RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Znaczenie dla rozwoju regionalnego i lokalnego

 • GRI 203-1

Nasze spółki wspierają rozwój regionów i społeczności lokalnych. Prowadzą inwestycje, które zwiększają bezpieczeństwo energetyczne Klientów i unowocześniają infrastrukturę miast, gmin i powiatów. Umożliwiamy przyłączanie instalacji OZE i rozwój klastrów energetycznych. Tworzymy miejsca pracy, odprowadzamy podatki, wnosimy opłaty do budżetów samorządowych i w ten sposób wpływamy na życie lokalnych społeczności. Przyłączamy nowych odbiorców do naszych elektrociepłowni, dzięki czemu poprawiamy mikroklimat, a tym samym warunki życia społeczności lokalnej.

Istotne znaczenie dla rozwoju regionalnego może mieć wspieranie przez Grupę Enea rozwoju odnawialnych źródeł energii. Gminy, na terenie których realizowane są takie inwestycje, uzyskują wpływy z podatków: od nieruchomości, od osób prawnych inwestujących w OZE oraz od osób fizycznych, np. rolników wydzierżawiających swoje nieruchomości pod elektrownie wiatrowe i uzyskujących z tego tytułu opodatkowane dochody. Co istotne, OZE zaliczają się do przemysłu nieuciążliwego, dlatego tereny przeznaczone na takie inwestycje nie tracą walorów użytkowych i turystycznych.

 • WSKAŹNIK WŁASNY 29

Miejsca pracy, staże i praktyki tworzone dla młodych ludzi

Współpracujemy ze szkołami i uczelniami, aby wpływać na rozwój kompetencji uczniów klas i kierunków elektrycznych oraz energetycznych i zwiększać ich szanse na rynku pracy. Wspieramy nowoczesne szkolnictwo branżowe i techniczne wykorzystujące nowe technologie oraz współpracę z ekspertami i w ten sposób umożliwiamy wzrost konkurencyjności i innowacyjności placówek. Promujemy zawody z branży energetycznej, rozwijamy kompetencje i wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego grona pedagogicznego, a także promujemy nasze spółki jako atrakcyjnych pracodawców.

Enea prowadzi szereg działań, które już na stałe wpisały się w kalendarz współpracy ze szkołami patronackimi, m.in.: konkurs stypendialny „Moc na start”, w którym Enea nagradza najzdolniejszych uczniów – autorów najlepszych prac opowiadających o nowych technologiach w branży energetycznej. W 2023 r. 13 uczniów zdobyło stypendia w wysokości 3 tys. zł brutto.

Program edukacyjny „Zasileni wiedzą” prezentuje nowe trendy w branży energetycznej i umożliwia rozwój kompetencji oraz zdobywanie fachowej wiedzy. W 2023 r. przeprowadzono lekcje z udziałem ponad 150 uczniów.

Praktyki zawodowe w spółkach Grupy Enea odbyło ponad 100 praktykantów. Program dofinansowania wyposażenia pracowni dydaktycznych w szkołach we współpracy z Fundacją Enea zaowocował wsparciem ośmiu szkół na łączną kwotę 160 tys. zł.

We współpracy z Eneą Operator zorganizowaliśmy także warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli, w których uczestniczyło ponad 100 uczniów.

Ponad 100 reprezentantów szkół, uczniów, nauczycieli i dyrektorów, wzięło udział w konferencji „Współpraca – energia – przyszłość”, podczas której uczestnicy zapoznali się z technologią VR, wysłuchali wykładów o małych reaktorach jądrowych i o kompetencjach przyszłości w branży energetycznej. Nauczyciele uczestniczyli w warsztacie z doradcą zawodowym.

Współpracujemy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (UEP) w ramach Klubu Partnera UEP. Celem tej współpracy jest promocja zawodów w branży energetycznej oraz spółek Grupy Enea jako atrakcyjnego pracodawcy i pozyskanie najlepszych kandydatów.

Od 2017 r. w spółkach Grupy Enea realizowany jest program stażowy „Zainstaluj się w Enei”. W 2023 r. płatne staże odbyło 32 studentów i absolwentów uczelni wyższych w aż 11 obszarach biznesowych, m.in. techniczno-energetycznym, sprzedażowym, marketingowym, finansowo-księgowym, IT i HR.

Zestawienie szkół, z którymi spółki Grupy Enea współpracowały w 2023 r.

