RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Współpraca z dostawcami

Transparentne metody działania, uczciwe praktyki biznesowe, odpowiedzialne konstruowanie ofert oraz przestrzeganie zapisów zawartych umów to fundamenty partnerskiej współpracy z naszymi kontrahentami. Wszystkie firmy zewnętrzne współpracujące ze spółkami Grupy Enea zobowiązują się do przestrzegania zasad „Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA. Określa on podstawowe oczekiwania Grupy względem wykonawców w zakresie zgodności ich działań z przepisami prawa, standardami rynkowymi oraz etycznymi i stanowi odzwierciedlenie przyjętych przez nas fundamentalnych wartości i zasad postępowania.

„Kodeks Etyki Grupy ENEA” ma budować długotrwałe, uczciwe i przejrzyste relacje biznesowe z kontrahentami, a przestrzeganie jego zapisów jest wyrazem wzajemnego szacunku i partnerstwa.

Spółki Grupy Enea udzielają zamówień na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i/lub swoich wewnętrznych regulaminów zakupowych. Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert formułowane są zgodnie z potrzebami zamawiającego oraz wynikają ściśle z przedmiotu zamówienia i mogą dotyczyć: zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile wynika to z odrębnych przepisów), sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej. Zwracamy też uwagę m.in. na aspekty środowiskowe, społeczne i kwestie związane z innowacyjnością.

Wyniki wyszukiwania