RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Grupa Kapitałowa Enea

GRI:[ ]
  • GRI 2-1

Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Enea jest Enea SA. Jej większościowym akcjonariuszem – posiadającym w 2023 roku 52,29% udziałów w kapitale zakładowym – jest Skarb Państwa.

Struktura Grupy Kapitałowej Enea na dzień 31.12.2023 r.

1) Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego / spółka nie prowadzi działalności gospodarczej.

Ważniejsze zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Enea w 2023 r.

3 stycznia 2023 r. – odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Enea Połaniec Serwis (spółka przejmowana), które podjęło uchwałę o połączeniu ze spółką Enea Elektrownia Połaniec (spółka przejmująca). Połączenie przeprowadzane zostało w trybie uproszczonym, tj. zgodnie z art. 516 ksh. 16 stycznia 2023 r. nastąpiło połączenie spółek.

4 stycznia 2023 r. – Enea SA zawiązała spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie EN202 z siedzibą w Poznaniu, o kapitale zakładowym wynoszącym 70 000,00 zł i podzielonym na 100 udziałów o wartości nominalnej 700,00 zł każdy. Kapitał w całości pokryto wkładem pieniężnym, a Enea SA objęła wszystkie udziały. EN202 została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w dniu 5 stycznia 2023 r. Spółka została zawiązana w celu realizacji projektu fotowoltaicznego.

4 stycznia 2023 r. – Enea SA zawiązała spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie EN101 z siedzibą w Poznaniu, o kapitale zakładowym wynoszącym 70 000,00 zł i podzielonym na 100 udziałów o wartości nominalnej 700,00 zł każdy. Kapitał ten w całości pokryto wkładem pieniężnym, a Enea SA objęła wszystkie udziały. EN101 została wpisana do KRS w dniu 9 stycznia 2023 r. Spółka została zawiązana w celu realizacji projektu fotowoltaicznego.

28 lutego 2023 r. – Enea Innowacje dokonała zbycia 1 udziału w ENEBIOGAZ 1 o wartości nominalnej 50,00 zł (za cenę 50,00 zł) oraz 1 udziału w ENEBIOGAZ 2 o wartości nominalnej 50,00 zł (za cenę 50,00 zł) na rzecz Enea Nowa Energia, która to spółka stała się jedynym udziałowcem ENEBIOGAZ 1 i ENEBIOGAZ 2.

23 sierpnia 2023 r. – Enea SA nabyła 100% udziałów w spółce PRO-WIND, posiadającej funkcjonującą farmę fotowoltaiczną Tarnów o mocy 10 MW, oraz 100% udziałów w spółce PV Tykocin posiadającej funkcjonującą farmę fotowoltaiczną Tykocin o mocy 2 MW. W ramach transakcji dotyczącej nabycia udziałów w PRO-WIND, Enea SA zawarła w sierpniu 2023 r. z PRO-WIND umowę pożyczki na kwotę 17,5 mln zł.

7 września 2023 r. – Enea Nowa Energia nabyła od spółki OX2 Holding Poland 100% udziałów w spółce Farma Wiatrowa Bejsce, która jest właścicielem projektu wiatrowego mocy 19,8 MW. Farma znajduje się w województwie świętokrzyskim, jest w trakcie budowy i rozpocznie pracę w 2025 r. W ramach transakcji nabyto spółkę z zawartym kontraktem na budowę docelowej instalacji. Łączne koszty całej transakcji do etapu uruchomienia instalacji wyniosą 57 420 000 euro.

7 września 2023 r. – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Farma Wiatrowa Bejsce podwyższyło kapitał zakładowy spółki o 7 732 600,00 zł, to jest z kwoty 10 000,00 zł do kwoty 7 742 600,00 zł, poprzez utworzenie 154 652 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i o łącznej wartości 7 732 600,00 zł. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęła Enea Nowa Energia pokrywając je wkładem pieniężnym. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w dniu 20 grudnia 2023 r.

20 września 2023 r. – Enea SA nabyła 100% udziałów w spółce PV Genowefa posiadającej farmę fotowoltaiczną Genowefa o mocy 35 MW. Farma jest położona w województwie wielkopolskim.

Pozostałe zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Enea znajdują się w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2023 r.”

Struktura akcjonariatu Enea SA na dzień 31.12.2023 r.

Akcjonariusz Liczba akcji/liczba głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym/udział w ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa 277 015 422 52,29%
Pozostali 252 715 671 47,71%
RAZEM 529 731 093 100,00%
Notowania akcji Enea SA

Akcje Enea SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) od 17 listopada 2008 r. W 2023 r. kurs akcji Enea SA wzrósł z 6,00 zł do 9,17 zł, tj. o 3,17 zł, czyli aż o 52,8%. Najwyższy kurs zamknięcia w 2023 roku akcje Enea SA osiągnęły 7 grudnia (9,38 zł), natomiast najniższy – 10 stycznia (5,82 zł).

52,8
%
Wzrost akcji ENEA SA w 2023 r.
9,38
Najwyższy kurs w 2023 r.
5,82
Najniższy kurs w 2023 r.

Dane za 2023 r.
Liczba akcji [szt.] 529 731 093
Kurs zamknięcia – minimum [zł] 5,82
Kurs zamknięcia – maximum [zł] 9,38
Kurs na koniec okresu [zł] 9,17
Kurs na koniec poprzedniego okresu [zł] 6,00
Średni wolumen [szt.] 664 420

Udział akcji spółki w indeksach na 31 grudnia 2023 r.:

WIG 30 mWIG40 WIG energia WIG Poland WIG ESG
0,6 2,6 14,0 0,6 9,17

Wyniki wyszukiwania