RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Struktura zarządzania

  • GRI 2-9,
  • G-P1

System zarządzania Grupą Enea pomaga nam budować długoterminowe zrównoważone wartości i efektywne relacje pomiędzy naszymi spółkami, ich organami oraz innymi interesariuszami. Przyjęty ład korporacyjny umożliwia prawidłową i ekonomicznie efektywną współpracę podmiotów należących do Grupy, określa nasze wspólne cele oraz pozwala nam ściśle monitorować postępy i osiągnięcia. Zasady obowiązujące w tym zakresie określiliśmy w „Kodeksie Etyki Grupy ENEA”, którego zapisy umożliwiają nam skuteczną realizację spójnej strategii i misji.

Działalnością Grupy Enea kieruje Zarząd Enea SA (naszej jednostki dominującej), natomiast organem nadzoru jest Rada Nadzorcza Enea SA.

Struktura organizacyjna Enea SA na dzień 31 grudnia 2023 r.

„Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki” oraz „Regulamin Jednostek Organizacyjnych Enea SA” ustanawiają zależności występujące w ramach Enea SA, w tym m.in. formułują zasady dotyczące struktury organizacyjnej spółki oraz podziału zadań, odpowiedzialności i uprawnień.

  • GRI 2-10,
  • GRI 2-18

Więcej informacji na temat powoływania, uprawnień i zasad działania Zarządu i Rady Nadzorczej Enea SA, a także kryteriów oceny ich działań, można znaleźć w „Oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego”, stanowiącym wyodrębnioną część „Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA SA. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2023 r.”

Komitety Grupy Enea oraz Piony Zarządcze opisujemy w sekcji pt. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem.

W 2023 r. zmieniliśmy naszą strukturę wewnętrzną w celu lepszego zarządzania obszarami obejmującymi m.in. z analizę nowych koncepcji innowacyjnych, wdrażanie nowych linii biznesowych i kreowanie nowych rodzajów działalności biznesowej Spółki. Nowa struktura sprawdza się też w reagowaniu na aktualne wyzwania, z jakimi zmaga się Grupa Enea, między innymi w związku z obecną sytuacją geopolityczną.

Wyniki wyszukiwania