RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Kreowanie wartości przedsiębiorstwa

Rynkową pozycję oraz wizerunek naszej Grupy budujemy dzięki dobrym relacjom i korzyściom oferowanym interesariuszom. Jesteśmy przedsiębiorstwem o solidnych fundamentach, atrakcyjnej ofercie i spójnej wizji rozwoju, a wartość Grupy Enea wzmacniamy poprzez odpowiedzialny dialog społeczny, transparentne metody działania, biznesową uczciwość oraz udział w budowie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Uczestniczymy w transformacji energetycznej Polski dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych technologii i innowacji w rozwoju odnawialnych źródeł energii, m.in. magazynów energii oraz farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Jako Grupa odpowiadamy w ten sposób nie tylko na rosnące potrzeby w sferze ochrony środowiska czy unijne wymagania klimatyczne, lecz także na uwarunkowania wynikające z napiętej sytuacji geopolitycznej, prowadzącej do dywersyfikacji źródeł energii w Polsce.

Jednocześnie dostosowujemy naszą działalność do współczesnych oczekiwań i wymogów zrównoważonego rozwoju. Mamy też ambicje, aby edukować w tym zakresie interesariuszy, m.in. poprzez promowanie rozwiązań oraz zachowań korzystnych dla środowiska.

Zarówno przyjęty model zwiększania wartości Grupy, jak i sposób kreowania wartości dla Klientów wprost wynikają z misji oraz wizji naszego przedsiębiorstwa.

Wyniki wyszukiwania