RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Polityka prywatności

Polityka prywatności dla użytkowników serwisu internetowego z Raportem ESG Grupy Kapitałowej ENEA za 2023 rok

ENEA S.A. informuje, że respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających (zwanych dalej „użytkownikami”) serwis internetowy z raportem ESG Grupy Kapitałowej ENEA za 2023 rok (https://raport2023.esg.enea.pl).

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

ENEA S.A. z siedzibą przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, jest Administratorem serwisu internetowego Grupy ENEA z Raportem ESG Grupy Kapitałowej ENEA za 2023 rok (zwanego dalej „Serwisem internetowym”) oraz Administratorem danych osobowych użytkowników.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl lub pisemnie na adres: ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez ENEA S.A. danych osobowych dostępne są tutaj.

Serwis internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

  • zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”),
  • poprzez pliki systemowe (tzw. „logi”).

Informacje te zbierane są automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową podczas pobytu użytkownika na stronach Serwisu internetowego. Nie wykorzystujemy tych danych do identyfikacji użytkownika i nie dysponujemy środkami, które pozwalałyby na ustalenie jego tożsamości na ich podstawie, jednak biorąc pod uwagę, że adres IP pozwala na identyfikację osób fizycznych, przy użyciu dodatkowych środków, poniżej zamieszczona została informacja o przetwarzaniu przez nas danych zapisywanych w plikach systemowych oraz plikach cookies.

Przetwarzanie danych zawartych w plikach systemowych oraz plikach cookies dotyczy następujących danych:

  • adres IP;
  • pliki cookies.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu internetowego.

Więcej informacji na temat używania przez nas plików cookies znajduje się tutaj.

Dane zebrane od użytkownika nie są uzupełniane danymi z innych źródeł.

Dane zawarte w plikach cookies oraz w plikach systemowych przetwarzane są:

  • w celach statystycznych i monitorowania aktywności odwiedzin użytkowników, jak również do badania prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcji użytych na stronach Serwisu internetowego w celu jego ciągłego ulepszania. Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119/1 (zwanego dalej „RODO”);
  • w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO. Na wypadek ujawnienia się ew. naszych roszczeń związanych z używaniem Serwisu internetowego przechowujemy dane użytkownika do czasu ich przedawnienia.

Prawa użytkownika

Przekazując nam swoje dane osobowe poprzez Serwis internetowy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich przeniesienia.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, użytkownik może skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres: esa.iod@enea.pl

Jeżeli użytkownik ma zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe, zawsze przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jak są chronione dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika chronione są zgodnie z postanowieniami RODO,  ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 576  z późn. zm.)

Do ochrony danych stosujemy w szczególności certyfikat SSL.

Nie ujawniamy danych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu internetowego innym podmiotom za wyjątkiem sprawdzonych przez nas podwykonawców, chyba że posiadamy zgodę użytkownika. Dane te udostępniane są naszym podwykonawcom na bieżąco.

Dostęp do danych osobowych mają tylko nasi wybrani pracownicy oraz pracownicy sprawdzonych przez nas podwykonawców, z których usług korzystamy do utrzymywania funkcjonalności Serwisu internetowego, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

Wyniki wyszukiwania