RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Zarządzanie wpływem na środowisko i klimat

 • GRI 2-23,
 • GRI 2-24,
 • GRI 2-25,
 • I-P2,
 • I-P3,
 • E-P1,
 • E-P5

Rozumiemy wyzwania środowiskowe stojące przed całą branżą i naszą Grupą. Stawiamy przed sobą jasny i ambitny cel – chcemy, aby w przyszłości Grupa Enea była przedsiębiorstwem zeroemisyjnym. Naszą transformację energetyczną prowadzimy w sposób innowacyjny, z poszanowaniem środowiska oraz przy aktywnej roli odbiorcy końcowego. Fundamenty naszego podejścia do klimatu i środowiska stanowią „Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2040 roku” oraz przyjęta w 2023 r. „Polityka klimatyczna Grupy Kapitałowej ENEA”.

W „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2040 roku” przyjęliśmy koncepcję transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, która zakłada wydzielenie aktywów wytwórczych zasilanych węglem ze struktur grup energetycznych. W odpowiedzi na wyzwania związane z tą transformacją, przyjęliśmy „Politykę klimatyczną Grupy Kapitałowej ENEA”, której głównym celem jest określenie wpływu działalności Grupy na klimat oraz wskazanie kierunków działania i mechanizmów zarządzania zapewniających odpowiedzialną działalność biznesową Grupy z poszanowaniem naturalnych zasobów naszej planety.

Oba dokumenty wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynków finansowych wspierających rozwój zeroemisyjnej energetyki, akcjonariuszy i inwestorów świadomych potencjalnego wpływu dużych przedsiębiorstw na otoczenie. Potwierdzają też gotowość Grupy do transparentnego raportowania naszej działalności i zrównoważonego rozwoju w ramach ambitnych standardów ESRS (European Sustainability Reporting Standards – Europejskie Standardy Sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju).

Kwestie środowiskowe w Grupie są również regulowane przez liczne polityki i procedury.

Najważniejsze zapisy środowiskowe w wybranych politykach spółek Grupy:

 • praca nad nowymi usługami i produktami z uwzględnieniem czynników środowiskowych,
 • inwestycje w rozwiązania spełniające rygorystyczne normy ochrony środowiska,
 • praca nad rozwiązaniami technologicznymi umożliwiającymi zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • racjonalne korzystanie z energii i zasobów naturalnych
 • dążenie do zmniejszania ilości powstających odpadów i zanieczyszczeń,
 • inicjowanie i aktywne uczestnictwo w akcjach edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego i budowanie świadomości ekologicznej,
 • zapobieganie wystąpieniu awarii zagrażających środowisku.
 • minimalizacja emisji zanieczyszczeń
 • rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
 • inicjatywy na rzecz zachowania równowagi pomiędzy działalnością Grupy a środowiskiem naturalnym,
 • prowadzenie inwestycji uwzględniających technologie przyjazne środowisku,
 • wspieranie odnawialnych źródeł energii,
 • współpraca z organizacjami odpowiedzialnymi za dbanie o środowisko naturalne.
 • uwzględnianie kryteriów środowiskowych przy wyborze dostawców usług i produktów1) – w tym m.in. efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia.

1) Jeżeli zostaną one uznane za adekwatne do przedmiotu zamówienia

Obligatoryjne dla wszystkich dostawców są też zapisy „Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA”, który zawiera m.in. oczekiwania Grupy w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Do wybranych zasad, np. określających sposób postępowania z wytworzonymi odpadami, muszą dostosować się firmy zewnętrzne wykonujące prace na terenie i na rzecz spółek Grupy.

Dodatkowo, „Polityka komunikacji w Grupie ENEA” jest prowadzona w sposób promujący wartości proekologiczne, a działania sponsoringowe koncentrują się m.in. na obszarze ochrony środowiska.

Spółki Grupy monitorują i dokumentują czynniki wpływające na środowisko oraz efekty działań podejmowanych na rzecz ekologii. Stosują przy tym własne, dopasowane do obszarów działania polityki, procedury, instrukcje oraz regulaminy, które zobowiązują je do ochrony i zrównoważonego korzystania ze środowiska.

