RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Słownik

Skrót/pojęcie Wyszczególnienie
AED Automatyczny defibrylator zewnętrzny; urządzenie ratunkowe służące do przywracania rytmu serca w przypadku nagłego zatrzymania krążenia
Agrofotowoltaika Koncepcja polegająca na jednoczesnym wykorzystaniu tego samego obszaru ziemi do uprawy rolnej (jako główne zastosowanie) i produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych (jako zastosowanie dodatkowe)
ASD Autism spectrum disorder – Spektrum zaburzeń autystycznych
BAT Best Available Techniques – najlepsze dostępne techniki, dokument formułujący wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji nim objętych, a także wskazujący poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami
BDO Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami; system informatyczny służący do ewidencjonowania i monitorowania odpadów w Polsce
Biomasa Materiał energetyczny powstały z materii organicznej, takiej jak odpady i pozostałości roślinne i zwierzęce
BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy
B+R+I Badania – Rozwój – Innowacje
CAPEX Capital expenditures – nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawo do korzystania ze składnika aktywów
CDS (ang. Clean dark spread) Różnica pomiędzy osiągniętą ceną ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej a kosztami zmiennymi dotyczącymi wytworzenia tej energii (jednostkowy koszt CO2 i jednostkowy koszt węgla z transportem)
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ CZR (ang. Sustainaible Development Goals, SDGs) to plan naprawy świata przyjęty przez kraje członkowskie ONZ, który obejmuje kwestie klimatyczne, środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Zakłada m.in. dążenie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zachowania różnorodności środowiskowej, zagwarantowania praw człowieka czy eliminacji ubóstwa
CO2 Dwutlenek węgla
Compliance Zapewnianie zgodności działalności organizacji z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi
COSO Amerykańska organizacja sektora prywatnego COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway). Według COSO audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni monitorują, opiniują system kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie i bezstronnie sprawdzają czy są one przestrzegane
cPPA Corporate Power Purchase Agreement; długoterminowe kontrakty na zakup energii elektrycznej wyprodukowanej z konkretnego źródła odnawialnego, zawierane bezpośrednio przez producenta energii i przedsiębiorstwo przemysłowe będące najczęściej znacznym konsumentem energii elektrycznej
CSR (ang. Corporate Social Responsibility) Społeczna odpowiedzialność biznesu. Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:
  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania
  • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach
EBI Europejski Bank Inwestycyjny
EBIT Zysk (strata) operacyjny
EBITDA Zysk (strata) operacyjny + amortyzacja + odpis z tyt. utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych
Employer branding Działania firmy mające na celu budowanie jej wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy
Energy Lending Policy Polityka Europejskiego Banku Inwestycyjnego określająca kryteria i wytyczne finansowania projektów energetycznych. Polityka ta ma na celu wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, zwiększanie bezpieczeństwa dostaw energii oraz promowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. EIB zobowiązuje się do finansowania projektów, które są zgodne z celami Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii.
EOG Europejski Obszar Gospodarczy; strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii (państwa UE + Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
ERM Zintegrowany system zarządzania ryzykiem
ESG Zestaw zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem w działalności gospodarczej. Skrótowiec ESG odnosi się do trzech podstawowych filarów zrównoważonego rozwoju: środowiska (E – Environment), społeczeństwa (S – Society) i ładu zarządczego (G – Governance). Zagadnienia ESG są obecnie podstawowym punktem odniesienia dla raportowania niefinansowego przedsiębiorstw
ESMA European Securities and Markets Authority – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
ESRS Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju; zestaw standardów mających na celu ujednolicenie sposobu, w jaki przedsiębiorstwa objęte dyrektywą CSRD będą raportować swoje działania w obszarze środowiskowym, społecznym oraz związanym z ładem korporacyjnym. Celem ESRS jest zwiększenie transparentności i porównywalności danych dotyczących zrównoważonego rozwoju.
