RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

List Prezesa Zarządu

GRI:[ ]
  • GRI 2-22

Szanowni Państwo,

„Raport ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok” to dokument, który wskazuje w jaki sposób angażujemy się w realizację ważnych, społecznych wyzwań. W naszym otoczeniu pojawiają się wciąż nowe potrzeby, dynamicznie zmieniają się wymagania otaczającej nas rzeczywistości. Jesteśmy ważnym ogniwem krajowego rynku i systemu elektroenergetycznego – odpowiadamy za komfort życia i bezpieczeństwo kilku milionów Polaków i funkcjonowanie wielu zakładów pracy. Dlatego musimy odpowiedzialnie reagować na bieżące oczekiwania i konsekwentnie prowadzić działania o ponadczasowym, globalnym charakterze. Wierzymy, że Grupa Enea może wyznaczać trendy i wskazywać kierunki rozwoju, jako podmiot zaangażowany i odpowiedzialny społecznie.

W Grupie konsekwentnie podążamy drogą zrównoważonego rozwoju. Systematycznie dostosowujemy obszary wymagające zmian, a wdrażając nowe projekty, uwzględniamy m.in. potrzeby środowiska naturalnego, postępu społecznego oraz wzrostu gospodarczego. Inwestujemy w przyszłościowe technologie i ekologiczne rozwiązania, a naszą przyszłość widzimy w „zielonych” kolorach – jako przedsiębiorstwo w pełni zeroemisyjne, korzystające z odnawialnych źródeł energii. Wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Szczególnie istotny wkład wnosimy w Cel 7, 8 i 9 (Czysta i dostępna energia, Wzrost gospodarczy i godna płaca oraz Innowacyjność, przemysł, infrastruktura), co wiąże się z naszym profilem działalności.

W 2023 r. jednym z ważniejszych wydarzeń w obszarze ESG było przyjęcie „Polityki klimatycznej Grupy Kapitałowej ENEA”. Dokument określa wpływ naszych spółek na środowisko oraz wskazuje mechanizmy zarządzania, które zapewniają poszanowanie zasobów naturalnych. Określiliśmy najważniejsze zadania, m.in. w zakresie ograniczania globalnego ocieplenia oraz przystosowania się do zachodzących zmian klimatycznych.

Systematycznie zmniejszamy też wpływ naszej organizacji na środowisko, m.in. obniżamy emisję zanieczyszczeń, ograniczamy ilość odpadów powstających w wyniku naszej działalności i wdrażamy rozwiązania oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym. Zwiększamy także świadomość ekologiczną naszych Pracowników i prowadzimy edukację prośrodowiskową w społecznościach lokalnych, w których funkcjonują nasze spółki i Pracownicy.

Wierzymy, że rozwój technologii zapewni nam w perspektywie nieograniczony dostęp do czystej energii pochodzącej z bezpiecznych źródeł. Już teraz testujemy technologie magazynowania energii, sprawdzamy możliwości i potencjał modułowych reaktorów jądrowych oraz wykorzystania technologii wodorowych i hybrydowych. Opracowujemy nowe koncepcje związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE), uczestniczymy w rozwoju elektromobilności, automatyzacji procesów operacyjnych i produkcyjnych. Interesujemy się ideą tzw. Smart Cities oraz sztuczną inteligencją wspierającą i usprawniającą działania technologiczne. Wielki potencjał, którym dysponujemy, przyniesie korzyści zarówno środowisku, naszemu otoczeniu, jak i naszym interesariuszom.

Technokratyczne i biznesowe podejście równoważymy symbiozą ze środowiskiem naturalnym. W 2023 r. Grupa Enea powiększyła swój potencjał wytwórczy w zakresie produkcji energii z OZE o 53 MW, pochodzące głównie z farm fotowoltaicznych. Wyprodukowaliśmy ponad 17 procent więcej energii ze  źródeł odnawialnych niż w 2022 r. Prowadziliśmy działania w ramach tzw. klastrów energii oraz wspieraliśmy projekty i badania naukowe w ramach tzw. dolin wodorowych. Rozpoczęliśmy testy i sprawdzamy potencjał urządzeń optymalizujących pracę i efektywność instalacji fotowoltaicznych, które podążają za pozornym ruchem słońca.

