RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Oddziaływanie środowiskowe Grupy Enea

Od lat monitorujemy nasze oddziaływanie na środowisko i podejmujemy działania, aby je zminimalizować. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że ścisłe przestrzeganie regulacji oraz należyta staranność nie eliminują w pełni negatywnego wpływu działalności wydobywczej i wytwórczej na otoczenie. Dlatego wdrażamy odpowiednie działania naprawcze i kompensujące oraz prowadzimy projekty pozwalające lepiej zrozumieć nasze potrzeby wśród społeczności lokalnych.

 • GRI 413-2

Potencjalne czynniki związane z naszą działalnością, które mogą niekorzystnie wpływać na lokalne społeczności:

 • ograniczenia dostępu do wody,
 • niszczenie różnorodności biologicznej w miejscach, gdzie znajdują się jednostki wydobywcze i wytwórcze,
 • powstawanie odpadów paleniskowych (popioły, żużle),
 • powstawanie dużych ilości odpadów wydobywczych,
 • pobór zwrotny znacznych ilości wody z Wisły na cele chłodnicze,
 • osiadanie terenu w związku z eksploatacją węgla kamiennego metodą „na zawał”, co może prowadzić do degradacji użytków rolnych,
 • wpływ działalności wydobywczej na stosunki wodne (m.in. zrzut zmineralizowanych wód dołowych do rzeki Świnki),
 • wpływ inwestycji liniowych na krajobraz sąsiadujących terenów rolnych i leśnych,
 • zakłócenie ciągłości morfologicznej rzek poprzez stosowanie piętrzeń wody na potrzeby hydroelektrowni,
 • emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z instalacji spalania paliw (Elektrownia Kozienice, Elektrownia Połaniec, elektrociepłownia w Białymstoku),
 • oddziaływanie związane z transportem (spaliny, hałas, kurz).

Dbamy o bezpieczne sąsiedztwo z lokalnymi społecznościami. Nasze elektrownie korzystają z nowoczesnych zabezpieczeń, które znacząco ograniczają ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Nieustannie dbamy o właściwy stan infrastruktury technicznej w Połańcu i Kozienicach. Przygotowaliśmy też procedury zapewniające bezpieczną pracę elektrowni i ich zaplecza i ściśle ich przestrzegamy, m.in. w zakresie obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi wykorzystywanymi w zakładach.

 • GRI 2-27,
 • GRI 307-1

Wszystkie nasze spółki działają w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i na podstawie posiadanych zezwoleń oraz decyzji dotyczących m.in.: emisji zanieczyszczeń, uwarunkowań środowiskowych oraz zarządzania zasobami wodnymi. Przestrzegamy też naszych wewnętrznych regulacji, które w wielu miejscach są bardziej rygorystyczne niż przepisy ogólne. W 2023 r. na żadną z naszych spółek nie nałożono istotnych kar ani sankcji pozafinansowych, związanych z nieprzestrzeganiem prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Wyniki wyszukiwania