RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Strategia rozwoju do 2030 r.

Kiedy myślimy o przyszłości naszej Grupy, przyświecają nam idee „Zielonej zmiany”. Zrównoważoną transformację i neutralność klimatyczną opieramy na zastępowaniu energetyki węglowej zeroemisyjnymi, odnawialnymi źródłami energii – plan ten jest podstawą naszej „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do roku 2030 z perspektywą 2040 roku”. Strategię uzupełnia przyjęta w grudniu 2023 r. „Polityka klimatyczna Grupy Kapitałowej ENEA”. Określamy w niej m.in. wpływ naszej Grupy na środowisko naturalne oraz wskazujemy kierunki i mechanizmy zarządzania, dzięki którym prowadzimy działalność biznesową w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem naturalnych zasobów naszej planety.

Plany rozwoju Grupy wpisują się w założenia zmian polskiego sektora energetycznego oraz w ramy regulacji Unii Europejskiej.

Obok celu nadrzędnego, mapa naszych celów to także:

Chcemy, aby zrównoważona transformacja przekładała się na wzrost wartości naszej Grupy. Neutralność klimatyczną zamierzamy oprzeć na odnawialnych źródłach energii rozwijanych poprzez nowoczesne technologie. Wzrost mocy zainstalowanej w OZE osiągniemy poprzez akwizycje oraz rozwijanie własnych projektów, w tym przy współudziale partnerów biznesowych. Jesteśmy przekonani, że innowacyjne, przyszłościowe projekty związane z OZE umożliwią Grupie wypracowanie przewagi konkurencyjnej.

W początkowej fazie drogi do neutralności klimatycznej – ze względu na kwestie bezpieczeństwa energetycznego kraju – jako niskoemisyjne paliwo przejściowe zamierzamy wykorzystać gaz. Inwestycje w tym zakresie ograniczymy do odtworzenia niezbędnej części mocy wytwórczych. Rozwijające się OZE będą stabilizowane przez niskoemisyjne źródła konwencjonalne.

Nasza Strategia wskazuje 13 kluczowych kierunków rozwoju GK Enea:
Kluczowe wskaźniki realizacji celów Strategii Rozwoju GK Enea*

1) Wzrost zainstalowanych mocy w OZE(brutto) liczony względem roku 2020, ale bez Zielonego Bloku Enea Elektrownia Połaniec. Wzrosty mocy w OZE nie uwzględniają magazynów energii.
2) Bez mocy wytwórczych zasilanych węglem kamiennym (bez Zielonego Bloku Enea Elektrownia Połaniec).

* Zostanie zaktualizowana po przedstawieniu nowej bądź zmodyfikowanej koncepcji rządowej dotyczącej wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych.

Planowana ewolucja struktury wytwarzania energii w GK Enea

Obecna struktura mocy zainstalowanej oraz planowane terminy wyłączenia z produkcji poszczególnych bloków Elektrowni Kozienice i Elektrowni Połaniec zasilanych węglem kamiennym oraz konwencjonalnych źródeł Enea Ciepło zostały szczegółowo przedstawione poniżej.

Wytwarzanie – zestawienie mocy zainstalowanych

Elektrownia Kozienice

Blok B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11
Moc zainstalowana [MW] 230 230 230 230 230 230 230 230 560 560 1 112
Planowany rok wyłączenia z produkcji 2031 2031 2030 2030 2032 2032 2033 2033 2041 2042 2048

Powyższe dane w zakresie Enea Wytwarzanie – Elektrownia Kozienice przygotowano na podstawie aktualnych harmonogramów pracy bloków i ujętych w nich odstawień jednostek wytwórczych.