EUA EU Emission Allowance – uprawnienie do emisji w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami
EW Elektrownia węglowa
FDIR (ang. Faul Detection, Isolation,
Restoration)
System umożliwiający automatyczne wykrywanie awarii, wyizolowanie miejsca uszkodzenia i przywrócenie zasilania
Gender Pay Gap Różnica w średnich zarobkach kobiet i mężczyzn, wyrażona zazwyczaj jako stosunek średniego wynagrodzenia kobiet do mężczyzn
GHG Protocol Greenhouse Gas Protocol; zapewnia standardy, wytyczne, narzędzia i szkolenia dla firm oraz rządów w zakresie pomiaru i zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. GHG Protocol określa ramy dla inwentaryzacji emisji, umożliwiając organizacjom identyfikację głównych źródeł emisji w ich działalności, monitorowanie postępów w redukcji emisji oraz raportowanie w sposób transparentny
Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) Koncepcja, zgodnie z którą produkty, materiały oraz surowce pozostają w gospodarce tak długo, jak to możliwe, a odpady, jeżeli już powstaną, są traktowane jako surowce wtórne.
GPZ Główny Punkt Zasilający; stacja transformatorowa, do której doprowadzone są linie napowietrzne średniego i wysokiego napięcia. Punkt, w którym energia elektryczna jest dostarczana z wyższego poziomu napięcia do lokalnej sieci dystrybucyjnej o niższym napięciu. GPZ pełni funkcję pośrednika w transmisji energii, umożliwiając jej przekształcenie (za pomocą transformatorów) na poziomy napięcia odpowiednie dla odbiorców końcowych, takich jak gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa czy instytucje.
Greenfield Inwestycja realizowana od podstaw na niezagospodarowanym terenie, co pozwala na swobodne zaplanowanie i zbudowanie struktury, zakładu produkcyjnego, biura czy innego obiektu według specyficznych wymagań projektu
GRI Global Reporting Initiative; międzynarodowa organizacja, która opracowuje powszechnie stosowane standardy raportowania zrównoważonego rozwoju, umożliwiające organizacjom mierzenie i komunikowanie ich wpływu na gospodarkę, środowisko oraz społeczeństwo
GWh Gigawatogodzina
Horyzont 2020 Największy program finansowania badań naukowych i innowacji w UE, realizowany w perspektywie finansowej 2014-2020 z budżetem blisko 80 mld euro. Następcą programu Horyzont 2020 w perspektywie finansowej 2021-2027 jest program Horyzont Europa
HR Human resources – zasoby ludzkie
Interesariusz Osoba lub grupa osób zainteresowana decyzjami lub działaniami organizacji. Interesariusz to każdy, kto wpływa na organizację i każdy, na kogo ona wpływa
Internet rzeczy (IoT) Sieć połączonych ze sobą fizycznych urządzeń wyposażonych w czujniki, oprogramowanie i inne technologie służące do łączenia i wymiany danych z innymi urządzeniami i systemami przez Internet
IOS Instalacja odsiarczania spalin oraz redukcji metali ciężkich
IT (ang. information technology) Technika informatyczna. Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, a także narzędzia i inne techniki związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji
JRM Jednostka Rynku Mocy
KGW Koło gospodyń wiejskich
Kogeneracja Proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni
KPI Key Performance Indicator; narzędzie służące do pomiaru stopnia realizacji kluczowych celów biznesowych lub wydajności procesów w organizacji
KSE Zbiór urządzeń przeznaczony do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej, połączonych ze sobą funkcjonalnie w system umożliwiający realizację dostaw energii elektrycznej na terenie kraju w sposób ciągły i nieprzerwany
kV Kilowolt
KZR Księga Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju
LWB Lubelski Węgiel Bogdanka
Łańcuch dostaw Sekwencja działań lub stron dostarczających produkty lub usługi dla organizacji
Łańcuch wartości Sekwencja działań podejmowanych przez firmę, aby opracować, wytworzyć, sprzedać i dostarczyć produkt lub usługę, a następnie świadczyć usługi posprzedażowe
Metoda location-based Metoda szacowania emisji gazów cieplarnianych w Zakresie 2 wykorzystująca średnią intensywność emisji w danym regionie geograficznym
Mg Megagram, inaczej tona
MMR Micro Modular Reactors – mikro modułowe reaktory jądrowe o mocy do 20 MWt, charakteryzujące się modułową konstrukcją, małymi rozmiarami, wysokim poziomem bezpieczeństwa i szybkim wdrożeniem. MMR oferują alternatywę dla tradycyjnych, dużych elektrowni jądrowych, umożliwiając bardziej elastyczne i zdecentralizowane podejście do produkcji energii jądrowej
Mobbing Prześladowanie, uporczywe nękanie i zastraszanie, stosowanie przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy
Model COSO I Pierwotny model kontroli wewnętrznej opracowany przez Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Model składa się 5 komponentów, które stanowią podstawę efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w organizacji: środowisko kontroli, ocena ryzyka, działania kontrolne, informacje i komunikacja, monitorowanie
Model COSO II Zaktualizowany model kontroli wewnętrznej opracowany przez Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Model skupia się na 20 kluczowych zasadach zgrupowanych w 5 komponentów i kładzie większy nacisk na zarządzanie ryzykiem oraz integrację kontroli wewnętrznej z procesami zarządzania.
