RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Działania strategiczne w obszarze dystrybucji

Zdajemy sobie sprawę z konieczności inwestowania w sieć dystrybucyjną m.in. w związku z szybkim wzrostem liczby rozproszonych instalacji wytwórczych, obowiązków w zakresie wspierania rozwoju lokalnych rynków energii oraz powstawania tzw. społeczności energetycznych – klastrów i spółdzielni energetycznych. Za kwestię dystrybucji energii odpowiada w naszej Grupie spółka Enea Operator. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Grupy, działania spółki koncentrują się na:

  • zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego,
  • zapewnieniu ciągłych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej oraz jej odbioru o odpowiednich parametrach jakościowych,
  • rozwoju inteligentnej sieci dystrybucyjnej, obejmującym w szczególności pełnoskalowe wdrożenie inteligentnego opomiarowania, rozwój systemów SCADA, rozwój narzędzi wspierających procesy zarządzania siecią, w tym systemów łączności i transmisji danych, a także automatyzację sieci, z uwzględnieniem zasad cyberbezpieczeństwa,
  • zmianie modelu funkcjonowania jako Operator Systemu Dystrybucyjnego, wynikającej z dynamicznego wzrostu liczby i mocy źródeł rozproszonych, co prowadzi do poważnych zmian w funkcjonowaniu rynku energii i ról jego dotychczasowych uczestników. Enea Operator chce być aktywnym, neutralnym wsparciem rynku, umożliwiając użytkownikom sieci elektroenergetycznej korzystanie z wielu usług wykraczających poza dostawę energii. Aby to było możliwe, spółka będzie dostosowywać sieć elektroenergetyczną do pracy w warunkach dużej niestabilności źródeł wytwórczych i przekształcać ją z sieci pasywnej (jednokierunkowej) w sieć aktywną (dwukierunkową).

W roku 2023 kontynuowaliśmy inwestycje zgodne ze strategią w odniesieniu do Enea Operator, których głównym celem było zapewnienie ciągłych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej o odpowiednich parametrach jakościowych. Inwestycje obejmowały m.in. budowę i modernizację linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stacji elektroenergetycznych, w tym automatyzację sieci, montaż u odbiorców końcowych nowoczesnych liczników zdalnego odczytu, zgodnie z wymogami „Prawa energetycznego” i rozwiązaniami Smart Grid oraz zmianę funkcjonowania jako OSD. Zmiany i konieczność inwestycji w sieć dystrybucyjną związane są m.in. z szybkim wzrostem liczby rozproszonych instalacji wytwórczych, obowiązków w zakresie wspierania rozwoju lokalnych rynków energii oraz powstawania tzw. społeczności energetycznych – klastrów i spółdzielni energetycznych. Dodatkowo dochodzą do tego lokalne obszary bilansowania, posiadacze magazynów energii, pojazdów elektrycznych i stacji do ładowania. Prace modernizacyjne związane np. z wymianą elementów na nowe często wiąże się z dużymi nakładami finansowymi i są uznawane jako inwestycje.

Łącznie nakłady inwestycyjne spółki Enea Operator w tym zakresie wyniosły ponad 1,8 mld zł.

Enea Operator

Nazwa inwestycji Wartość [mln zł]
Inwestycje zrealizowane w 2023 r.:
– Budowa i modernizacja szeregu elementów infrastruktury sieciowej (m.in. linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia) 1 733,9
– Rozwój w obszarze infrastruktury dla wspomagania działalności w zakresie budynków i narzędzi 29,0
– Rozwój w obszarze infrastruktury dla wspomagania działalności w zakresie informatyki i telekomunikacji 50,3
– Rozwój w obszarze infrastruktury dla wspomagania działalności w zakresie transportu 29,8

Dodatkowo, Enea Operator jest sygnatariuszem podpisanej w 2022 r. „Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki”, w ramach której pięciu największych w kraju operatorów systemu dystrybucyjnego (Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, Stoen Operator, Tauron Dystrybucja) wypracowało założenia w zakresie sieci, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w planach rozwoju każdej ze spółek. Celem Karty jest skuteczne przeprowadzenie realnej transformacji sektora dystrybucyjnego energii w perspektywie 2030 roku, co będzie kluczem do udanej transformacji całej energetyki i wymaga dodatkowych znacznych nakładów finansowych oraz właściwego otoczenia regulacyjnego.

Naszym głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego obiorców energii z obszaru koncesyjnego. Jednym z czynników, od których zależą nieprzerwane dostawy energii elektrycznej jest taki poziom inwestycji, który zaspokoi przewidywany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Enea Operator od wielu lat konsekwentnie realizuje założenia planu rozwoju. Budujemy, przebudowujemy oraz modernizujemy naszą infrastrukturę tak, aby przyłączyć do naszej sieci coraz większą liczbę Klientów, w tym prosumentów i wytwórców energii elektrycznej. Na ten cel w ubiegłym roku wydaliśmy blisko 2 mld zł. Jesteśmy przygotowani na transformację energetyczną. Nasze inwestycje pozwoliły na przyłączanie tysięcy źródeł OZE. Współpracujemy z jednostkami samorządowymi i środowiskiem naukowym. W naszej pracy wykorzystujemy wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość a także sztuczną inteligencję. Budujemy i testujemy magazyny energii w oparciu o różne technologie, dopasowując ich konfigurację do specyfiki naszej sieci na danym obszarze. Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem, które stosując innowacyjne rozwiązania optymalnie projektuje sieć dystrybucyjną z uwzględnieniem lokalnych potrzeb wszystkich Klientów.

Bogumiła Strzelecka Wiceprezes ds. Infrastruktury Sieciowej, Enea Operator

Wyniki wyszukiwania