RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Ryzyka niefinansowe

Ryzyka korporacyjne3) Grupy Enea obejmują m.in. ryzyka niefinansowe związane z potencjalnym negatywnym wpływem na obszar pracowniczy, społeczny, środowiskowy i przeciwdziałania korupcji.

3) Zgodnie z definicją przyjętą w regulacjach dotyczących procesu ERM za ryzyka korporacyjne uznaje się ryzyka, których prawdopodobieństwo materializacji zostało przez jednostki organizacyjne ocenione jako większe niż 10%.

Mitygacja ryzyk w analizowanych obszarach

Ryzyko Sposoby zarządzania ryzykiem
Ryzyko luki pokoleniowej
 • zapewnianie motywacyjnego systemu wynagrodzeń,
 • działania z zakresu employer branding mające na celu pozyskanie najlepszych kandydatów do pracy, w tym działania adresowane do studentów i absolwentów,
 • realizacja programów patronackich w szkołach technicznych i branżowych.
Ryzyko utraty kompetencji
 • realizacja procesów rekrutacyjnych,
 • szkolenia i kształcenie Pracowników,
 • ciągły monitoring wskaźnika rotacji,
 • działania wynikające z Polityki personalnej (ścieżki karier, sukcesja),
 • wypłata nagród za zrealizowanie zadań oraz kontynuacja nakładania i rozliczania celów,
 • umożliwienie pracy hybrydowej dla części Pracowników.
Ryzyko wypadków przy pracy lub chorób zawodowych
 • szkolenia BHP,
 • kontrole warunków pracy,
 • działania propagujące bezpieczne zachowania i metody pracy,
 • aktualizacje ocen ryzyka zawodowego,
 • konkursy wiedzy o BHP,
 • analiza wypadków i wdrażanie działań zmierzających do zmniejszenia poziomu ryzyka.
Ryzyko niedostępności Pracowników w wyniku epidemii
 • stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Ryzyko udzielania informacji przez nieupoważnionych Pracowników
 • przypominanie o działaniach zgodne z przyjętymi zasadami obiegu reklamacji,
 • przypominanie o tym, że za kontakty z mediami odpowiadają rzecznicy prasowi Enea,
 • stały baner informacyjny w Bazie wiedzy i Biuletynie EC,
 • współpraca z Pionem Komunikacji Enea SA.

Ryzyko Sposoby zarządzania ryzykiem
Ryzyko niewłaściwego zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej
 • stosowanie w sytuacjach kryzysowych procedur komunikacji mitygujących ryzyko, przekazywania informacji niepełnych lub z opóźnieniem,
 • utrzymywanie sprawnych kanałów komunikacji z kluczowymi jednostkami biznesowymi,
 • cykliczne warsztaty antykryzysowe.
Ryzyko utraty dobrego wizerunku
 • prowadzenie właściwej komunikacji z interesariuszami,
 • podnoszenie świadomości wśród Pracowników,
 • podejmowanie inicjatyw proekologicznych.
Ryzyko niepokoju społecznego, pogorszenia relacji z partnerami społecznymi w związku z wdrażaniem ważnych zmian organizacyjnych lub biznesowych
 • aktywny i otwarty dialog ze stroną społeczną w zakresie informacji dotyczących działalności firmy,
 • właściwy dobór środków przekazu komunikacji wewnętrznej.
Ryzyko nałożenia kar w konsekwencji nawiązania lub utrzymania współpracy z podmiotem objętym sankcjami
 • weryfikowanie Klientów na liście sankcyjnej,
 • bieżąca aktualizacja listy sankcyjnej.

