RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych

  • GRI 3-3,
  • WSKAŹNIK WŁASNY 24

Zgodnie ze „Strategią Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2040 roku” rozwijamy produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Nasz obecny „Portfel OZE” obejmuje m.in.: farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe na lądzie oraz biogazownie. W 2023 r. wyprodukowaliśmy 2 284 GWh energii odnawialnej – o ponad 15% więcej niż w 2022 r. – a nasze inwestycje w OZE tylko w spółce Enea Nowa Energia przekroczyły ponad 90 mln zł, a w całej Grupie Enea uwzględniając akwizycje to 370 mln zł. W kolejnych latach planujemy kontynuować nasze zaangażowanie w inwestycje OZE.

DOBRA PRAKTYKA

W 2023 r. do naszej Grupy zostały włączone spółki zajmujące się produkcją energii odnawialnej – PRO-WIND, PV Tykocin oraz PV Genowefa. Ich łączna moc sięga 47 MWe.

Produkcja energii z poszczególnych źródeł wytwórczych Grupy Enea

Wyszczególnienie 2022 r. 2023 r. Zmiana %
Grupa Enea
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej (netto) [ GWh ] 26 214 21 344 -18,60%
Produkcja netto ze źródeł konwencjonalnych [ GWh ] 24 265 19 060 -21,50%
Produkcja z OZE [ GWh ] 1 949 2 284 17,20%
Produkcja ciepła brutto [TJ] 7 861 7 369 -6,30%
Enea Wytwarzanie
Produkcja netto ze źródeł konwencjonalnych [ GWh ] 17 118 13 945 -18,40%
w tym: Blok 11 Elektrowni Kozienice
Produkcja netto ze źródeł konwencjonalnych [ GWh ] 4 347 4 535 4,30%
Średnie obciążenie netto [MW] 757 713 -5,80%
Produkcja ciepła brutto [TJ] 586 493 -15,90%
Enea Nowa Energia
Produkcja z OZE [ GWh ] 286 295 3,10%
elektrownie wodne 108 107 -0,90%
farmy wiatrowe 167 172 3,00%
biogazownie 9 8 -11,10%
farmy PV 3 8 166,70%
PV Genowefa, PRO-WIND, PV Tykocin – spółki należące do Grupy Enea1)
Produkcja z OZE [ GWh ] 6 100,00%
Enea Elektrownia Połaniec
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej (netto) [ GWh ] 8 376 6 628 -20,90%
Produkcja netto ze źródeł konwencjonalnych [ GWh ] 6 938 4 870 -29,80%
Produkcja z OZE (spalanie biomasy – Zielony Blok) [GWh] 1 128 1 507 33,60%
Produkcja z OZE (współspalanie biomasy) [GWh] 309 252 -18,40%
Produkcja ciepła brutto [TJ] 2 417 2 295 -5,00%
Enea Ciepło
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej (netto) [ GWh ] 383 360 -6,00%
Produkcja z OZE [ GWh ] 224 224
PEC Oborniki
Produkcja ciepła brutto [TJ] 116 116
MEC Piła
Produkcja netto ze źródeł konwencjonalnych [ GWh ] 50 109 118,00%
Produkcja ciepła brutto [TJ] 751 737 -1,90%

1) Dane wolumenowe w tabeli dla spółki PRO-WIND, PV Tykocin oraz PV Genowefa odpowiadają rozpoznanym przychodom ze sprzedaży energii elektrycznej w danym okresie. Dane wolumenowe dla nowych spółek wskazano dla 2023 r. i dla IV kw. 2023 r. w tych samych wartościach, z uwagi na fakt, iż w raporcie okresowym za I-III kw. 2023 r. dane tych spółek nie były raportowane.

