RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Gospodarka surowcami i materiałami

  • E-D4

Chcemy minimalizować zużycie surowców i materiałów. Wdrażamy gospodarkę obiegu zamkniętego i łączymy duże projekty inwestycyjne z mniejszymi zmianami w codziennym funkcjonowaniu organizacji. Wdrażamy sposoby gospodarowania surowcami i materiałami, które są oszczędne i bezpieczne dla środowiska, oraz dbamy o odpowiednie postępowanie z odpadami i ściekami. Prowadzimy projekty, aby zwiększać świadomość ekologiczną naszych Pracowników i chronić przyrodę, i inwestujemy w edukację prośrodowiskową w otoczeniu Grupy.

Stale monitorujemy oddziaływanie Grupy Enea na otoczenie zewnętrzne i środowisko. Nasza „Polityka klimatyczna” nakazuje m.in. abyśmy racjonalne zarządzali zasobami przyrody oraz podejmowali działania wpisujące się w ideę gospodarki cyrkularnej, promującej optymalizację zużycia zasobów. Będziemy prowadzić więcej projektów wspierających odnawialne źródła energii i wykorzystywać w nich nowoczesne technologie oraz energię odpadową.

  • GRI 301-1

Paliwa zakupione w 2023 r. w obszarze Wytwarzanie

Typ paliwa Ilość [tys. ton]
Węgiel kamienny 9 959
Biomasa 2 104
Olej opałowy (ciężki)1) 13
Olej opałowy (lekki)2) 9
Gaz [tys. Nm3]3), 4) 28 629

1) Paliwo rozpałkowe w blokach 1-10 Elektrowni Kozienice i 1-7 Elektrowni Połaniec.
2) Paliwo rozpałkowe w bloku 11 Elektrowni Kozienice, 9 Elektrowni Połaniec oraz MEC Piła (kotłownia KO Staszyce, w której jest możliwość zasilania paliwem gazowym i olejem opałowym).
3) Używany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w MEC Piła.
4) Używany do produkcji ciepła w Ciepłowni Zachód (należącej do Enei Ciepło sp z o.o. z siedzibą w Białymstoku).

  • GRI 306-1

Staramy się minimalizować ilość generowanych odpadów. Przetwarzamy je w różnych procesach naszej działalności lub przekazujemy autoryzowanym odbiorcom do recyclingu. Odpady, których nie można wykorzystać, składujemy na wysypiskach działających według stosownych norm i wymogów.

Enea Bioenergia obsługuje składowisko odpadów paleniskowych „Pióry” na podstawie pozwolenia zintegrowanego. Spółka prowadzi warsztat sprzętu ciężkiego, na którym również wytwarza odpady, takie jak oleje odpadowe, zużyte filtry oraz opakowania zawierające substancje niebezpieczne.

Enea Elektrownia Połaniec  w blokach węglowych 1-7 generuje produkty uboczne, w tym popiół lotny z elektrofiltrów, który jest odbierany i w całości zagospodarowywany przez uprawnionych odbiorców. Pyły i żużle trafiają na składowisko odpadów paleniskowych „Pióry”, a po osuszeniu są przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Na terenie elektrowni powstaje także gips z odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną, który jest zagospodarowywany przez stosowne podmioty. Całość odpadów wytwarzanych i zagospodarowywanych przez elektrownię jest objęta ewidencją w systemie BDO.

Enea Wytwarzanie kupuje węgiel o mniejszej zawartości siarki, dzięki czemu w procesie odsiarczania spalin wykorzystuje mniejsze ilości mączki kamienia wapiennego, a w konsekwencji zmniejsza ilość wytworzonego gipsu. Prawidłowe prowadzenie rozruchów wpływa na zmniejszenie ilości produkowanego popiołu, a prowadzenie procesów odazotowania spalin w ściśle określonych warunkach zmniejsza zawartość amoniaku w popiele, co determinuje możliwość sprzedaży popiołu. Spółka prowadzi działania mające na celu maksymalizację sprzedaży popiołu i gipsu, żeby minimalizować ich składowanie.

Enea Nowa Energia odzyskuje odpady rolnicze i wykorzystuje je w elektrowni biogazowej, co pozytywnie wpływa na ochronę środowiska.

Podstawowymi odpadami w RG Bogdanka są materiały poeksploatacyjne: złom, oleje, sorbenty, makulatura, tworzywa sztuczne, które są przekazywane do upoważnionych przedsiębiorstw.

Enea Ciepło Białystok w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła spala węgiel kamienny oraz biomasę. W efekcie powstają odpady paleniskowe: żużel i popiół. Spalanie biomasy generuje popioły lotne oraz piaski ze złóż fluidalnych, a z instalacji odsiarczania spalin powstaje produkt poreakcyjny.

Enea Ciepło Centrala generuje odpady związane ze spalaniem węgla w kotłach węglowych Ciepłowni Zachód. W związku ze zrealizowaną na przełomie roku 2022/2023 inwestycją odpylania na kotłach węglowych K2 i K3 powstaje również odpad w postaci popiołu. Instalacja odsiarczania spalin z kotłów węglowych generuje także odpady z oczyszczania gazów odlotowych.

  • GRI 306-3

Odpady wygenerowane przez Grupę Enea

Wygenerowane odpady [Mg]1) 2021 r. 2022 r. 2023 r.
Całkowita waga odpadów wygenerowanych w Grupie Enea 5 973 745 6 028 435 6 206 448
W tym odpady niebezpieczne 976 951 830
W tym odpady inne niż niebezpieczne 5 972 769 6 027 484 6 205 618

1) Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat wytworzonych odpadów (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu).

Odpady wygenerowane przez Grupę Enea w 2023 r.

Wygenerowane odpady [Mg]1) 2023
Całkowita waga wygenerowanych w Grupie Enea odpadów: 6 206 448
W tym odpady niebezpieczne: 830
1. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej 2,5
2. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej 1,3
3. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 0,3
4. Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19 w BDO) 209,2
5. Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08 w BDO) 0,4
6. Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach BDO 81,6
7. Odpady nieujęte w innych grupach BDO 444,8
8. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 89,8
W tym odpady inne niż niebezpieczne: 6 205 618
1.Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 5 433 100
1.Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 0,4
2. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej 0,6
3. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej 48,8
4. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 0,3
5. Odpady z procesów termicznych 753 899,3
6. Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 62,6
7. Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach BDO 448,5
8. Odpady nieujęte w innych grupach BDO 442,1
9. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 16 443,5
10. Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 1 020,4
11. Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 151,8

1) Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat wytworzonych odpadów (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu).

Wyniki wyszukiwania