Elektrownia Połaniec

Blok B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 GU (B9)
Moc zainstalowana [MW] 200 242 242 242 242 242 239 230
Planowany rok wyłączenia z produkcji 20231) 2034 2034 2034 2034 2034 2034 2042

1) Z dniem 1 stycznia 2024 r. blok nr 1 został wyłączony z eksploatacji

Prezentowane dane odzwierciedlają obowiązujący harmonogram pracy bloków i ujętych w nim odstawień jednostek wytwórczych. W realizacji jest obecnie projekt pt. „Dostosowanie ENEA Elektrownia Połaniec do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku”, dotyczący bloków B2-B7, który pozwoli na maksymalizację współspalania biomasy, a tym samym obniży emisyjność produkcji energii w elektrowni.

Enea Ciepło

Blok B1 B2 B3 B41) Kotły wodne K1 K2 K3 K4 K5
Moc zainstalowana [MW] 55 55 70 23,5 Moc zainstalowana [MW] 0 0 0 0 0
Moc termiczna [MWt] 98,4 108 108 0 Moc termiczna [MWt] 33 35 35 40 40
Planowany ostatni rok produkcji 2 028 2 045 2 055 2 061 Planowany ostatni rok produkcji

1) Turbozespół kondensacyjny zasilany z upustów bloku B1

W ramach operacjonalizacji „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2040 roku” w zakresie odnawialnych źródeł energii uruchomiono „Portfel OZE GK ENEA”, obejmujący projekty realizowane w czterech obszarach: farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, farmy wiatrowe na morzu i pozostałe technologie OZE.

Enea Nowa Energia

Obszary Wyszczególnienie Moc zainstalowana
[ MWe ]
Woda 21 stopni wodnych z obiektami towarzyszącymi, na których są usytuowane elektrownie wodne o mocy zainstalowanej od 132 kW do 24,8 MW umiejscowione na rzekach: Brda, Wda, Gwda, Rega, Drawa, Myśla, Obra i Wełna, 58,8
Farmy wiatrowe Bardy, Darżyno i Baczyna (Lubno I i Lubno II) 71,6
Farmy fotowoltaiczne PV Jastrowie I, PV Likowo, PV Lubno I, PV Lubno II, Krzęcin 1,2 i 71), PV FW Lubno I, PV Darżyno2) 12,0
Biogaz Biogazownie Liszkowo i Gorzesław 3,8

1) PV Krzęcin 1, 2 i 7 składa się z trzech instalacji o mocy 1 MW każda. Spółkę wpisano 25 sierpnia 2023 r. do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.
2) Farma PV Darżyno o mocy 2 MW jest obecnie na etapie rozruchu technologicznego i po uzyskaniu koncesji łączna moc zainstalowana w obszarze farm fotowoltaicznych dla spółki ENEA Nowa Energia wynosić będzie 14,0 MWe.

Enea Nowa Energia pełni w Grupie Enea ważną rolę w zakresie prac nad nowymi przedsięwzięciami związanymi z OZE, ponieważ zajmuje się akwizycją i rozwojem takich projektów.

Mając na uwadze akwizycję jako jeden z kierunków rozwoju OZE w Grupie Enea, poniższe spółki zostały włączone do GK w 2023 r.

Nowe spółki GK Enea zajmujące się produkcją energii z OZE

Spółka Farma fotowoltaiczna Moc zainstalowana [MWe]
PRO-WIND PV Tarnów 10,0
PV Tykocin PV Kapice Lipniki 2,0
PV Genowefa PV Genowefa 35,0
Strategia GK LW Bogdanka

17 maja 2023 r. LW Bogdanka ogłosiła „Strategię Rozwoju GK LW Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 roku. Dokument wytycza kluczowe kierunki rozwoju i transformacji, które zakładają stworzenie innowacyjnego koncernu multisurowcowego, napędzającego zieloną transformację oraz zabezpieczającego rozwój gospodarczy Lubelszczyzny. Nowa strategia LWB opiera się na pięciu filarach:

  • silny węglowy fundament, w ramach którego LW Bogdanka pozostaje liderem efektywności w wydobyciu węgla do końca istnienia kopalni,
  • koncern multisurowcowy,
  • gwarant zrównoważonej energii,
  • zielona transformacja,
  • przyszłość Lubelszczyzny.

Wyniki wyszukiwania