MWe Megawat mocy elektrycznej
MWh Megawatogodzina (1 GWh = 1000 MWh)
MWt Megawat mocy cieplnej
NABE Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego; koncepcja zakładająca nabycie przez Skarb Państwa wszystkich aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowniach zasilanych węglem kamiennym i brunatnym wydzielonych z Grup Energetycznych (PGE, TAURON, Enea i ENERGA) oraz ich konsolidacji wokół PGE GiEK, która zmieni nazwę na NABE
Nm3 Normalny metr sześcienny gazu, tj. liczba m3, jakie zająłby gaz w warunkach normalnych
NN Sieć niskiego napięcia, dostarczająca indywidualnym odbiorcom prąd przemienny o częstotliwości 50 Hz, pod napięciem fazowym 230 V
NOx Tlenki azotu
OM Obowiązek mocowy; zobowiązanie dostawcy mocy do pozostawania w okresie dostaw w gotowości do dostarczania określonej mocy elektrycznej do systemu przez jednostkę rynku mocy oraz do dostawy określonej mocy elektrycznej do systemu w okresach zagrożenia
Operator systemu przesyłowego (OSP) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jednoosobowa spółka Skarbu Państwa będąca właścicielem sieci najwyższych napięć, a więc operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego
Origination Działalność handlowa Enea Trading polegająca przede wszystkim na zawieraniu transakcji niestandardowych zakupu energii elektrycznej od wytwórców niebędących bezpośrednimi uczestnikami rynku hurtowego, wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii i pozostałych rozproszonych źródłach, typu: elektrociepłownie, spalarnie, przemysłowe. Nabywana przez Enea Trading energia elektryczna jest dalej sprzedawana na rynku hurtowym energii elektrycznej lub jest wykorzystywana w GK Enea
OSD Operator Systemu Dystrybucyjnego
OSP Operator Systemu Przesyłowego
OTC Over The Counter; zdecentralizowany rynek pozagiełdowy nieposiadający instytucji nadzorującej, na którym transakcje zawierane są bezpośrednio między kontrahentami, bez udziału pośrednika. Ceny i warunki transakcji są negocjowane indywidualnie między kupującym a sprzedającym.
OZE Odnawialne źródła energii
PKZP Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
PN Polska Norma
Poligeneracja Jednoczesne, skojarzone wytwarzanie kilku rodzajów energii (np. energii elektrycznej, ciepła, chłodu, pary technologicznej) w jednej instalacji
Porozumienie paryskie Plan działań wieńczący 21 Konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w Paryżu, którego głównym celem jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie na poziomie znacznie poniżej 2°C, a docelowo 1,5 °C względem epoki przedprzemysłowej
Prop-Trading Działalność Enea Trading polegająca na obrocie na własny rachunek kontraktami na rynkach giełdowych
Prosument Osoba, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji, a jednocześnie może ją magazynować i przekazywać nadwyżkę do sieci energetycznej
PSZW Jedyne pozwolenie lokalizacyjne na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla morskich farm wiatrowych. Określa ono granice akwenu, który może być wykorzystany do realizacji i eksploatacji morskich farm wiatrowych, oraz definiuje wszystkie elementy wchodzące w skład farmy wiatrowej na morzu, które na tym obszarze morskim mogą zostać zlokalizowane
Polityka środowiskowa
PV Fotowoltaika
Rada pracowników Organ reprezentacji pracowniczej ustanowiony przez Ustawę z dnia 7 kwietnia 2006 r.
