RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Działania na rzecz efektywności energetycznej

 • GRI 3-3,
 • WSKAŹNIK WŁASNY 8

Chcemy zwiększać efektywność energetyczną w całym naszym łańcuchu wartości. Poprawa efektywności – poprzez ograniczenie lub niezwiększanie zużycia paliw i energii – jest jednym z najważniejszych zapisów „Polityki klimatycznej Grupy Kapitałowej Enea”. Aby ją osiągnąć, chcemy współpracować z partnerami biznesowymi i społecznymi oraz sięgać po innowacyjne technologie. Zdajemy sobie również sprawę, jak ogromne znaczenie dla efektywności mają zwyczaje i przyzwyczajenia Klientów – dlatego inicjujemy i włączamy się w akcje podkreślające konieczność oszczędzania energii.

W zmianach klimatycznych dostrzegamy również szanse, m.in. na efektywniejsze wykorzystanie zasobów, a więc oszczędność środków, a także zmniejszenie strat przesyłowych.

Na poziomie całej naszej organizacji realizujemy „Politykę efektywności energetycznej Grupy Kapitałowej ENEA”. Zgodnie z jej zapisami informujemy Klientów o zasadach racjonalnego użytkowania energii, wdrażamy kompleksowe oferty dla odbiorców indywidualnych i biznesowych, ograniczamy straty energii elektrycznej i cieplnej, usprawniamy zużycie energii oraz poprawiamy charakterystykę energetyczno-ekologiczną przetworzonych nośników energii. Polityka zakłada również kreowanie nowych potrzeb Klientów oraz rozwój powiązanych ze sobą usług i produktów poza dotychczasową domeną działalności.

Od 2019 r. działania związane ze zwiększaniem efektywności koordynuje na poziomie całej Grupy Zespół ds. efektywności energetycznej. Do jego najważniejszych zadań należą:

 • wsparcie analiz możliwości i celowości wdrożenia nowych działań lub inicjatyw z obszaru efektywności energetycznej,
 • uczestnictwo w aktualizacji „Polityki efektywności energetycznej Grupy Kapitałowej ENEA”,
 • udział w opiniowaniu propozycji dokumentów legislacyjnych,
 • współtworzenie systemu premiowania propozycji działań proefektywnościowych.

DOBRE PRAKTYKI

 • W 2023 r. spółka Enea Ciepło Oddział Białystok zmodernizowała instalację centralnego ogrzewania i sieci ciepłowniczej na potrzeby własnych obiektów nawęglania oraz instalację ciepłej wody użytkowej w węźle. Spółka wymieniła również silniki na energooszczędne i przeprowadziła zabudowę nowej pompy PZ w bloku 1.
 • W 2023 r. Elektrownia Połaniec wykonała audyt efektywności energetycznej planowanej wymiany i remontu transformatora blokowego TFBbR-240000/400 PN i złożyła w Urzędzie Regulacji Energetyki wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej związanego z przedsięwzięciem. W planach znalazło się także wykonanie audytu energetycznego dla całej spółki.
 • GRI 302-1 ,
 • E-P4

Zużycie energii elektrycznej przez Grupę Enea w 2023 r.

Zużycie energii elektrycznej MWh1) 2021 r. 2022 r. 2023 r.
Łączne zużycie energii elektrycznej przez Grupę Enea 2 893 177 2 819 327 2 483 147
w tym ze źródeł odnawialnych 67 776 72 463 175 853

1) Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat zużycia energii (np. gdy spółki rozliczają się z administratorami w formie ryczałtu), a także potrzeb sieciowych Enei Operator.

 • GRI 302-3

Intensywność zużycia energii elektrycznej przez Grupę Enea w 2023 r.

Intensywność zużycia energii
Wartość Jednostka
Całkowite zużycie energii w organizacji 2 483 147 MWh
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody Grupy Enea w 2023 48 183,4 mln zł
Wskaźnik intensywności zużycia energii 51,5 MWh/mln zł
 • GRI 302-4

Inicjatywy redukujące zużycie energii elektrycznej przez Grupę Enea w 2023 r.

Inicjatywy i działania podjęte w celu ograniczenia zużycia energii
Spółka Inicjatywa podejmowana w celu redukcji zużycia energii i zwiększenia wydajności – nazwa i opis Ograniczenie zużycia energii wynikające bezpośrednio z danej inicjatywy na rzecz ograniczenia zużycia energii i zwiększenia wydajności Jednostka miar
Enea Nowa Energia 1. Modernizacja ogrzewania w budynku administracyjno-warsztatowym w Gorzowie Wielkopolskim (wymiana starego źródła ogrzewania na pompę ciepła, instalacja fotowoltaiczna) – zadanie z 2022 r. 13,254 MWh
Enea Ciepło Białystok 1. Modernizacja instalacji c.o. i sieci ciepłowniczej potrzeb własnych obiektów nawęglania w Enei Ciepło Oddział Elektrociepłownia Białystok brak danych
2. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w węźle brak danych
3. Wymiana silników na energooszczędne brak danych
4. Zabudowa nowej pompy PZ na bloku 1 brak danych
Enea Ciepło Centrala 1. Modernizacja węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczej należącej do Enei Ciepło brak danych
EkoTRANS Bogdanka 1. Zmniejszenie strat przesyłu ciepła 1 833,000 GJ
Łęczyńska Energetyka 1. Zmniejszenie strat przesyłu ciepła 1 833,000 GJ
LW Bogdanka 1. Wymiana dwóch transformatorów T.8, T.9 753,113 GJ
2. Wymiana zestawu pomp głównego odwadniania 8 468,159 GJ
3. Wymiana istniejącego oświetlenia
na LED
36,000 GJ
Enea Wytwarzanie 1. Modernizacja instalacji oświetleniowej pomieszczeń kablowych bloków 500MW oraz w budynkach ogólnego przeznaczenia. 797,000 GJ

Wyniki wyszukiwania