RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Ryzyka i szanse związane ze zrównoważonym rozwojem

W ramach prac nad obowiązującą Strategią Rozwoju została przeprowadzona analiza SWOT (silne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia/ryzyka), odnosząca się również do zagadnień ze sfery zrównoważonego rozwoju.

Zidentyfikowane szanse związane ze zrównoważonym rozwojem Grupy Enea obejmują m.in.:

 • wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną,
 • możliwość wejścia na regulowany rynek ciepłowniczy dzięki budowie jednostek kogeneracyjnych (uwzględniając rozwój technologii małych poligeneracji z wykorzystaniem czystych technologii węglowych),
 • rozwój projektów z zakresu magazynowania energii,
 • możliwość wejścia na rynek lokalnych obszarów bilansowania i mikroklastrów energetycznych lub rozwiązań o podobnym charakterze na terenach miejskich (spółdzielnie energetyczne, wirtualny prosument) dzięki wykorzystaniu doświadczeń w zarządzaniu siecią,
 • możliwość budowania przewagi konkurencyjnej na bazie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w energetyce, w tym również dzięki osiąganiu pozycji lidera zmian,
 • rozwój inteligentnych sieci energetycznych,
 • rozwój technologii komunikacyjnych i teleinformatycznych,
 • rozwój elektromobilności,
 • możliwość wydzielenia aktywów wytwórczych zasilanych węglem kamiennym.

Wybrane ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem:

 • destabilizacja systemu elektroenergetycznego w związku z wysokim zapotrzebowaniem na energię elektryczną przy jednoczesnych uwarunkowaniach pogodowych, które niekorzystnie wpływają na poziom wytwarzania energii z OZE (energia z wiatru, PV),
 • stopniowa redukcja energochłonności przemysłu i wzrastający trend w zakresie termomodernizacji,
 • utrata Klientów i spadek ogólnego wolumenu sprzedaży energii do Klientów końcowych,
 • niestabilność regulacyjna skutkująca dodatkowym ryzykiem inwestycyjnym,
 • rosnące obostrzenia środowiskowe wobec przedsiębiorstw energetycznych i ich działalności wynikające z regulacji UE,
 • coraz bardziej preferencyjne traktowanie w UE rozwoju OZE względem konwencjonalnych źródeł wytwórczych,
 • rosnący poziom kosztów – pracy, materiałów, urządzeń elektroenergetycznych,
 • rosnące ceny uprawnień do emisji CO2,
 • utrzymujący się trwały import energii elektrycznej do Polski (rozwój połączeń transgranicznych),
 • utrzymujący się trwały import węgla energetycznego do Polski (niezbilansowanie podaży węgla z polskich złóż z popytem krajowym).

Strategia rozwoju powstała m.in. w odpowiedzi na wymienione powyżej szanse i ryzyka. Obecnie jednym z głównych źródeł ryzyk dotyczących sfery społecznej, środowiskowej i ładu zarządczego są zmiany klimatu i sytuacja geopolityczna. Zmiany te, jak również transformacja energetyczna mająca na celu ich spowolnienie, mogą stwarzać nowe możliwości, ale i zagrożenia dla działalności Grupy Enea, dlatego Grupa stale analizuje możliwe scenariusze. Jeżeli cele i rozwiązania uwzględnione w obowiązującej strategii okażą się niewystarczające wobec zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa, Grupa rozważy jej aktualizację.

Wyniki wyszukiwania