RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok
 • GRI 3-3,
 • GRI 403-1,
 • S-D1

Tworzymy bezpieczne miejsca pracy i staramy się skutecznie minimalizować ryzyko wypadków oraz chorób zawodowych. Pracowników informujemy o potencjalnych zagrożeniach, procedurach postępowania w przypadku wystąpienia takich zagrożeń oraz sposobach im przeciwdziałania. Spółki Grupy regularnie wprowadzają udogodnienia w zakresie ergonomii pracy. Zasady BHP stosowane w Grupie Enea są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a wszelkie wewnętrzne regulacje dotyczące bezpieczeństwa dostosowujemy do wymagań i bieżących warunków.

Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych, które mogą poprawić poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Stale monitorujemy bezpieczeństwo naszych Pracowników – zgodnie z wewnętrznymi politykami, procedurami i instrukcjami. Prowadzimy m.in. regularne przeglądy narzędzi i sprzętu, na bieżąco kontrolujemy warunki pracy oraz staramy się kształtować i propagować wśród osób zatrudnionych zachowania bezpieczne.

W niektórych spółkach naszej Grupy działają społeczni inspektorzy pracy, którzy w imieniu Pracowników kontrolują stan BHP i zgłaszają postulaty jego poprawy. Reprezentanci zatrudnionych biorą także udział w Komisjach BHP utworzonych w wybranych spółkach. Kwestie związane z BHP zostały również uwzględnione w zakładowych układach zbiorowych pracy.

Regulacje związane z BHP w wybranych spółkach Grupy:

Dokumenty BHP obowiązujące w wybranych spółkach GK Enea

 • „Regulamin Pracy w ENEA S.A.”,
 • „Programy szkoleń BHP dla ENEA S.A.”,
 • „Ocena ryzyka zawodowego”,
 • Inne instrukcje („Instrukcja oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego w ENEA S.A.”, „Instrukcje pierwszej pomocy”, „Instrukcje postępowania na wypadek pożaru”, „Instrukcja BHP  – pracy zdalnej”),
 • Szkolenie e-learning „BHP podczas pracy zdalnej”.
 • „Procedura oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Procedura ochrony przeciwpożarowej w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Procedura określająca zasady współpracy w zakresie BHP pomiędzy ENEA Operator sp. z o.o. a Wykonawcą”,
 • „Procedura szkoleń okresowych BHP w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Procedura prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Procedura prac pod napięciem w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Procedura szkoleń prac pod napięciem w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Procedura asekuracji przy pracach na wysokości w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Procedura organizacji bezpiecznej pracy przy agregatach prądotwórczych w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Procedura organizacji pracy przy wycince drzew, gałęzi i podrostów w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Procedura dotycząca zasad prowadzenia ruchu urządzeń elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Procedura nadawania upoważnień do wydawania poleceń wykonania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • ”Procedura nadawania upoważnień dyspozytorskich oraz upoważnień do wykonywania czynności łączeniowych w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Procedura ewidencjonowania i kontroli sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego i wskazującego napięcie
  w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Procedura obiegu dokumentów dla instruktażu specjalistycznego z zasad asekuracji i ewakuacji przy pracach na wysokości w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Procedura Środki pierwszej pomocy przedmedycznej w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Procedura bezpieczeństwa obiektów i terenów ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Procedura komisji kwalifikacyjnych ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń energetycznych działających przy ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Zasady prowadzenia ruchu urządzeń elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Regulamin przygotowania zawodowego dla nowo zatrudnionych Pracowników Posterunków Energetycznych”,
 • Instrukcje (m.in. „Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o.”, „Instrukcja organizacji pracy przy zabudowie i wymianie liczników bilansujących i zestawów modułów komunikacyjnych w stacjach transformatorowych SN/nn” na potrzeby projektu AMI (Advanced Metering Infrastructure), instrukcje eksploatacyjne obiektów i urządzeń elektroenergetycznych, instrukcje stanowiskowe i inne).
 • „Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”,
 • „Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.”,
 • „Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego”,
 • „Instrukcja przeprowadzania i dokumentowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadawania upoważnień w procesie organizacji pracy w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.”,
 • „Instrukcja przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości”,
 • „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.”,
 • „Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych”,
 • „Procedura monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy”,
 • „Procedura identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego oraz innych ryzyk dla systemu zarządzania BHP”.
 • „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP”,
 • „Procedura Monitorowanie BHP”,
 • „Procedura Identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyk i szans dotyczących BHP”,
 • „Instrukcje („Instrukcja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, Instrukcja badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych”, „Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy”, instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP, instrukcje BHP eksploatacji urządzeń),
 • „Regulamin pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Wytwarzanie
  sp. z o.o.”,
 • „Zarządzenie w sprawie odpowiedzialności pracodawcy w zakresie BHP”,
 • „Programy szkoleń wstępnych, stanowiskowych i okresowych dla Pracowników”,
 • „Regulamin Jednostek Organizacyjnych ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”
 • „Dokument Bezpieczeństwa Zakładu Górniczego”,
 • „Wypadki przy pracy oraz inne incydenty w zakresie bhp”,
 • „Wypadki w drodze do lub z pracy”,
 • „Zarządzanie ryzykiem zawodowym”,
 • „Monitoring obszaru bhp”,
 • „Monitoring przepisów prawnych oraz norm w obszarze bhp”,
 • „Prace szczególnie niebezpieczne”,
 • „Postępowanie przy podejrzeniu choroby zawodowej”,
 • „Plany poprawy warunków bhp”,
 • „Zarządzanie Dokumentem Bezpieczeństwa”,
 • „Monitoring środowiska pracy”,
 • „Regulamin pracy”,
 • „Wytyczne i instrukcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem”,
 • „Zakładowy układ zbiorowy pracy”,
 • „Zarządzenia Zarządu i Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego”,
 • „Polecenia Zarządu i Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego”.
 • „Procedura zgłaszania wypadków przy pracy”,
 • Instrukcje BHP w magazynie („Instrukcja przy użytkowaniu wózka widłowego”, „Instrukcja przy użytkowaniu podestu ruchomego”, „Instrukcja przy ręcznych pracach transportowych”),
 • „Instrukcja przy eksploatacji i konserwacji regałów półkowych”,
 • „Instrukcja przy obsłudze plombownicy pneumatycznej stołowej”,
 • „Instrukcja podczas malowania natryskowego liczników energii elektrycznej pistoletem natryskowym”,
 • „Instrukcja postępowania w przypadku pożaru”,
 • „Inne instrukcje („Instrukcja przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym i drukarki”, „Instrukcja przy obsłudze niszczarki”),
 • „Instrukcja ruchu osobowego dla budynku C ENEA Pomiary sp. z o.o. przy ul. Strzeszyńskiej 58 w Poznaniu”,
 • „Instrukcja bezpiecznej pracy zdalnej”.
 • „Procedura zgłaszania wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy w ENEA Serwis sp. z o.o.”,
 • „Procedura prac pod napięciem”,
 • Instrukcje („Instrukcja stanowiskowa biurowo-administracyjna”, „Instrukcja stanowiskowa elektromonter”, inne instrukcje stanowiskowe).
 • „Regulamin Pracy Pracowników ENEA Oświetlenie sp. z o.o.”,
 • „Procedura prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • Instrukcje związane z BHP (m.in. „Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Oświetlenie sp. z o.o.”, „Instrukcja stanowiskowa elektromontera, Instrukcja stanowiskowa nieelektryka, Instrukcja eksploatacji linii i urządzeń oświetlenia drogowego w ENEA Oświetlenie sp. z o.o.”, „Instrukcja stanowiskowa elektromontera pomiarów urządzeń energetycznych przewoźnego laboratorium pomiarowego”, „instrukcje oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas transportu, rozładunku/załadunku, składowania oraz montażu słupów oświetleniowych”, „Instrukcja BHP magazynowania i składowania materiałów”, „Instrukcja BHP przy pracach transportowych”, „Instrukcja BHP przy pracach z drabiną”, „Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką”),
 • Instrukcje BHP przy obsłudze urządzeń biurowych (m.in. bindownicy oraz kserokopiarki) oraz instrukcje BHP przy obsłudze innych urządzeń (np. wiertarki, pilarki tarczowej do drewna, szlifierki),
 • „Zasady prowadzenia ruchu urządzeń elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o.”

Spółki Enea Bioenergia, Enea Elektrownia Połaniec, Enea Wytwarzanie i LWB wdrożyły systemy zarządzania BHP zgodne ze standardem PN-ISO 45001:2018. Systemy te objęły wszystkich Pracowników oraz osoby, których praca lub miejsce pracy podlegają kontroli spółek.

 • GRI 3-3,
 • S-S1,
 • GRI 403-7

W trosce o bezpieczeństwo Pracowników:

wdrażamy skuteczne zabezpieczenia przeciwpożarowe,
respektujemy zalecenia służby medycyny pracy, z uwzględnieniem badań lekarskich,
prowadzimy regularne szkolenia BHP, zarówno dla nowych Pracowników, jak i szkolenia okresowe,
kształtujemy właściwe warunki pracy oraz minimalizujemy pojawiające się zagrożenia,
opracowujemy odpowiednią dokumentację określającą ryzyko na stanowiskach pracy oraz sposoby zapobiegania wypadkom,
dbamy o ergonomię pracy przed komputerem,
stałe monitorujemy i analizujemy niebezpieczne sytuacje i wypadki w pracy,
edukujemy kadrę w dziedzinie bezpieczeństwa.

