RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom praw człowieka

 • GRI 3-3,
 • GRI 2-23,
 • GRI 2-24,
 • GRI 2-25,
 • G-P6

Działamy etycznie, z poszanowaniem praw człowieka oraz przepisów prawa. W Grupie stosujemy jasno określone i transparentne procedury umożliwiające zgłaszanie naruszeń imiennie lub anonimowo. Rzetelnie wyjaśniamy każdy taki sygnał.

Naszym źródłem inspiracji i fundamentem zasad stosowanych w Grupie Enea są powszechnie przyjęte i uznane regulacje dotyczące praw człowieka, w tym:
 • Międzynarodowa Karta Praw Człowieka,
 • Powszechna Deklaracji Praw Człowieka,
 • Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych ONZ oraz Konwencji Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ.

Zapisy tych dokumentów znajdują swoje odbicie w naszych przepisach wewnętrznych. Zasady, które z nich wynikają, uwzględniamy również w codziennej praktyce i w różnego rodzaju inicjatywach Grupy. Na podstawie tych regulacji opracowaliśmy nasze najważniejsze dokumenty, do których należą:

 • „Kodeks Etyki Grupy ENEA”, będący zbiorem zasad postępowania i wartości etycznych, które stanowią podstawę budowania trwałych, przejrzystych relacji z interesariuszami,
 • „Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej LW Bogdanka”, stanowiący zobowiązanie do poszanowania godności Pracowników oraz zachowania postaw zgodnych z obowiązującymi standardami prawa, kultury organizacyjnej, komunikacji i zasad etyki,
 • „Polityka Compliance Grupy ENEA”, która opisuje w szczególności standardy przestrzegania prawa, pożądane zachowania Pracowników i najważniejsze normy etyczne uwzględniające interes Grupy i stanowiące istotny element jej kultury korporacyjnej. Polityka przedstawia sposoby wyjaśniania wątpliwości prawnych lub etycznych i zawiera także podstawowe informacje o możliwości zgłaszania przypadków naruszenia zasad etycznych lub prawa w Grupie, a po szczegółowe zasady odsyła do właściwych regulacji,
 • „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom”, która opisuje zachowania niedopuszczalne, tryb ich zgłaszania i postępowania ze zgłoszeniami, a także działania prewencyjne oraz obowiązki pracodawców i Pracowników,
 • „Polityka zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie ENEA”, która kompleksowo reguluje kwestie związane ze zgłaszaniem potencjalnych naruszeń. Polityka zapewnia, że sygnały dotyczące działań niezgodnych z obowiązującym prawem czy regulacjami wewnętrznymi lub też działań nieetycznych zostaną przyjęte, poddane wnikliwej analizie i właściwie zarządzone, a osoba zgłaszająca je w dobrej wierze (tzw. sygnalista) będzie chroniona,
 • „Polityka Compliance Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.” i „Procedura zgłaszania naruszeń w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.”, które odnoszą się do szeroko rozumianych naruszeń przepisów oraz wartości etycznych, a tym samym do praw człowieka.

Jednostki w strukturze organizacyjnej GK Enea odpowiedzialne za wdrażanie i nadzór nad realizacją regulacji odnoszących się do poszanowania praw człowieka:

Jednostka Zakres
Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grupy Kapitałowej Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym nieakceptowalnym zachowaniom.
Departament Prawny i Zarządzania Organizacyjnego Grupy Kapitałowej [dyrektor Departamentu pełni jednocześnie funkcję Compliance Oficera Grupy Enea] Realizacja „Polityki Compliance Grupy ENEA”, „Polityki zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie ENEA” i dbanie o przestrzeganie zasad etycznych ujętych w „Kodeksie Etyki Grupy ENEA”.
 • Pełnomocnik ds. Compliance
 • Dział Polityki Compliance
Realizacja „Polityki Compliance Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.”, „Procedury Zgłaszania Naruszeń w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.” i dbanie o przestrzeganie zasad etycznych ujętych w „Kodeksie Etyki GK Lubelskiego Węgla Bogdanka”.
 • GRI 2-26

Zobowiązujemy naszych Pracowników do monitorowania otoczenia oraz do sprawdzania czy normy związane z prawami człowieka nie zostały naruszone. Zestaw przydatnych wiadomości związanych z tymi zagadnieniami publikujemy na ogólnodostępnej stronie internetowej. Zainteresowani znajdą tam informacje i broszury dotyczące „Kodeksu Etyki Grupy Enea” oraz naszego systemu Compliance, a także formularz do zgłaszania naruszeń (także anonimowo i w poufny sposób). Zgłoszenia rozpatruje Komisja Compliance Grupy Enea, która corocznie przedstawia Zarządowi Enea SA raport na ich temat. Ponadto w większości naszych spółek powołano specjalne zespoły opiniodawcze, które analizują otrzymane informacje o nieakceptowalnych zachowaniach w miejscu pracy. Zadaniem tych zespołów jest obiektywne i rzetelne badanie okoliczności zgłoszonych incydentów oraz formułowanie stosownych rekomendacji.

 • GRI 406-1

W 2023 r. Zespół antymobbingowy w Enea Logistyka otrzymał jedno zgłoszenie dyskryminacji, postępowanie nie zostało zakończone. Enea Nowa Energia powołała Komisję antymobbingową do zbadania jednego zgłoszenia. Prace Komisji nie zostały zakończone w 2023 r. Po ich zakończeniu zostaną wdrożone działania naprawcze adekwatne do ostatecznych wyników postępowania, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Wybrane działania na rzecz praw człowieka podejmowane w Grupie Enea w 2023 r. zawarto w części Wybrane działania zrealizowane w obszarze pracowniczym.

Wyniki wyszukiwania