RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Wolność zrzeszania się, dialog społeczny i współdecydowanie

GRI:[ ]

Pracownicy mają zagwarantowaną prawnie możliwość swobodnego zrzeszania się i aktywnej działalności w związkach zawodowych. Zarządy spółek z należytą uwagą analizują wnioski zgłaszane przez związki zawodowe, a stały dialog sprzyja wymianie spostrzeżeń oraz wypracowaniu satysfakcjonujących rozwiązań.

Związki zawodowe w głównych spółkach Grupy Enea zatrudniających największą liczbę Pracowników

 • S-P7
 • „Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy ENEA S.A.”,
 • „Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA”,
 • „Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Synergia” Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA”,
 • „Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ENEA”,
 • „Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej ENEA S.A.”.
 • „Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy ENEA S.A.”,
 • „Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA”,
 • „Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej ENEA S.A.”,
 • „Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Synergia” Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA”,
 • „Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ENEA”.
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa „Energetyk” w Połańcu”,
 • „Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Elektrowni Połaniec i Spółek”,
 • „Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Dozoru przy Elektrowni w Połańcu”,
 • „Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Połańcu”,
 • „Międzyzakładowy Związek Zawodowy przy Elektrowni Połaniec S.A. w Zawadzie”.
 • „Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Międzynarodowa Międzyzakładowa Organizacja Związkowa „Nowa Idea””.
 • „Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy ENEA S.A.”,
 • „Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Dozoru przy Elektrowni w Połańcu”,
 • „Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA”,
 • „Międzyzakładowy Związek Zawodowy przy Elektrowni Połaniec S.A. w Zawadzie”,
 • „Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Synergia” Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA”,
 • „Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ENEA”,
 • „Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej ENEA S.A.”.
 • ‘NSZZ „Solidarność” Organizacja Międzyzakładowa Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.”,
 • „Związek Zawodowy Górników w Polsce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.”,
 • „Związek Zawodowy „Kadra” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.”,
 • „Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka” w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.”.

Nasi Pracownicy mają wpływ na funkcjonowanie Grupy oraz spółek, w których są zatrudnieni – mogą wybierać swoich przedstawicieli do rad nadzorczych (większość spółek Grupy1) oraz do rad pracowników (obecnie jedynie w Enea Elektrowni Połaniec). Mogą również zgłaszać skargi dotyczące przypadków naruszenia uprawnień pracowniczych i innych nieprawidłowości.

W 2019 r. podpisaliśmy umowę społeczną, która w szczególności określa zasady stabilizacji zatrudnienia. Ponadto, w odpowiedzi na postulaty związków zawodowych w zakresie wzrostu wynagrodzeń, prowadzimy coroczne negocjacje płacowe, chyba że strony wspólnie ustalą inaczej – przykładem był rok 2021, kiedy zdecydowano się podpisać porozumienie regulujące podwyżki płac w latach 2021-2022. Strona społeczna aktywnie współpracuje z pracodawcami przy wprowadzaniu zmian do wewnętrznych źródeł prawa pracy.

W LWB od 2021 r. funkcjonuje Zespół ds. prowadzenia negocjacji z organizacjami związkowymi działającymi na terenie spółki w zakresie zmian treści Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) oraz do wyjaśniania spornych postanowień ZUZP obowiązującego w LWB. W pozostałych spółkach, jeśli zajdzie potrzeba zmian w ZUZP, powołujemy zespoły zadaniowe.

1) W przypadku Enea SA i Enea Wytwarzanie uprawnienie to wynika wprost z Ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

W większości spółek Grupy Kapitałowej Enea Pracownicy są objęci umowami zbiorowymi, tj. np. zakładowymi układami zbiorowymi pracy:

 • GRI 2-30

Spółka

Odsetek Pracowników objętych umowami zbiorowymi

(stan na 31.12.2023)

Enea Centrum 100%
Enea Ciepło – Centrala 100%
Enea Ciepło – Oddział Białystok 100%
Enea Elektrownia Połaniec 100%
Enea Nowa Energia 100%
Enea Operator 100%
Enea Oświetlenie 100%
Enea Pomiary 100%
Enea Serwis 100%
LW Bogdanka 100%
PEC Oborniki 100%
Enea Wytwarzanie 99,6%
Enea Logistyka 99,2%
Enea Power and Gas Trading 94,6%
Enea Trading 94,5%
Enea SA 94,3%
Enea ELKOGAZ 47,1%
Enea Innowacje 0%
Enea Bioenergia 0%
MEC Piła 0%
EkoTRANS Bogdanka 0%
Łęczyńska Energetyka 0%
MR Bogdanka 0%
RG Bogdanka 0%

W 2023 r. w Grupie Kapitałowej Enea nie toczyły się spory zbiorowe.

Wyniki wyszukiwania