DOBRA PRAKTYKA

W 2023 r. – po okresie zagrożenia COVID-19 – Grupa doprecyzowała regulacje dotyczące pracy zdalnej, w tym m.in. stworzyła instrukcję BHP dla pracy zdalnej, zaktualizowała oceny ryzyka zawodowego dla pracy zdalnej oraz określiła zasady bezpieczeństwa i ergonomii podczas wykonywania pracy zdalnej. Zaczęliśmy także dostosowywać wewnętrzne regulacje do rządowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 • WSKAŹNIK WŁASNY 14,
 • GRI 403-4,
 • GRI 403-5,
 • GRI 403-7

Wybrane działania przeprowadzone w obszarze BHP w 2023 r.

 • Przeprowadzenie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla Koordynatorów ratownictwa,
 • Zakup baterii/i elektrod do urządzeń AED,
 • Przeprowadzenie ćwiczeń /szkolenia z zakresu ewakuacji dla Liderów Ewakuacji,
 • Przeprowadzenie próbnych ewakuacji,
 • Aktualizacja skróconych „Instrukcji postępowania na wypadek pożaru”.
 • Opracowanie nowych zasad funkcjonowania systemu pierwszej pomocy,
 • Opracowanie i zrealizowanie Programu poprawy BHP w zakresie m.in. poprawy warunków higieniczno-sanitarnych dla Pracowników, doprowadzenie oświetlenia wybranych pomieszczeń do wymagań PN,
 • Przeprowadzenie dla ok. 200 Pracowników szkoleń w dziedzinie BHP, oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz zaktualizowanie Zakładowej tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości w związku z przejęciem Pracowników spółki Enea Połaniec Serwis,
 • Opracowanie dokumentacji graficznej przestrzeni zagrożonych wybuchem gazów, par, cieczy i pyłów, wyznaczonych w obiektach i w sąsiedztwie układów technologicznych w Enea Elektrownia Połaniec,
 • Organizacja XXV edycji Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy – w inicjatywie udział wzięło 37 Pracowników,
 • Zgłoszenie rozwiązania technicznego „Wykonanie sygnalizacji ostrzegawczej NSK niestabilnej i awaryjnej pracy kotła K9” do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy – praca zdobyła wyróżnienie w kategorii rozwiązania techniczne i technologiczne,
 • Kontynuacja kampanii „Pracujemy bezpiecznie albo wcale” na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy wykonawców zewnętrznych, zakładająca m.in. obligatoryjne szkolenia wstępne z zakresu BHP – w 2023 r. zostało przeszkolonych ok. 3 tys. osób.
 • Aktualizacja „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów sieciowych (GPZ)”,
 • Zakup m.in. odzieży roboczej i łukoochronnej, hełmów ochronnych, odzieży przeciwdeszczowej, stroju pilarza, obuwia roboczego, rękawic ochronnych i roboczych, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, apteczek pierwszej pomocy, uziemiaczy przenośnych oraz wskaźniki obecności napięcia,
 • Zakup nowoczesnych fantomów LitleAnneQCPR zwiększających efektywność szkoleń okresowych BHP z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • Kontrola wszystkich Posterunków Energetycznych pod kątem wyposażenia w sprzęt BHP wynikający ze standaryzacji wyposażenia PE,
 • Publikacja dwunastu numerów miesięcznika „Biuletyn bezpieczna praca” poruszającego m.in. tematy z zakresu BHP i prewencji wypadków,
 • Organizacja konkursu z zakresu wiedzy BHP i ppoż. w połączeniu z coroczną Konferencją Prac Pod Napięciem, promującą bezpieczne technologie wykonywania prac eksploatacyjnych.
 • Wdrożenie PN–ISO 45001:2018–06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, która zastąpiła nieobowiązujące normy dotyczące systemów BHP. Audyt zgodności normy.

W październiku 2023 r. Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy, działająca przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, przyznała spółce Enea Elektrownia Połaniec po raz ósmy z rzędu Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2024–2025.

 • GRI 403-9

Wypadki przy pracy w GK Enea w 2023 r.
Liczba wypadków śmiertelnych Liczba wszystkich raportowanych wypadków
2021 2022 2023 2021 2022 2023
Pracownicy 0 3 0 162 122 102
W tym w Enei SA 0 0 0 0 0 3
Podwykonawcy 01) 12) 1 107 97 89
W tym w Enei SA 0 0 0 0 0 0

1) Dla Pracowników podwykonawców Enea Serwis brak danych.
2) Dla Pracowników RG Bogdanka oraz dla Pracowników podwykonawców RG Bogdanka, MEC Piła i Enea Operator brak danych.

Wyniki wyszukiwania