RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Projekty społeczne i wolontariat pracowniczy

 • GRI 3-3

Realizujemy wiele społecznych inicjatyw odpowiadających na potrzeby naszego otoczenia – lokalnego, regionalnego i ogólnokrajowego. Zasady uczestniczenia w tego typu projektach znajdują się w wewnętrznych przepisach obowiązujących w Grupie:

 • „Zasady postępowania z wnioskami o Wsparcie w obszarze zaangażowania społecznego w Grupie ENEA”,
 • „Zasady prowadzenia działań public relations i działań partnerstwa społecznego w Grupie ENEA”,
 • „Regulamin Wolontariatu Pracowniczego w Grupie ENEA”,
 • „Polityka Zaangażowania Społecznego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.” (zaktualizowana w 2022 r.).

Za koordynację zaangażowania społecznego Grupy odpowiada Biuro Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, stanowiące część Departamentu Sponsoringu, Promocji i Zarządzania Marką Grupy Kapitałowej. Zaangażowanie społeczne Grupy Enea realizuje Fundacja Enea, która jest naszym centrum kompetencyjnym m.in. w zakresie wsparcia projektów społecznie użytecznych, pomocy udzielanej beneficjentom oraz wolontariatu pracowniczego. Fundacja Enea jest organizacją pożytku publicznego, a w swej działalności korzysta ze środków finansowych przekazywanych przez spółki Grupy Enea. Jej cele oraz zasady funkcjonowania określone są w:

 • „Statucie Fundacji ENEA”,
 • „Regulaminie organizacyjnym Fundacji ENEA”,
 • „Regulaminie udzielania wsparcia przez Fundację ENEA”.

Realizując projekty społeczne, programy edukacyjne i inne inicjatywy oraz działając na rzecz potrzebujących, w tym obecnych i byłych Pracowników Grupy Enea oraz ich bliskich, Fundacja kieruje się mottem „Blisko społeczności lokalnych, ich potrzeb i oczekiwań”.

W 2023 r. Fundacja Enea przekazała 712 darowizn finansowych oraz dwie darowizny rzeczowe o łącznej wartości ponad 15,6 mln zł. Środki pozwoliły wykonać wiele projektów dla lokalnych społeczności z całej Polski i mieszkańców Ukrainy poszkodowanych podczas wojny wywołanej napaścią Federacji Rosyjskiej na naszego wschodniego sąsiada.

 • 21,5% – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • 21,5% – upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 • 16% – ratownictwo i ochrona ludności,
 • 15% – wspieranie kultury fizycznej i sportu amatorskiego,
 • 9% – działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • 6% – ochrona i promocja zdrowia,
 • 6% – działalność charytatywna,
 • 3% – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie,
 • 3% – pozostałe środki z przeznaczeniem na działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomoc takim osobom.

Działania społecznie odpowiedzialne prowadzi także Fundacja „Solidarni Górnicy”, powołana przez LWB. Zapewnia ona pomoc Pracownikom spółek GK LWB i ich rodzinom – osobom poszkodowanym w wypadkach losowych, chorym czy znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Organizacja wspiera także talenty oraz przedsięwzięcia kulturalne, ekologiczne i prozdrowotne.

Spośród wielu projektów prowadzonych przez Fundację Enea na wyróżnienie zasługuje akcja „Na Pomoc Ukrainie!”, którą kontynuowaliśmy w 2023 r., gdzie w jej ramach 170 uchodźcom zapewniliśmy zakwaterowanie w ośrodkach w Dziwnowie, Sierakowie i Kozienicach, a także wyżywienie, środki czystości i pierwszej potrzeby. Potrzebującym organizujemy pomoc prawną oraz dostępność tłumaczy. Wspieramy również organizacje pozarządowe, które pomagają zarówno w Ukrainie, jak i działają na rzecz Uchodźców w Polsce. Łączna kwota, jaką w 2023 r. Fundacja przeznaczyła na cele związane z szeroko rozumianą pomocą Ukraińcom i Ukrainkom, wyniosła ponad 4 mln zł.

29
blisko mln zł
Łączna wartość darowizn przekazanych przez spółki Grupy Enea w 2023 r. na rzecz Fundacji Enea, Fundacji „Solidarni Górnicy” i bezpośrednio innym podmiotom
 • WSKAŹNIK WŁASNY 30

Darowizny pieniężne i rzeczowe w 2023 r.

Darowizny pieniężne i rzeczowe [tys. zł] 2022 2023
Łączna wartość darowizn przekazanych przez Grupę Enea: 12 875,51) 28 833,3
w tym wartość środków przekazanych przez spółki Grupy na rzecz Fundacji Enea 10 131,61) 22 555,6
w tym wartość środków przekazanych przez spółki Grupy na rzecz Fundacji „Solidarni Górnicy” 750,0 4 350,0
w tym wartość środków przekazanych przez spółki Grupy bezpośrednio innym podmiotom 1 993,9 1 927,7

1) Wartość środków przekazanych przez spółki Grupy na rzecz Fundacji Enea w 2022 r. skorygowano po uwzględnieniu danych ze Sprawozdania Finansowego Fundacji Enea za 2022 r., opublikowanego 31.03.2023 r.