Ryzyko Sposoby zarządzania ryzykiem
Ryzyko niedyspozycyjności IOS, SCR i/lub elektrofiltrów spowodowanej awarią tych urządzeń, co może skutkować zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • pomiary ciągłe oraz kontrolne zlecane firmom niezależnym.
Ryzyko ograniczenia lub konieczności zaprzestania działalności z powodu nieposiadania ważnych decyzji i pozwoleń z obszaru ochrony środowiska
 • współpraca z wiodącymi kancelariami prawnymi,
 • współpraca z Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologicznym,
 • współpraca z Instytutem Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna,
 • zmiany pozwoleń zintegrowanych i wniosków o wydanie decyzji środowiskowych,
 • wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, z wnioskiem o umorzenie postępowania.
Ryzyko nieprzestrzegania warunków obowiązujących pozwoleń i decyzji środowiskowych
 • bieżąca kontrola stanu wody i temperatury w Wiśle oraz podejmowanie stosownych, działań w przypadku m.in. bardzo niskich lub wysokich stanów wody lub wzrostu temperatury wody,
 • cykliczne przeglądy progu piętrzącego oraz zakup nowego progu piętrzącego,
 • prowadzenie działań profilaktycznych,
 • utrzymanie strategicznych części zamiennych dla urządzeń ochronnych,
 • bieżące przeglądy instalacji i stanu technicznego elektrofiltrów.
Ryzyko wyrządzenia szkód w elementach środowiska naturalnego w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych lub inwestycyjnych w obszarze dystrybucji energii elektrycznej
 • prowadzenie kompleksowych kontroli obiektów,
 • usuwanie skutków awarii i usterek na liniach i urządzeniach elektro-energetycznych.
Ryzyko braku skutecznego zagospodarowania odpadów niebezpiecznych
 • weryfikacja potencjalnych odbiorców odpadów i w konsekwencji zawieranie umów na zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z podmiotami posiadającymi kompetencje niezbędne do ostatecznego przetworzenia odpadu.
Ryzyko pożaru biomasy
 • utrzymanie infrastruktury technicznej – troska o sprawność urządzeń i instalacji chroniących ludzi i instalacje,
 • ścisłe przestrzeganie zatwierdzonych procedur i instrukcji postępowania,
 • cykliczne szkolenia Pracowników, podnoszenie świadomości potencjalnego ryzyka
 • kontrole pod kątem bezpieczeństwa pożarowego biomasy składowej na placach otwartych,
 • monitorowanie z wykorzystaniem kamer termowizyjnych pryzm z biomasą.
Ryzyko samozapłonu węgla spowodowanego jego utlenianiem się lub zapłonu pyłu węglowego spowodowane wysoką temperaturą
 • pomiar temperatury węgla na placach składowych,
 • wymiana na placach węgla o dłuższym okresie składowania,
 • ubijanie zwałowanych warstw węgla na placach składowych oraz skarp bocznych placów.
Ryzyko ograniczenia produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego ze względu na planowaną przez Komisję Europejską radykalną redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • lobbowanie w Komisji Europejskiej za zmianą/złagodzeniem obecnej polityki klimatycznej,
 • opracowanie i wdrożenie koncepcji ograniczenia emisji CO2,
 • poszukiwanie technologii mających na celu ograniczenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń w spalinach.

Ryzyko Sposoby zarządzania ryzykiem
Ryzyko korupcji w Grupie Enea
 • budowanie świadomości Pracowników w zakresie korupcji,
 • okresowy monitoring i sprawozdawczość w zakresie przypadków korupcji,
 • wsparcie z obszaru Compliance.
Ryzyko konfliktu interesów w Grupie Enea
 • budowanie świadomości Pracowników w zakresie unikania konfliktu interesów,
 • okresowy monitoring i sprawozdawczość w zakresie sytuacji konfliktu interesów,
 • wsparcie z obszaru Compliance.
Ryzyko nieuczciwej konkurencji w Grupie Enea
 • budowanie świadomości Pracowników w zakresie nieuczciwej konkurencji,
 • okresowy monitoring i sprawozdawczość w zakresie przypadków nieuczciwej konkurencji,
 • wsparcie z obszaru Compliance.
Ryzyko braku zgodności lub zasadności obowiązywania aktów normatywnych oraz aktów pochodnych Grupy Enea
 • kształtowanie procesu przyjmowania, zmiany, uchylania oraz publikacji aktów normatywnych oraz aktów pochodnych Grupy Enea,
 • doradztwo z zakresu Compliance,
 • opiniowanie projektów nowych regulacji oraz zmiany czy uchylenia obowiązujących.

Wyniki wyszukiwania