RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok
 • GRI 2-23,
 • GRI 2-24,
 • GRI 2-25,
 • S-P2

Kwestie pracownicze w Grupie Enea regulują przed wszystkim:

 • regulaminy pracy w spółkach Grupy Enea,
 • zakładowe układy zbiorowe pracy,
 • „Kodeks Etyki Grupy ENEA” oraz „Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka””,
 • „Polityka Compliance Grupy ENEA” i „Polityka Compliance Lubelskiego Węgla „Bogdanka” SA.”, określające m.in. pożądane zachowania i postawy Pracowników,
 • procedury realizacji działań rozwojowych Pracowników w spółkach Grupy,
 • „Preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej Grupy Kapitałowej ENEA”, wyznaczający zakres i zasady udzielania świadczeń socjalnych na rzecz Pracowników w danym roku,
 • polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w spółkach Grupy,
 • „Procedura Komitetu Zarządzania Grupy ENEA”, dotycząca polityki personalnej w zakresie obsady Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek.

 

Wprowadziliśmy polityki i procedury dostosowane do specyfiki poszczególnych spółek. Określają one m.in. proces rekrutacji, zasady adaptacji, zasady premiowania, zasady realizacji działań rozwojowych, ewidencjonowanie czasu pracy, ewidencjonowanie i rozliczanie podróży służbowych czy zasady realizacji rozstań z Pracownikami. Przyjęte regulacje wewnętrzne zapewniają zgodność funkcjonowania z przepisami prawa.

Ważniejsze regulacje wewnętrzne z zakresu zagadnień pracowniczych obowiązujące w spółkach GK Enea (kluczowych z punktu widzenia kwestii pracowniczych)

 • „Kodeks Etyki Grupy ENEA”,
 • „Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego”,
 • „Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu”,
 • „Regulamin Pracy w ENEA S.A.”,
 • „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA S.A.”,
 • „Regulamin Premiowania Pracowników ENEA S.A.”,
 • „Regulamin premiowania Pracowników ENEA S.A. w oparciu o System Zarządzania Przez Cele”,
 • „Model Kompetencji ENEA S.A.”,
 • „Procedura Rekrutacji w ENEA S.A.”,
 • „Procedura realizacji działań rozwojowych Pracowników ENEA S.A.”,
 • „Zasady Adaptacji Pracowników ENEA S.A.”,
 • „Zasady postępowania w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z Pracownikami w ENEA S.A.”,
 • „Preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej Grupy Kapitałowej ENEA”,
 • „Polityka Compliance Grupy ENEA”.
 • „Kodeks Etyki Grupy ENEA”,
 • „Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego”,
 • „Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu”
 • „Regulamin Pracy w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Procedura Rekrutacji”,
 • „Procedura Adaptacji Pracowników w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Regulamin funkcjonowania systemu Zarządzanie Przez Cele w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Regulamin organizacji podróży służbowych w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Procedura realizacji działań rozwojowych dla Pracowników ENEA Operator Sp. z o.o.”,
 • „Preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej Grupy Kapitałowej ENEA”,
 • „Polityka Compliance Grupy ENEA”.
 • „Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy”,
 • „Regulamin Pracy”,
 • „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”,
 • „Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka”,
 • „Polityka kadrowa Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.”,
 • „Procedura postępowania w procesie rekrutacji i selekcji pracowników na stanowiska produkcyjne”,
 • „Procedura postępowania w procesie rekrutacji i selekcji pracowników na stanowiska menadżerskie i specjalistyczne”,
 • „Polityka Compliance Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.”,
 • „Procedura Zgłaszania Naruszeń w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.”,
 • „Polityka podnoszenia kwalifikacji i rozwoju pracowników Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.”,

W spółkach zależnych GK LWB obowiązują dokumenty odpowiadające wymienionym powyżej.

 • „Kodeks Etyki Grupy ENEA”,
 • „Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy Dla Pracowników Przemysłu Energetycznego”,
 • „Porozumienie o Stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w ENEA Centrum sp. z o.o.”, „Protokół dodatkowy nr 1”, „Protokół Dodatkowy nr 2”,
 • „Porozumienie Załącznik Nr 1 Zasady stabilizacji zatrudnienia pracowników i wypłaty odpraw dodatkowych”,
 • „Regulamin Pracy w ENEA Centrum Sp. z o.o.”,
 • „Regulamin Pracy Zdalnej ENEA Centrum Sp. z o.o.”,
 • „Regulamin Premiowania Pracowników ENEA Centrum sp. z o.o. na podstawie Systemu Zarządzania Przez Cele”,
 • „Regulamin Premiowania Pracowników w Departamencie Bezpośredniej Obsługi Klientów ENEA Centrum sp. z o.o.”,
 • „Zasady realizacji rozstań z Pracownikami w Enea Centrum sp. z o.o.”,
 • „Regulamin Konkursu „Pracownik z Energią”,
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Centrum sp. z o.o.”,
 • „Procedura realizacji działań rozwojowych dla Pracowników ENEA Centrum sp. z o.o.”,
 • „Zasady Adaptacji Pracowników w ENEA Centrum Sp. z o.o.”,
 • „Procedura Rekrutacji”,
 • „Preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej Grupy Kapitałowej ENEA”,
 • „Polityka Compliance Grupy ENEA”.
 • „Kodeks Etyki Grupy ENEA”,
 • „Regulamin Pracy dla Pracowników ENEA Elektrownia Połaniec S.A.”,
 • „Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA Elektrownia Połaniec S.A.”,
 • „Regulamin Wynagradzania Kadry Menedżerskiej”,
 • „Program Ochrony Zdrowia oraz porozumienie w sprawie jego wykonywania”,
 • „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.”,
 • „Porozumienie ze Związkami Zawodowymi z dnia 30 grudnia 1999 r. dotyczące zasad współpracy”,
 • „Umowa dotycząca partycypacji w kosztach związanych z działalnością związkową zawarta ze Spółkami wydzielonymi w procesie restrukturyzacji”,
 • „Umowa dotycząca partycypacji w kosztach związanych z prowadzeniem PKZP zawarta ze Spółkami wydzielonymi w procesie restrukturyzacji”,
 • „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Umowa o wspólnej działalności socjalnej”,
 • „Instrukcja w sprawie przeprowadzania oceny Pracowników”,
 • „Umowa zakładowa dotycząca Pracowniczego Programu Emerytalnego”,
 • „Regulamin przyznawania odznaczeń i wyróżnień w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.”,
 • „Procedura rekrutacji”,
 • „Instrukcja kadrowa”,
 • „Instrukcja w sprawie badań lekarskich”,
 • „Polityka Compliance Grupy ENEA”.
 • „Kodeks Etyki Grupy ENEA”,
 • „Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego”,
 • „Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Umowa Społeczna Dotycząca Transformacji Sektora Elektroenergetycznego i Branży Górnictwa Węgla Brunatnego, w tym wydzielenia Wytwórczych i Wydobywczych Aktywów Węglowych ze Spółek z Udziałem Skarbu Państwa zawarta w dniu 22.12.2022 r. w Warszawie”,
 • „Regulamin pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Wytwarzanie
  sp. z o.o.”,
 • „Procedura zarządzania personelem ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Regulamin premiowania Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Regulamin premii rocznej dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Procedura Rekrutacji”,
 • „System Wynagradzania dla Menadżerów oraz osób wskazanych przez Zarząd jako pracowników posiadających szczególne kompetencje”,
 • „Polityka Compliance Grupy ENEA”,
 • Zasady adaptacji pracowników w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Wyniki wyszukiwania