Współpraca z: Cel Formy współpracy
 • Politechnika Białostocka,
 • Uniwersytet Gdański.
Budowa pozytywnego wizerunku firmy oraz udział w praktycznych aspektach kształcenia potencjalnych przyszłych Pracowników Enei Ciepło Oddział Elektrociepłownia Białystok.
 • organizacja studenckich praktyk zawodowych,
 • wsparcie związane z przygotowywaniem prac inżynierskich i magisterskich,
 • udział w dualnym systemie kształcenia na Politechnice Białostockiej w ramach projektu ”PB 2.0 – Zintegrowany Program Rozwoju”,
 • udział w pracach Rady Przemysłowo–Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej w kadencji 2020–2024,
 • organizacja wizyt dydaktycznych dla studentów i Pracowników Politechniki Białostockiej po obiektach Elektrociepłowni Białystok.

Współpraca z: Cel Formy współpracy
 • Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.
Wsparcie w procesie kształcenia zawodowego potencjalnych przyszłych Pracowników.
 • organizacja praktyk uczniowskich dla 35 uczniów technikum, w tym dla 30 uczniów klas o kierunku technik elektronik oraz 5 uczniów klas o kierunku technik energetyk.

Dodatkowo: organizacja praktyk zawodowych dla dwóch uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, praktyki dla studenta Politechniki Lubelskiej, studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studenta Politechniki Krakowskiej.

 • zorganizowano także jednodniową wizytę studyjną połączoną z prelekcją dla 26 uczniów Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w Zespole Szkół im St. Staszica w Staszowie.

Współpraca z: Cel Formy współpracy
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej,
 • Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim,
 • Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie.
Nawiązanie i zacieśnienie współpracy LWB ze szkołami partnerskimi oraz wsparcie poprawy jakości kształcenia uczniów szkół objętych współpracą.

Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji, kształtowania postaw uczniów, motywowania uczniów do ciągłego doskonalenia oraz wykształcenie przyszłych kadr górniczych.

 • organizacja staży i praktyk w siedzibie spółki z możliwością dalszego zatrudnienia
 • program „Przepustka do pracy w LW Bogdanka S.A.” – zatrudniono 40 osób
 • program stypendialny: przyznano 26 stypendiów.

Dodatkowo: w ramach „Polityki Zaangażowania Społecznego LW Bogdanka S.A.” współpraca z Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie – realizacja programu stypendialnego wspierającego działania młodych artystów i animatorów kultury z regionu Lubelszczyzny (19 przyznanych stypendiów).

 • Związek Uczelni Lubelskich w składzie: Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Nawiązanie współpracy
na płaszczyźnie nauka-biznes. Celem jest kooperacja we wspólnych projektach badawczych, działaniach rozwojowych dla studentów, pracach naukowo-badawczych.
Współpraca oparta na włączaniu studentów i kadry naukowej uczelni partnerskich do realizowanych w spółce projektów rozwojowych oraz inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju, wymianie wiedzy i informacji oraz proponowania rozwiązań szczególnie wiążących się z działalnością LWB celem rozważenia możliwości ich implementacji i rozwoju czy też organizacji staży i praktyk w siedzibie spółki, z możliwością dalszego zatrudnienia.

Współpraca z: Cel Formy współpracy
 • Politechnika Bydgoska,
 • Politechnika Koszalińska.
Rozwój kompetencji w zakresie automatyki i elektrotechniki wśród potencjalnych Pracowników.
 • organizacja stażu studenckiego i praktyki zawodowej.

Współpraca z: Cel Formy współpracy
 • Zespół Szkół nr 12, Technikum Elektryczno-Energetyczne (Bydgoszcz),
 • Zespół Szkół Elektrycznych (Gorzów Wielkopolski),
 • Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Leszno),
 • Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego (Chodzież),
 • Centrum Kształcenia Zawodowego (Chodzież),
 • Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego (Poznań),
 • Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych (Szczecin),
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Złotów),
 • Zespół Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II (Gniezno),
 • Zespół Szkół Budowlanych (Piła),
 • Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich (Wronki),
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” (Nowa Sól).
Wsparcie kształcenia oraz dostosowanie programu nauczania do potrzeb spółki jako pracodawcy.

Wsparcie szkół w promocji szkolnictwa branżowego, w tym aktywny udział w targach pracy/drzwiach otwartych/konferencjach itp.