Wybrane regulacje środowiskowe w spółkach Grupy Enea

Spółka Polityki, standardy i procedury należytej staranności z obszaru zarządzania środowiskowego
Enea SA
 • „Polityka klimatyczna Grupy Kapitałowej ENEA”,
 • „Polityka środowiskowa ENEA S.A.”
Enea Bioenergia
 • „Procedura rozliczania zagospodarowania UPS na podstawie umowy zawartej z Elektrownią Połaniec S.A.”,
 • „Procedura rozliczania UPS z odbiorcami zewnętrznymi”,
 • „Instrukcja obsługi systemu BDO (Baza Danych Odpadowych) w zakresie ewidencji odpadów”,
 • „Instrukcja średniej gęstości objętości i wilgotności mieszanki popiołowo-żużlowej”,
 • „Instrukcja prowadzenia magazynu w ENEA Bioenergia”,

Ponadto spółkę obowiązują Instrukcje Elektrowni Połaniec:

 • „Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów paleniskowych „Pióry””
 • Instrukcja sposobu rozliczania i zagospodarowania gipsu wytworzonego w Elektrowni”.
Enea Elektrownia Połaniec
 • „Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych”,
 • „Procedura monitorowania środowiska”,
 • „Program Zarządzania Środowiskowego”.
ENEA Nowa Energia
 • „Instrukcja gospodarki odpadami w ENEA Nowa Energia sp. z o.o.”,
 • „Procedura dotycząca stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych”,
 • „Procedura w sprawie zasad postępowania przy usuwaniu drzew lub krzewów z terenów stanowiących własność lub znajdujących się w wieczystym użytkowaniu ENEA Nowa Energia sp. z o.o.”,
 • „Instrukcja gospodarki substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi i stwarzającymi zagrożenie”,
 • „Procedura gotowości i reagowania na awarie”,
 • „Instrukcja gospodarowania wodą dla kaskady elektrowni wodnych na rzece Brdzie (Koronowo, Tryszczyn, Smukała)”,
 • „Instrukcja gospodarowania wodą dla elektrowni wodnych na rzece Wdzie (Żur i Gródek)”,
 • „Instrukcje gospodarowania woda dla wszystkich elektrowni wodnych na rzece Redze”,
 • „Instrukcja gospodarowania wodą dla EW Oborniki”,
 • „Instrukcja gospodarowania wodą dla kaskady elektrowni wodnych na rzece Gwdzie”.
Enea Operator
 • „Procedura ewidencjonowania urządzeń elektroenergetycznych zawierających gaz SF6 w ilości co najmniej 6 kg oraz czynności na nich wykonywanych”,
 • „Procedura prowadzenia gospodarki materiałami z demontażu i odpadami w ENEA Operator sp. z o.o.”
Enea Oświetlenie
 • Procedura „Gospodarka odpadami w ENEA Oświetlenie sp. z o.o.”
Enea Ciepło Oddział Elektrociepłownia Białystok
 • „Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego”, a także oparte o nią procedury
 • Procedura „Identyfikacja zagrożeń i ustalanie sposobów reakcji na awarie środowiskowe ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok”,
 • Procedura „Zapobieganie i zmniejszanie wpływu sytuacji awaryjnych na środowisko ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok”,
 • Procedura „Działania w przypadku awarii środowiskowych Elektrociepłownia Białystok”,
 • „Księga Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju” (KZR).
Enea Ciepło Centrala
 • „Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego”, a także oparte o nią procedury:
 • Procedury wewnętrzne:
  • Procedura „Identyfikacja aspektów środowiskowych”,
  • Procedura „Reagowanie na sytuacje niebezpieczne i awarie”,
  • Procedura „Gospodarka odpadami”,
  • Procedura „System monitorowania i pomiarów parametrów mających wpływ na środowisko”,
  • Instrukcja jakości „Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym związanych z magazynowaniem
   i użytkowaniem substancji i materiałów niebezpiecznych na terenie Ciepłowni Zachód”,
  • Instrukcja „Instrukcja wywozu ubocznych produktów spalania z Ciepłowni Zachód”,
  • Instrukcja „Kontrole wewnętrzne i szkolenie Pracowników w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami na terenie Ciepłowni Zachód i na terenie węzłów i sieci cieplnej”,
  • Instrukcja „Instrukcja postępowania przy usuwaniu wycieku substancji ropopochodnych lub substancji chemicznych”,
  • Instrukcja „Instrukcja zagospodarowania ziemi z wykopów”,
  • Instrukcje wewnętrzne dotyczące monitorowania i raportowania emisji CO2.
EkoTRANS Bogdanka
 • „Polityka Jakości i Środowiska”,
 • Procedura „Gospodarowanie odpadami wytworzonymi w Łęczyńskiej Energetyce w Bogdance”,
 • Procedura „Identyfikacja celów Środowiskowych”,
 • Procedura „Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych i wpływów środowiskowych”.
Łęczyńska Energetyka
 • „Polityka Jakości i Środowiska”,
 • Procedura „Gospodarowanie odpadami wytworzonymi w Łęczyńskiej Energetyce w Bogdance”,
 • Procedura „Identyfikacja celów Środowiskowych”,
 • Procedura „Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych i wpływów środowiskowych”.
Miejska Energetyka Cieplna Piła
 • „Instrukcja postępowanie z odpadami”
 • „Procedury wymienione w planie monitorowania emisji CO2
 • „Procedury wymienione w planie metodyki monitorowania CO2
LW Bogdanka
 • „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP” oraz związane z nią procedury środowiskowe

Wyniki wyszukiwania