RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

O Raporcie

 • GRI 2-2,
 • GRI 2-3,
 • GRI 2-4,
 • GRI 2-5,
 • GRI 2-14,
 • I-P4

Raport ESG Grupy Enea prezentuje informacje dotyczące zarządzania i wyników naszej Grupy w obszarach środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego. Dane zawarte w Raporcie obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, chyba, że w treści zaznaczono inaczej. W Grupie raportujemy w cyklu rocznym, a poprzedni raport – za rok 2022 – jest dostępny na stronie https://raport2022.esg.enea.pl/

Raport ESG za rok 2023 obejmuje dane niefinansowe jednostki dominującej w naszej Grupie, czyli Enea SA oraz spółek zależnych ujętych w „Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.”

Raport jest poszerzoną wersją oświadczenia niefinansowego, które stanowi wyodrębnioną część „Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2023 r.”, przyjętego przez Zarząd Enea SA i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Enea SA. Oświadczenie to wypełnia obowiązki określone w art. 49b i art. 55 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2023 poz. 120), implementującej do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Podobnie jak wspomniane oświadczenie, stanowi ponadto odpowiedź firmy na oczekiwania sformułowane w Suplemencie dotyczącym zgłaszania informacji związanych z klimatem (2019/C 209/01) do wspomnianej dyrektywy, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/852/UE w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, publicznym stanowisku Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) pt. „Europejskie wspólne priorytety nadzorcze w odniesieniu do rocznych raportów finansowych za rok 2023”, rekomendacjach Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w sprawie ujawniania przez firmy informacji związanych z oddziaływaniem na klimat oraz przewodniku „Wytyczne do raportowania ESG Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie”. Tabele zgodności niniejszego Raportu z Ustawą o rachunkowości rekomendacjami TCFD oraz rekomendacjami GPW można znaleźć w sekcji Tabele zgodności.

Dane przedstawione w naszym Raporcie ESG opracowaliśmy wykorzystując międzynarodowe standardy raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative – GRI Standards 2021. W 2023 roku w naszej Grupie nie miały miejsca znaczące zmiany dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości. Raportu nie poddaliśmy zewnętrznej weryfikacji, przy jego opracowywaniu współpracowaliśmy jednak z zewnętrzną firmą ekspercką. Treść Raportu została przedstawiona Zarządowi Enea SA.

Korekty zawarte w Raporcie ESG w stosunku do ubiegłego roku wynikają ze zmiany podejścia na poziomie krajowym do kwestii wydzielenia aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Poprawiono też dane ekonomiczne w tabelach: Bezpośrednia wartość ekonomiczna generowana przez GK Enea, Pomoc finansowa uzyskana od państwa przez GK Enea, Darowizny pieniężne i rzeczowe [tys. zł] i Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności GK Enea, a szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w przypisach pod tabelami.

 • GRI 3-1

Proces analizy istotności opracowany na potrzeby raportu za rok 2022 został zaktualizowany o wyniki ankietyzacji przeprowadzonej w 2023 r. wśród Pracowników i interesariuszy zewnętrznych, wśród których znaleźli się m.in. dostawcy, akcjonariusze, Klienci oraz partnerzy społeczni. W ankiecie zadaliśmy pytania dotyczące m.in. postrzegania Grupy Enea, wpływu społecznego, oddziaływania na środowisko, wpływu na Pracowników własnych i Pracowników w łańcuchu wartości oraz zarządzania Grupą. Zadaliśmy również pytania otwarte związane z naszą odpowiedzialnością społeczną, nowymi projektami oraz oczekiwaniami względem raportu ESG.

 • GRI 3-2

Istotne aspekty raportowania
Aspekty zarządcze i ekonomiczne
 • Przestrzeganie zasad etyki, uczciwej konkurencji oraz zapobiegania korupcji i nadużyciom,
 • Posiadanie mechanizmów zgłaszania naruszeń (ochrony sygnalistów),
 • Prowadzenie odpowiedzialnej komunikacji marketingowej,
 • Dbanie o przyjazną kulturę korporacyjną,
 • Innowacyjność i wkład w rozwój technologiczny,
 • Aktywności podejmowane w celu eliminacji przypadków korupcji,
 • Przychody, koszty, płatności na rzecz państwa i uzyskana od niego pomoc finansowa.
Aspekty środowiskowe
 • Ograniczanie zużycia energii,
 • Wykorzystywanie odnawialnych źródeł przy produkcji energii,
 • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych,
 • Ryzyka oraz szanse wynikające ze zmian klimatycznych,
 • Inwestowanie w obszarze środowiska.
Aspekty społeczne
 • Troska o bezpieczeństwo konsumentów (bezpieczeństwo danych, cyberbezpieczeństwo, ostrzeganie przed nieuczciwymi sprzedawcami energii elektrycznej),
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Zapewnienie godnych warunków zatrudnienia,
 • Wspieranie różnorodności w miejscu pracy,
 • Wolność zrzeszania się i zakładania związków zawodowych,
 • Szkolenia i rozwój Pracowników,
 • Ograniczanie potencjalnych przypadków dyskryminacji,
 • Wpływ na lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny (m.in. poprzez działalność Fundacji Enea),
 • Działania na rzecz satysfakcji Klientów.
Dane kontaktowe
 • GRI 2-3

Joanna Maderska

Koordynator ds. Raportowania ESG
Zespół ESG
Departament Controllingu Grupy Kapitałowej
e-mail: esg@enea.pl

Pastelowa 8
60-198 Poznań
http://www.enea.pl

Wyniki wyszukiwania