RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Gospodarowanie zasobami wody

  • GRI 303-1,
  • E-D2

Woda jest surowcem niezbędnym do produkcji energii elektrycznej. W Grupie używamy jej m.in. w układach chłodzenia elektrowni w Kozienicach i Połańcu.

Elektrownia w Połańcu pobiera wodę powierzchniową z Wisły do celów chłodniczych, przeciwpożarowych, uzupełnienia wody w zamkniętym układzie hydroodpopielania i na potrzeby instalacji odsiarczania spalin. Woda z rzeki Wschodniej używana jest zaś do produkcji wody zdemineralizowanej, uzupełniającej wodę obiegową w układach wodno-parowych bloków energetycznych. Elektrownia posiada otwarty układ chłodzenia – bezpośrednio z rzeki Wisły. Woda chłodząca, przechodząc przez kondensatory turbin, schładza parę wylotową z turbin, a sama ulega podgrzaniu. Technologia zapewnia zachowanie nienaruszalnego stanu wody w rzece. System chłodzenia jest układem szczelnym, co oznacza, że do obiegu nie dostają się zanieczyszczona woda i ścieki. Zrzut wody pochłodniczej do Wisły nie powoduje niekorzystnych zmian w jej ekosystemie, co potwierdzają opinie ekspertów z Instytutu Energetyki. Elektrownia Połaniec przekazuje sprawozdania zawierające dane ilościowe i jakościowe dotyczące pobieranych wód i odprowadzanych ścieków do odpowiednich jednostek, w tym do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Enea Wytwarzanie pobiera wodę z rzeki Wisły, która jest wykorzystywana jako czynnik chłodzący w procesie skraplania wody ruchowej z obiegu wodno parowego bloków energetycznych. Woda z rzeki Wisły po jej demineralizacji jest wykorzystywana także w układzie wodno parowym bloków. Dla bloków energetycznych 1-10 woda z rzeki Wisły pobierana do celów chłodzenia jest wykorzystywana w cyklu otwartym. Dla bloku energetyczego nr 11 woda jest wykorzystywana do uzupełnienia strat w wyniku parowania wody chłodzącej w obiegu zamkniętym.

Łęczyńska Energetyka wykorzystuje ujęcia wód głębinowych na polach: Bogdanka, Stefanów i Nadrybie. Dodatkowo, na Polu Bogdanka działa stacja uzdatniania wytwarzająca wodę pitną i technologiczną.

Enea Ciepło Centrala w Ciepłowni Zachód pobiera wodę podziemną z własnych ujęć głębinowych i wykorzystuje ją na potrzeby stacji uzdatniania wody – do chłodzenia urządzeń ciepłowni oraz gaszenia żużla. Woda wodociągowa jest pobierana z wodociągu miejskiego i wykorzystywana na cele socjalno-bytowe, przeciwpożarowe oraz na potrzeby technologiczne instalacji odsiarczania spalin (chłodzenie pomp). Ciepłownia Zachód stosuje obieg zamknięty wody, którą pobiera ze studni głębinowych i wykorzystuje na cele technologiczne. Woda z obiegu chłodzącego w układzie zamkniętym jest gromadzona w zbiorniku przejściowym, a następnie wraca do zbiorników retencyjnych wody surowej.

  • GRI 303-3,
  • E-D1

W porównaniu z 2021 r. łączny pobór wody przez spółki Grupy Enea zmniejszył się o ponad 30% i w 2023 r. był mniejszy o ponad milion litrów. Jest to m.in. efekt rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz mniejszego wykorzystania źródeł konwencjonalnych.

Pobór wody przez Grupę Enea

Pobór wody [Ml]1) 2) 3) 2021 r. 2022 r. 2023 r.
Łączny pobór wody przez spółki Grupy Enea 3 582 082 2 942 127 2 490 594

1) Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat zużycia wody (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu).
2) 99% poboru wody przez Elektrownię Kozienice i Elektrownię Połaniec stanowi pobór zwrotny wody z Wisły na cele chłodnicze.
3) Spadek produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych w 2023 roku (o 21,5% w stosunku do 2022 r.) spowodował spadek poboru wody w Grupie Enea.

  • GRI 303-4

Zrzut wody

Zrzut wody do wszystkich obszarów, w podziale na miejsce docelowe [w Ml] Całkowity zrzut wody [w Ml]
Wody powierzchniowe 2 465 804,38
Wody gruntowe 7 518 037,86
Woda morska 2
Woda pochodząca od stron trzecich 123,45
Woda pochodząca od stron trzecich przesłana do wykorzystania innym organizacjom 5,11
Całkowity zrzut wody 9 983 972,80

Wyniki wyszukiwania