RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Tabele zgodności

Zgodność raportu z ustawą o rachunkowości

Wymóg ustawy o rachunkowości Rozdział
Model biznesowy
(art. 49b ust. 2 pkt 1)
Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności
(art. 49b ust. 2 pkt 2)
Polityki w obszarach niefinansowych i ich rezultaty (art. 49b ust. 2 pkt 3)
Polityka w obszarze środowiskowym
Polityka w obszarze pracowniczym
Polityka w obszarze społecznym
Polityka w obszarze praw człowieka
Polityka w obszarze przeciwdziałania korupcji
Procedury należytej staranności
(art. 49b ust. 2 pkt 4)
Istotne ryzyka niefinansowe i sposób zarządzania nimi (art. 49b ust. 2 pkt 5)

Zgodność raportu z rekomendacjami TCFD

Rekomendacje TCFD Rozdział
ŁAD KORPORACYJNY
Opis nadzoru zarządu i rady nadzorczej nad ryzykami i szansami związanymi ze zmianami klimatu
Opis roli zarządu i rady nadzorczej w identyfikacji, ocenie i zarządzaniu ryzykami i szansami związanymi ze zmianami klimatu
STRATEGIA
Opis ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu, które organizacja zidentyfikowała w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasu
Opis wpływu ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu na działalność biznesową, strategię i finanse organizacji
Opis odporności strategii organizacji na zmiany klimatu w różnych scenariuszach, w tym w scenariuszu uwzględniającym wzrost średnich temperatur o 2 lub mniej stopni Celsjusza
ZARZĄDZANIE
Opis procesów identyfikacji i oceny ryzyk związanych ze zmianami klimatu
Opis procesów zarządzania ryzykami związanymi ze zmianami klimatu
Opis sposobu integracji procesów identyfikacji, oceny i zarządzaniu ryzyk związanych ze zmianami klimatu w całościowych procesach zarządzania ryzykiem w organizacji
WSKAŹNIKI I CELE
Opis wskaźników wykorzystywanych przez organizację do oceny ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu zgodnie ze strategią i procesami zarządzania ryzykiem
Ujawnienie emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2 i, jeśli ma to znaczenie, 3 oraz odpowiadających im ryzyk
Opis celów stosowanych przez organizację do zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z klimatem oraz wyników w stosunku do celów.

Wykorzystane wskaźniki ESG rekomendowane przez GPW

Obszar Wskaźniki Rozdział
INFORMACJE OGÓLNE I-P1 Model biznesowy
I-P2 Integracja kwestii dotyczących
I-P3 Zarządzanie kwestiami dotyczącymi
I-P4 Istotny wpływ, ryzyko i szanse
I-P5 zaangażowanie interesariuszy
Zmiana klimatu
ŚRODOWISKO E-P1 zarządzanie kwestiami dot. zmiany klimatu
E-P2 Emisje gazów cieplarnianych

 

E-P3 Intensywność emisji gazów cieplarnianych

 

E-P4 Zużycie energii i jej źródła
Inne kwestie dotyczące środowiska
E-P5 Polityka środowiskowa
E-D1 Zużycie wody
E-D2 Zarządzanie zasobami wodnymi
E-D3 Wpływ na bioróżnorodność
E-D4 Zarządzanie odpadami
SPOŁECZEŃSTWO Różnorodność
S-P1 Polityka różnorodności
S-P2 Polityka zatrudnienia
S-P5 Wskaźnik równości wynagrodzeń
S-P6 Rotacja zatrudnienia
S-P7 Wolność zrzeszania się i negocjacji

zbiorowych

S-D1 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Prawa człowieka
S-P8 Polityka praw człowieka
S-P9 Procedury należytej staranności dot. praw człowieka
Ład korporacyjny
ŁAD KORPORACYJNY G-P1 Struktura organów zarządczych
G-P3 Różnorodność w składzie organów
Etyka biznesu
G-P4 Kodeks etyczny
G-P5 Polityka antykorupcyjna
G-P6 Mechanizm zgłaszania naruszeń
Bezpieczeństwo i ochrona danych
G-D1 Polityka ochrony danych

Wyniki wyszukiwania