RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna Grupy Enea opiera się na naszych wartościach – kompetencji, uczciwości, bezpieczeństwie i odpowiedzialności. Przejrzyste i zrozumiałe zasady tworzą ramy dla środowiska, które sprzyja naszym Pracownikom i kontrahentom oraz spełnia oczekiwania interesariuszy. Działamy z poszanowaniem prawa i zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, przeciwstawiamy się wszelkim nadużyciom.

Wyniki wyszukiwania