RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Nowe linie biznesowe

GRI:[ ]
  • GRI 203-2

W naszej Strategii Rozwoju zakładamy utworzenie nowych linii biznesowych, które będą wykorzystywać zasoby własne oraz synergię ze współpracy z partnerami reprezentującymi inne branże. Obszar zainteresowania i działań obejmuje nowe pakiety produktowe oraz usługowe, które będą wprowadzane do naszej oferty handlowej. Do kluczowych obszarów działań należy badanie optymalnych rozwiązań magazynowania energii (w dużej skali i dużej mocy jednostkowej magazynu) oferowanych oraz opracowywanych dopiero na rynku (w tym działalność B+R+I) – w różnych technologiach dostępnych w Europie. Mają one zagwarantować niezbędną stabilność OZE, stając się elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Następne perspektywiczne linie biznesowe są związane z zagospodarowaniem elementów zużytych instalacji OZE i magazynów energii. Plany obejmują także coraz większe zaangażowanie Grupy w zagospodarowanie ubocznych produktów spalania z sektora przemysłowego, m.in. z energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa – w tym generowanych podczas bieżącej działalności, jak też zalegających na składowiskach. Chcemy również rozszerzać ofertę dla lokalnych wspólnot i prosumentów indywidualnych, inwestując m.in. we współpracę z jednostkami samorządowymi oraz ruchami miejskimi. W tym przypadku szczególnie interesujący jest koncept budowy i zarządzania wyspami energetycznymi, tzw. klastrami energii. Uwzględniamy też potencjał zaangażowania w instalacje korzystające z technologii SMR (małe modułowe reaktory jądrowe) oraz MMR (mikro modułowe reaktory jądrowe). Rozwiązania te uznawane są jako jedne z możliwych koncepcji pozwalających utrzymać pozycję rynkową naszej Grupy w długiej perspektywie czasowej, uwzględniającej stopniowe zastępowanie źródeł konwencjonalnych.

Dodatkowo, analizujemy metody magazynowania energii, technologie wodorowe i koncepcje wykorzystania tradycyjnych OZE w nowej formie (agrowoltaika, trackery, wykorzystanie elektrowni wodnych). Nasze spółki współpracują ze sobą w zakresie innowacji i nowych technologii, wspólnie dbamy także o optymalizację nakładów i kosztów związanych z tymi działaniami.

Wyniki wyszukiwania