Inwestycje Enei Nowa Energia

Nazwa inwestycji Wartość [mln zł]
Inwestycje zrealizowane w 2023 r.:
PV Krzęcin – moc 6,6 MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz 22,7
– Zakup i dokapitalizowanie spółki Farma Wiatrowa Bejsce budującej farmę wiatrową o mocy 19,8 MW 17,1
– Pozostałe projekty rozwojowe, modernizacyjno-odtworzeniowe, remontowe 13,2
PV Jastrowie II – moc 8 MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz 10,7
PV Dygowo I – moc 8 MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz 10,6
PV-FW Lubno I – moc 3 MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz 7,2
PV Darżyno – moc 2 MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz 5,8
PV Lubno I i II – moc 2x1MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz 5,7
  • budowa morskiej farmy wiatrowej – Enea SA posiada 33,81% udziałów w spółce Elektrownia Wiatrowa Baltica 5 sp. z o.o.; w sierpniu 2023 r. spółka otrzymała decyzję Ministra Infrastruktury o przyznaniu pozwolenia PSZW dotyczącą obszaru na Morzu Bałtyckim (numer 60.E.4), na którym przewiduje się budowę morskiej farmy wiatrowej,
  • rozwój projektów własnych o mocy 525 MW, z czego 410 MW w spółkach celowych prowadzących własne projekty typu „greenfield”, a pozostałe w Enei Nowa Energia, z których większość ma perspektywę energetyzacji w latach 2025-2030; są to głównie farmy fotowoltaiczne, w planach są również farmy wiatrowe; Grupa dokonała akwizycji czterech spółek: FW Bejsce, PV Tykocin, PRO-WIND i PV Genowefa,
  • projekty Elektrowni Połaniec obejmujące bloki od 2 do 7; wprowadziliśmy zmiany związane ze współspalaniem węgla i biomasy; część prac znajduje się na etapie projektowania, a część – wykonawstwa,
  • przygotowania do budowy bloku energetycznego na biomasę przez Eneę Ciepło w Białymstoku,
  • działalność w ramach klastrów energii odnawianej – w 2023 r. rozważane były różne formy współpracy w ramach klastrów oraz prowadzone były rozmowy dotyczące lokalnego rozwoju OZE; spółki Grupy Enea współpracowały z ośmioma klastrami energii,
  • inwestycje Enei Operator obejmujące m.in. budowę dziesięciu nowych, tzw. głównych punktów zasilających (GPZ), które usprawniają i stabilizują pracę sieci, dzięki czemu spada liczba odmów przyłączeń nowych OZE,
  • kontynuacja współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, w zakresie, m.in. stworzenia systemu do lokalnego bilansowania energii oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w analizie danych pomiarowych z liczników zdalnego odczytu,
  • wspieranie inicjatyw i badań naukowych w ramach tzw. dolin wodorowych: Enea Nowa Energia w Wielkopolskiej Dolinie Wodorowej, Enea SA oraz Enea Operator w Zachodniopomorskiej Dolinie Wodorowej oraz Enea Wytwarzanie w Centralnej Dolinie Wodorowej.

W obszarze dystrybucji energii dążymy do przekształcenia sieci dystrybucyjnej Enei Operator w tzw. sieć Smart Grid. Rozbudowa infrastruktury technicznej zwiększy efektywność funkcjonowania sieci oraz rozszerzy możliwości zdalnego monitoringu i sterowania. Jest to szczególne istotne ze względu na konieczność dostosowania systemu dystrybucyjnego do szybko rosnącego udziału źródeł rozproszonych. Rozbudowa inteligentnej sieci jest również nieodłącznym elementem rozwoju magazynowania energii, elektromobilności i lepszej integracji w systemie energii wytwarzanej w jednostkach OZE, a także krokiem do budowy nowego, zdecentralizowanego systemu energetycznego. Łącznie nakłady inwestycyjne Enei Operator w 2023 r. wyniosły ponad 1,8 mld zł.

Przyłączone źródła OZE na terenie działania Enei Operator w latach 2016–2023

*Zestawienie nie uwzględnia źródeł wchodzących w skład elektrociepłowni (340,8 MW) ani OZE przyłączonych w ramach taryf C1x oraz C2x (9,5 MW).

Wyniki wyszukiwania