Darowizny pieniężne i rzeczowe [tys. zł] 2022 2023
Łączna wartość darowizn przekazanych przez Enea SA: 6 000,0 16 500,0
wartość środków przekazanych Fundacji Enea i Fundacji „Solidarni Górnicy” 6 000,0 16 500,0
wartość środków przekazanych bezpośrednio innym podmiotom 0 0
 • WSKAŹNIK WŁASNY 31

Spółki Grupy organizują i wspierają liczne akcje charytatywne, przedsięwzięcia edukacyjne oraz wydarzenia lokalne (np. warsztaty, konkursy, turnieje, festyny czy pikniki). Wspomagają finansowo, rzeczowo i organizacyjnie inicjatywy społeczne, instytucje edukacyjne i opiekuńcze, kluby sportowe itd. Na rzecz lokalnych społeczności działają także Pracownicy Grupy m.in. jako wolontariusze.

Wybrane inicjatywy społeczne prowadzone w 2023 r.:

 • Projekt wsparcia ochotniczych straży pożarnych (OSP) oraz kół gospodyń wiejskich (KGW) – wsparcie otrzymało prawie 200 jednostek OSP oraz niemal 100 KGW.
 • „Lokalnie, sportowo, aktywnie” – program motywujący lokalne społeczności do wspólnej aktywności fizycznej. Grant w wysokości do 6 tys. zł można było przeznaczyć na organizację lokalnych biegów, turniejów czy zajęć sportowych.
 • „Szlakiem lokalnej historii” – wsparcie finansowe inicjatyw promujących historię i kulturę małych ojczyzn. Grant w wysokości do 8 tys. zł można było przeznaczyć na organizację tematycznych spacerów, wycieczek historycznych, wyznaczenie szlaków czy wydanie albumów dotyczących regionu.
 • V edycja konkursu edukacyjnego Enea Akademia Talentów popularyzującego rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży poprzez wspieranie finansowe ich pasji oraz zainteresowań. Po raz kolejny uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych stanęli przed szansą zdobycia dodatkowych środków finansowych na rozwój swoich pomysłów w ramach czterech kategorii: nauki, sztuki, sportu oraz nowej kategorii tj. zaangażowania społecznego. Do konkursu zgłosiło się ponad 2 000 uczniów, spośród których wybrano 40 stypendystów, nagrodzonych stypendium w wysokości 5 tys. zł. W ramach tego projektu nasza Grupa przekaże łącznie 200 tys. zł.
 • „Biegamy – Zbieramy – Pomagamy” – projekt charytatywny skierowany do Pracowników Grupy i polegający na zbieraniu punktów biegania, spacerów, jeżdżenia na rowerze lub na rolkach. Dodatkowo, premiowane były dojazdy do pracy rowerem oraz inne aktywności sportowe. Punkty zgromadzone w specjalnej aplikacji na telefon zostały następnie przeliczone na złotówki, a uzbieraną sumę – 50 tys. zł – przekazano na potrzeby podopiecznych domu dziecka. Aplikacja dostarczyła także użytkownikom informacji na temat celów zrównoważonego rozwoju i udzielała wskazówek co do realizacji tych celów. W wyzwaniu uczestniczyło 523 Pracowników, którzy indywidualnie oraz w zespołach pokonali pieszo dystans 52 470 km, wykonali 128 mln kroków i przejechali 166 082 km. Od początku trwania projektu „Biegamy – Zbieramy – Pomagamy” Pracownicy zdobyli łącznie sumę 230 tys. zł, którą przekazano na pomoc dzieciom z domów dziecka oraz na termomodernizację placówki opiekuńczo-wychowawczej. Projekt realizowany jest przez Enea SA przy udziale finansowym Fundacji Enea.
 • „Misja Profilaktyka” – cykliczny projekt, którego celem jest ochrona zdrowia oraz szerzenia wiedzy na temat profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego. W ramach inicjatywy realizowane są bezpłatne badania, spotkania ze specjalistami i webinary. W 2023 r., podczas akcji „Twoja mapa zdrowia”, Pracownicy i ich rodziny mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji z internistą, diabetologiem, dermatologiem, dietetykiem oraz fizjoterapeutą. Przebadano łącznie 826 pacjentów. Największą popularnością cieszyły się konsultacje dermatologiczne i badania videodermatoskopem oraz konsultacje internistyczne. W ramach projektu zorganizowano również kampanię „Bliżej Siebie” skupiającą się na temacie zdrowia psychicznego w środowisku pracy. Pracownicy otrzymali materiały edukacyjne dotyczące empatii i komunikacji w miejscu pracy oraz wzięli udział w webinarach. Od początku trwania projektu przebadano łącznie ponad 2 tys. Pracowników. Projekt realizowała spółka Enea SA przy udziale finansowym Fundacji Enea.