 • wizyty uczniów w Ośrodku Szkoleniowym Enei Operator w Łagowie,
 • organizacja praktyk zawodowych,
 • przygotowanie programu warsztatów doszkalających dla nauczycieli przedmiotów zawodowych o profilu elektrycznym w zakresie prac pod napięciem w sieciach napowietrznych, liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV (przy współpracy z Biurem Prac Pod Napięciem),
 • start inicjatywy udostępnienia zdjęć wykonanych przez Eneę Operator w technice 360° w celu poprawy jakości kształcenia,
 • warsztaty „Wsparcie na start” – we współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego,
 • realizacja programu stypendialnego ,,FAZA NA NAUKĘ” dla uczniów klasy patronackiej, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce,
 • realizacja programu Edukacja – Projekt „Innowacyjne kształcenie elektryków dostosowane do branży energetycznej”,
 • opracowanie i złożenie wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej pt. „Obsługa, konserwacja, remont lub naprawa, montaż lub demontaż linii napowietrznej i kablowej o napięciu nie wyższym niż 1 kV” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
 • przygotowanie konferencji upowszechniającej innowacyjny program nauczania, realizowanej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG,
 • opracowanie innowacyjnego programu kształcenia w zawodzenie technik elektryk przy udziale Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

Współpraca z: Cel Formy współpracy
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Wrocławska.
Współpraca w zakresie praktyk studenckich oraz podyplomowego kształcenia kadry technicznej.
 • realizacja umów z uczelniami wyższymi,
 • Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich
  w Kozienicach.
Wsparcie w procesie kształcenia zawodowego uczniów.

Wsparcie w procesie kształcenia zawodowego uczniów.

 • organizacja zajęć praktycznych dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach oraz miesięcznych praktyk zawodowych dla uczniów kl. II i kl. IV Technikum Elektrycznego oraz kl. III i kl. IV Technikum Mechanicznego Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.

Współpraca z: Cel Formy współpracy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy wśród społeczności szkolnej i akademickiej.

Wsparcie procesów rekrutacji oraz budowanie relacji z potencjalnymi pracownikami w ramach realizowanych w szkołach i na uczelniach programów.

 

 

 

 • Współpraca w zakresie partnerstwa w Klubie Partnera
 • Promocja ofert pracy i staży
 • Udział w targach pracy JOB SPOT
 • Politechnika Poznańska
 • Program kształcenia praktycznego (studia dualne) na kierunku elektrotechnika dla 5 studentów,
 • Zakończenia programu kształcenia praktycznego w lutym 2023 r. i podsumowanie projektu, IV edycji, w której łącznie wzięło udział 20 studentów,
 • Udział w targach pracy i promocja ofert pracy i staży.
 • Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współpraca w ramach organizacji konferencji „Współpraca – Energia – Przyszłość” i udostępnienie przez uczelnię infrastruktury.
 • Zespół Szkół nr 12 – Technikum Elektryczno- Energetyczne w Bydgoszczy,
 • Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie,
 • Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie, Wielkopolskim
 • Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
 • Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli,
 • Zespół Szkół Budowlanych w Pile,
 • Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu,
 • Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. P. Wawrzyniaka w Poznaniu,
 • Technikum Energetyczne im. H. Zygalskiego w Poznaniu,
 • Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie,
 • Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie,
 • Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.
 • Realizacja konkursu stypendialnego „Moc na start” – w 2023 r. stypendia otrzymało 13 uczniów,
 • Organizacja e-lekcji „Zasileni wiedzą” poświęconych nowym technologiom w energetyce,
 • Konferencja „Współpraca – Energia – Przyszłość” – skierowana do uczniów i nauczycieli w zakresie nowych technologii oraz doradztwa zawodowego,
 • Wsparcie w promocji szkół oraz szkolnictwa branżowego i technicznego.

DOBRA PRAKTYKA

We wrześniu 2023 r. zorganizowaliśmy II edycję Konferencji „Współpraca – Energia – Przyszłość” z udziałem blisko 200 uczniów i nauczycieli ze szkół objętych patronatem Enei. Wydarzenie odbyło się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedstawiciele Grupy Enea spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrektorami szkół branżowych, by podsumować dotychczasową współpracę patronacką i rozmawiać o wspólnych działaniach branży energetycznej ze szkolnictwem ponadpodstawowym. Nauczyciele uczestniczyli w warsztacie z doradcą zawodowym, a uczniowie – m.in. w warsztatach z doradztwa zawodowego i pokazach nowoczesnych technologii wykorzystywanych w energetyce.

Wyniki wyszukiwania