Grupa rozwijała system informatyczny do zarządzania źródłami OZE oraz rozwiązania zwiększające efektywność działania instalacji prosumenckich. Nasze działania inwestycyjne zmierzają w kierunku przekształcenia sieci dystrybucyjnej w kierunku Smart Grid, czyli sieci dostosowanej m.in. do potrzeb rozwijających się źródeł rozproszonych oraz optymalnego, efektywnego i świadomego korzystania z energii elektrycznej przez odbiorców. Warto podkreślić, że w 2023 r. ponad 10 procent energii w sieci Enei Operator pochodziło ze źródeł odnawialnych. Co więcej, budowa nowych elementów infrastruktury, realizacja dużych inwestycji i modernizacji na sieci przekłada się na stabilizację jej pracy oraz zwiększa potencjał do przyłączania kolejnych instalacji OZE, zapewniając ich wydajną pracę.

Dzięki transformacji cyfrowej Grupa Enea wprowadza na rynek nowe usługi i produkty. Nowoczesne metody komunikacji już teraz usprawniają kontakt z Klientami i ich obsługę oraz definiują nowe modele współpracy. To perspektywiczny trend. Dzięki niemu możemy oferować m.in. produkty wspierające wykorzystanie energii odnawialnej oraz poprawiające efektywność energetyczną w domach i przedsiębiorstwach. Dodatkowo, planujemy specjalne rozwiązania taryfowe zachęcające do korzystania z ekologicznych sposobów ogrzewania oraz promujące elektromobilność.

Wszędzie tam, gdzie działa nasza Grupa, wspieramy infrastrukturę społeczną regionów i pomagamy rozwijać miasta, gminy i powiaty. Jako przywilej traktujemy możliwość wspierania lokalnych inicjatyw i współpracy z organizacjami reprezentującymi mieszkańców. W miarę naszych możliwości odpowiadamy na zgłaszane potrzeby edukacyjne, rekreacyjne, zdrowotne i środowiskowe. Wspieramy nowoczesne szkolnictwo techniczne, promujemy zawody z branży energetycznej. Dzięki współpracy ze szkołami i uczelniami wyższymi, budujemy wizerunek Grupy Enea, jako atrakcyjnego pracodawcy. Pomagamy finansowo i rzeczowo, w działania te angażujemy naszych Pracowników. Z dumą obserwujemy i wspieramy liczny udział załogi w programach wolontariackich – ich skala i zasięg liczone są w dziesiątkach tysięcy beneficjentów. Mówiąc o zaangażowaniu społecznym, nie sposób pominąć działalności Fundacji Enea, która od lat, na ogromną skalę, angażuje się w ważne dla społeczności projekty, w tym wsparcie dla obywateli z Ukrainy, przebywających w Polsce od czasu napaści na ten kraj przez Federację Rosyjską.

Grupa Enea w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych dba o transparentną komunikację. Stawiamy na dialog z Pracownikami oraz szeroko rozumianym otoczeniem. W pełni respektujemy prawa Pracowników oraz zapewniamy im wszechstronne wsparcie i warunki rozwoju. Grupę Enea tworzy zespół, który jest otwarty na świat, rozumie jego potrzeby i perspektywy oraz wyzwania, jakie przed nim stoją, co jest źródłem wielkiej satysfakcji i pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Zapraszam do lektury „Raportu ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok” i zachęcam do wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju naszej Grupy, dla lepszej przyszłości kolejnych pokoleń.

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Kinelski
Prezes Zarządu Enea S.A.

Wyniki wyszukiwania