RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

  • E-D3

Chcemy i potrafimy racjonalnie i odpowiedzialnie zarządzać zasobami przyrody. Dużą wagę przywiązujemy do zachowania różnorodności biologicznej oraz trwałości procesów ekologicznych w naszym otoczeniu. Zależy nam na dobrostanie fauny i flory – pragniemy zachować naturalne walory krajobrazowe terenów, na których działamy. W razie potrzeby przywracamy właściwy stan siedlisk oraz pozostałych składników przyrody.

  • GRI 304-3,
  • GRI 304-1

Sąsiedztwo obszarów chronionych lub wyróżniających się szczególnymi walorami krajobrazowymi traktujemy z należytą odpowiedzialnością. Działalność naszych spółek w pobliżu parków narodowych lub krajobrazowych, jezior i rzek to wyzwanie, ale i szansa na zaangażowanie się w ochronę unikatowych walorów przyrodniczych. Wykorzystujemy możliwości, które wynikają z łańcucha naszych wartości i naturalnych, ekologicznych pobudek.

LW Bogdanka eksploatuje pola wydobywcze w sąsiedztwie terenów objętych programem Natura 2000, w tym Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie oraz Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Rejony te stanowią ekosystem lądowy i słodkowodny wymagający ochrony siedlisk oraz ptaków. Posiadają dużą wartość z uwagi na różnorodność biologiczną, obejmują unikatowe jeziora, stawy, torfowiska i lasy.

Enea Elektrownia Połaniec angażuje się m.in. w ekologiczne działania wolontariackie związane z pobliskimi rzekami oraz lasami.

Enea Wytwarzanie sąsiaduje w gminie Kozienice z obszarem Natura 2000 i występującym na nim ekosystemem słodkowodnym.

Enea Nowa Energia prowadzi działalność wytwórczą na obszarach chronionych, w tym na ternie Drawieńskiego Parku Narodowego, Obszarze Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Obszarze Natura 2000 Dorzecza Regi oraz Ostoi Pilskiej i Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy. Funkcjonujące tam elektrownie wodne działają z poszanowaniem unikatowego, lokalnego ekosystemu, a spółka współpracuje z odpowiedzialnymi organizacjami na rzecz ochrony miejscowej fauny i flory.

Obsługiwane przez Eneę Operator energetyczne linie napowietrzne przebiegają przez Park Krajobrazowy oraz obszary objęte programem Natura 2000, wymagające m.in. specjalnej ochrony dziko występujących ptaków i innych zwierząt oraz rzadkich gatunków roślin.

Dobre praktyki spółek Grupy Enea związane z ochroną walorów krajobrazowych oraz bioróżnorodności

W 2023 r. Elektrownia Połaniec zainicjowała zarybianie Wisły oraz uruchomiła nową stację monitoringu jakości powietrza, która została włączona do sieci Państwowego Monitoringu Powietrza. Pracownicy-wolontariusze posprzątali brzegi rzeki Czarnej oraz wsadzili 6000 sadzonek buka na terenie lasów leśnictwa Rytwiany. Spółka zorganizowała też szkolenia dla Pracowników w zakresie ich odpowiedzialności za środowisko oraz ekologiczne prezentacje dla szkół.

Od lat LW Bogdanka angażuje się w projekt ochrony żurawi gniazdujących na Pojezierzu Łęczyńsko–Włodawskim. Ptakom założono nadajniki GPS, zamontowano kamery online w miejscach bytowania żurawi i zorganizowano transmisję na kanale YouTube oraz w mediach społecznościowych. Dodatkowo, wspólnie z Fundacją Ptasie Horyzonty, spółka przeprowadziła projekt ochrony rybitwy czarnej w kluczowych ostojach Natura 2000 na Lubelszczyźnie. Zamontowano 400 platform lęgowych i prowadzono monitoring ornitologiczny. W 2023 r. spółka kontynuowała także budowę sztucznych wysp do wyprowadzania lęgów ptasich zlokalizowanych w Poleskim Parku Narodowym oraz prowadziła działania na rzecz czynnej ochrony rzadkich synantropijnych gatunków sów.

W 2023 r. Enea Nowa Energia współpracowała z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Drawieńskim Parkiem Narodowym w celu udrożnienia morfologicznego rzeki Drawy w przekroju stopnia piętrzącego z elektrownią wodną Kamienna. Wybudowana została przepławka dla ryb oraz bariera naprowadzająca zwiększająca jej efektywność. Tuż przy niej powstała wieża widokowa, z której miłośnicy przyrody mogą obserwować zwierzęta.

Enea Operator wsparła budowę 93 gniazd bocianich i prowadziła konserwację platform z istniejącymi siedliskami. W okresach bytowania ptaków spółka ogranicza działania eksploatacyjne oraz inwestycyjne, które mogłyby wpłynąć na dobrostan bocianów. W 2023 r. odbyła się również akcja edukacyjna dla Pracowników. Akcja pod nazwą „Zmień nawyki. Oszczędzaj prąd” dotyczyła recyklingu, czystości wód oraz parków narodowych na obszarze dystrybucji Enei Operator.

Od 2018 r. Enea Wytwarzanie prowadzi projekt ochrony stanowisk gniewosza plamistego, chronionego gatunku węża, i angażuje się w ochronę sokoła wędrownego i pustułki – zamontowano i utrzymywane są trzy platformy lęgowe dla ptaków. Enea Wytwarzanie prowadzi też stały monitoring przyrodniczy terenu Elektrowni Kozienice. W 2023 r. spółka zorganizowała konferencję naukową na temat ochrony żółwia błotnego w powiecie zwoleńskim i Puszczy Kozienickiej oraz zainicjowała druk publikacji tematycznych, w tym: „Zielonego oblicza Elektrowni Kozienice”, „Zwoleńka. Ostatnia dzika rzeka południowego Mazowsza”, „Basi z bobrowego stawu” oraz „Falco”.

Wyniki wyszukiwania