program PV koncentruje się na rozwoju farm fotowoltaicznych w Grupie Enea, a jego celem jest zwiększenie mocy wytwórczych pochodzących z tego źródła. Grupa zakłada, że przyrost mocy nastąpi dzięki rozwojowi projektów własnych, akwizycjom projektów na różnym etapie zaawansowania (np. w formule umowy z deweloperami projektów) i ich dalszemu rozwojowi oraz akwizycjom gotowych aktywów, również w formule joint venture,
 • Program FW dotyczy rozwoju farm wiatrowych na lądzie (onshore), a jego celem jest zwiększenie w Grupie Enea mocy wytwórczych pochodzących z tego źródła. Przyrost mocy będzie wynikać przede wszystkim z akwizycji gotowych aktywów, a w przypadku zmiany tzw. zasady 10H – również poprzez rozwój projektów własnych i akwizycje projektów na różnym etapie zaawansowania (np. w formule umowy z deweloperami projektów) oraz ich dalszego rozwoju, także w formule joint venture,
 • Program Offshore polega na rozwoju farm wiatrowych na morzu i zmierza do zwiększenia w Grupie Enea mocy wytwórczych pochodzących z tego źródła. Zgodnie z założeniami programu przyrost mocy będzie wynikiem współpracy Enei z Polską Grupą Energetyczną,
 • Program pozostałych technologii OZE, którego celem jest wzrost mocy wytwórczych w pozostałych technologiach (biogazownie itp.) oraz realizacja projektów wspierających rozwój OZE w Grupie Enea, takich jak:
  • biogazownie – przyrost mocy realizowany będzie przede wszystkim poprzez akwizycje gotowych aktywów, również w formule joint venture,
  • magazyny energii – miks wytwórczy Grupy Enea powinien być w przyszłości stabilizowany magazynami energii o krótkim i długim czasie działania; działanie wymaga aktywnego udziału Grupy Enea na rynku potencjalnych akwizycji magazynów energii, zarówno w fazie projektowej, jak i w ramach istniejących instalacji; zakłada się też zastosowanie przede wszystkim bateryjnych magazynów energii oraz testowanie innych, atrakcyjnych biznesowo technologii magazynowania,
  • technologie wodorowe – działanie obejmuje wprowadzenie nowych produktów i usług związanych z energetycznym wykorzystaniem wodoru, w tym: wytwarzanie wodoru na drodze elektrolizy z wykorzystaniem energii z OZE, magazynowanie i transport sprężonego wodoru, wytwarzanie energii elektrycznej w ogniwach paliwowych, stacje tankowania wodoru, wodorowe autobusy, ciężarówki i samochody osobowe, silniki / generatory zasilane wodorem,
  • energetyka rozporoszona – działanie obejmuje wprowadzenie nowych produktów i usług dla lokalnych wspólnot energetycznych, czyli inicjatyw powiązanych przestrzennie i infrastrukturalnie (np. dzielnica, osiedle, kampus, park technologiczny czy przemysłowy), mających na celu wdrożenie i zapewnienie funkcjonowania rozwiązań służących lokalnemu równoważeniu zapotrzebowania odbiorców na energię, jej dystrybucję i obrót, z wytwarzaniem tej energii; projekt jest ukierunkowany na współpracę i efektywne wykorzystywanie miejscowych odnawialnych zasobów energetycznych,
  • elektromobilność – realizujemy projekt pilotażowy obejmujący budowę stacji ładowania bardzo dużej mocy, współpracujących z instalacjami fotowoltaicznymi oraz analizujemy atrakcyjność innych działań z obszaru elektromobilności.

Realizacja Portfela OZE umożliwia efektywne zarządzanie współpracą pomiędzy spółkami Grupy, budżetami, zakresami oraz harmonogramami, agregując rozproszone w Grupie programy i projekty związane z obszarem OZE. Dzięki wykorzystaniu struktur portfelowych do koordynacji rozwoju OZE w Grupie Enea można sprawnie i precyzyjnie wychwytywać zależności oraz odpowiednio oceniać stan realizowanych inicjatyw, projektów i programów wchodzących w skład Portfela. Zarządzanie portfelowe pozwala na efektywne monitorowanie tempa realizacji „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA” w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Najważniejsze działania w zakresie OZE w 2023 r.

Mając na uwadze harmonogram dojścia do neutralności klimatycznej podejmujemy szeroki wachlarz działań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym, m.in. poprzez:
 • budowę morskiej farmy wiatrowej – Enea posiada 33,81% udziałów w spółce Elektrownia Wiatrowa Baltica 5 sp. z o.o. W sierpniu 2023 r. spółka ta otrzymała decyzję Ministra Infrastruktury o przyznaniu pozwolenia PSZW dotyczącą obszaru na Morzu Bałtyckim oznaczonego numerem 60.E.4, na którym przewiduje się możliwość budowy morskiej farmy wiatrowej,
 • rozwój projektów własnych przez Eneę w spółkach celowych oraz w Enei Nowej Energii. Spółki celowe mają za zadanie rozwijać własne projekty typu „greenfield”. Większość z nich ma perspektywę energetyzacji w latach 2025-2030, w zdecydowanej większości są to farmy fotowoltaiczne, ale planowane są również farmy wiatrowe. W 2023 r. Grupa dokonała akwizycji czterech spółek FW Bejsce, PV Tykocin, PV PRO-WIND i PV Genowefa,
 • projekty realizowane przez Eneę Elektrownię Połaniec obejmujące bloki od 2 do 7. Zmiany związane są ze współspalaniem węgla i biomasy. Część prac znajduje się na etapie projektowania, a część wykonawstwa,
 • Enea Ciepło w Białymstoku, która przygotowuje się do budowy bloku energetycznego na biomasę,
 • działalność w ramach klastrów energii odnawialnej – w 2023 r. rozważane były różne formy współpracy w ramach klastrów oraz prowadzone były rozmowy dotyczące lokalnego rozwoju OZE. Spółki Grupy Enea współpracowały z ośmioma klastrami energii:
  • Leszczyńskim Klastrem Energii „Nowa Energia dla Leszna”,
  • Zielonogórskim Klastrem Energii,
  • Klastrem Energii Środa Wielkopolska,
  • Nadobrzańskim Klastrem Energii Odnawialnej,
  • Świętokrzyskim Klastrem Energii w Staszowie,
  • Łęczyńskim Klastrem Energii,
  • Lubelskim Klastrem Wodorowym,
  • Lubelskim Klastrem Gospodarki Obiegu Zamkniętego,
 • inwestycje Enei Operator obejmujące m.in. budowę dziesięciu nowych tzw. głównych punktów zasilających (GPZ), które usprawniają i stabilizują pracę sieci, przez co przyczyniają się do zmniejszania liczby odmów przyłączeń nowych OZE,
 • kontynuacja współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, której celem jest m.in. stworzenie systemu lokalnego bilansowania energii oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w analizie danych pomiarowych z liczników zdalnego odczytu,
 • wspieranie inicjatyw i badań naukowych w ramach tzw. dolin wodorowych: Enea Nowa Energia w Wielkopolskiej Dolinie Wodorowej, Enea oraz Enea Operator – w Zachodniopomorskiej Dolinie Wodorowej oraz Enea Elektrownia Połaniec – w Centralnej Dolinie Wodorowej.

Wyniki wyszukiwania