 • Wolontariat pracowniczy „Potęga poMocy” – program angażujący Pracowników w rozwój swojej okolicy oraz wsparcie osób potrzebujących lub umożliwiający realizację własnej, ważnej inicjatywy. Fundacja Enea wspiera zgłoszone propozycje działań grantami, przekazywanymi placówkom non-profit, z którymi Pracownik chciałby zrealizować swój projekt. Wszystkie działania są realizowane w ramach wolontariatu pracowniczego. W roku 2023 do programu zgłoszono ponad 60 projektów, a na realizację zwycięskich inicjatyw Fundacja Enea przekazała 60 tys. zł. Między innymi przygotowano kąciki przyjazne dzieciom z ASD (spektrum zaburzeń autystycznych), wspierano rehabilitację osób niepełnosprawnych i osób starszych oraz promowano aktywność ruchową wśród dzieci. Projekt został zrealizowany przez Enea SA przy udziale finansowym Fundacji Enea.
 • „Oszczędzaj energię z Krzysiem Elektrykiem” – kluczowy program wolontariatu pracowniczego, skierowany do dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym, które z pomocą Pracowników Grupy uczą się o elektryczności. Wolontariusze Grupy, wspierani przez bohatera – Krzysia Elektryka, tłumaczą dzieciom czym jest prąd elektryczny, jak powstaje, jakie są jego rodzaje i zastosowania oraz – przede wszystkim – jak bezpiecznie się z nim obchodzić. W ten sposób Grupa zwraca szczególną uwagę na bezpieczne użytkowanie energii i urządzeń zasilanych energią elektryczną. Pokazy mają na celu kreowanie odpowiednich postaw wśród najmłodszych użytkowników energii elektrycznej oraz przekazanie im zasad bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno Pracowników, jak szkół i przedszkoli, które samodzielnie zgłaszają się z prośbą o przeprowadzenie zajęć. Wolontariusz ma do dyspozycji materiały dydaktyczne, w formie książeczki, filmu oraz krzyżówki, które umożliwiają odpowiednią organizację zajęć każdemu Pracownikowi, niezależnie od działu, w którym na co dzień pracuje. W 2023 r. z zajęć skorzystało 8 tys. dzieci, a od początku programu „Oszczędzaj energię z Krzysiem Elektrykiem” – ponad 58 tys. najmłodszych. Projekt realizuje spółka Enea SA przy udziale finansowym Fundacji Enea.
 • Projekt Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, w ramach której w 2023 r. zrealizowano ponad 1 tys. projektów. Spółka zorganizowała program „Energia w nauce” i objęła swoim patronatem projekty z obszaru energetyki oraz promowania nauk ścisłych. W ramach programu partnerskiego ponad 100 osób zyskało wsparcie merytoryczne Pracowników Enea SA i zrealizowało prawie 20 projektów uwzględniających blisko 300 tys. beneficjentów. W Olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii” uczestniczyło więcej niż 4 tys. młodych ludzi, a zwycięzców nagrodzono podczas gali Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii. Sześć z projektów pod patronatem Enea SA otrzymało tytuł najlepszego projektu w województwie, dwa z nich uzyskały miano najlepszych projektów w Polsce.
 • Projekt „naGranie nad Rusałką”, który przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i wspiera osoby niepełnosprawne. Podczas muzycznych spotkań na scenie przy poznańskim jeziorze Rusałka organizatorzy wraz z Eneą zapewnili pętlę indukcyjną wspomagającą odbiór dźwięku w doskonałej jakości przez osoby z aparatami słuchowymi. W 2023 r. odbyło się 14 koncertów plenerowych dla ponad 4,2 tys. osób, a transmisje online dotarły do 70 tys. odbiorców.

Ponadto Enea SA kontynuowała współpracę z United Nations Association – Poland (UNAP) i angażowała się w działania na rzecz szerzenia wiedzy o Celach Zrównoważonego Rozwoju. W ramach współpracy już po raz drugi zorganizowano Letnią Akademię Zrównoważonego Rozwoju, czyli bezpłatne warsztaty wyjazdowe dla młodych osób z całej Polski (w wieku od 18 do 25 lat).  Uczestnicy Akademii, która odbyła się w dniach 7-9 lipca w Puszczykowie, wzięli udział w szeregu praktycznych warsztatów i wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów na temat zrównoważonego rozwoju, klimatu, transformacji energetycznej oraz tworzenia i realizacji projektów społecznych tzw. project managementu. Celem warsztatów było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, energii odnawialnej, przyczyn kryzysu klimatycznego oraz tworzenia i zarządzania własnymi projektami społecznymi.

Wyniki wyszukiwania