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. 2006 nr 79 poz. 550). Rady pracowników powinny być tworzone u pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Obowiązek ten nie dotyczy m.in. pracodawców objętych zakresem ustawy, którzy do 24 maja 2006 r. zawarli z przedstawicielami pracowników porozumienie gwarantujące warunki informowania
i konsultowania na poziomie przynajmniej równym zapisanemu w ustawie
Raport ALC Dokument składany przez operatorów instalacji objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Zawiera on informacje o poziomie działalności i emisjach gazów cieplarnianych danej instalacji
RDF Refuse-Derived Fuel; paliwo powstałe w procesie odzysku odpadów o wysokiej wartości opałowej
REPowerEU Plan Komisji Europejskiej polegający na uniezależnieniu Europy od rosyjskich paliw kopalnych przed 2030 r.
SAIDI System Average Interruption Duration Index – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej (wyrażany w minutach na Klienta)
SAIFI System Average Interruption Frequency Index – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich w dostawie energii (wyrażany w liczbie przerw na Klienta)
SCADA Supervisory Control and Data Acquisition; system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Jego główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych.
SCO Samoczynne częstotliwościowe odciążanie
SCR (ang. Selective Catalytic Reduction) Instalacja katalitycznego odazotowania spalin. Zasadą jej działania jest redukcja tlenków azotu do azotu atmosferycznego na powierzchni katalizatora, odbywająca się z wykorzystaniem substancji zawierającej amoniak
SF6 Sześciofluorek siarki
Smart Cities Inteligentne miasta; koncepcja rozwoju obszarów miejskich, wykorzystująca zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne do zwiększenia efektywności operacyjnej, poprawy jakości życia mieszkańców oraz zrównoważonego zarządzania zasobami miejskimi. W inteligentnych miastach systemy takie jak zarządzanie ruchem, oświetlenie uliczne, usługi komunalne i bezpieczeństwo publiczne są zintegrowane i automatyzowane, umożliwiając optymalizację funkcjonowania miasta oraz reagowanie na potrzeby mieszkańców w czasie rzeczywistym
Smart Grid Inteligentne sieci elektroenergetyczne, w ramach których istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii, mająca na celu dostarczanie usług energetycznych z zapewnieniem obniżenia kosztów, zwiększenia efektywności oraz integracji rozproszonych źródeł energii, w tym także źródeł odnawialnych
SMR Small Modular Reactors – małe modułowe reaktory jądrowe o mocy nie większej niż 300 MW. SMR mogą występować w różnych konfiguracjach technologicznych, w tym jako reaktory lekkowodne czy wysokotemperaturowe, oferując adaptację do szerokiego spektrum zastosowań – od produkcji energii elektrycznej i cieplnej po zaawansowane procesy przemysłowe, jak produkcja wodoru czy odsalanie wody. Ich kompaktowa budowa sprawia, że są odpowiednie do instalacji w różnorodnych lokalizacjach, nawet tam, gdzie infrastruktura energetyczna jest ograniczona.
SN Sieć średniego napięcia, w której napięcie międzyfazowe wynosi od 1 kV do 60 kV
SO2 Dwutlenek siarki
Sztuczna inteligencja (AI) Zdolność maszyn do wykazywania ludzkich umiejętności, takich jak rozumowanie, uczenie się, planowanie i kreatywność. Dziedzina wiedzy obejmująca m. in. sieci neuronowe, robotykę i tworzenie modeli zachowań inteligentnych oraz programów komputerowych symulujących te zachowania, włączając w to również uczenie maszynowe (ang. machine learning), głębokie uczenie (ang. deep learning) oraz uczenie wzmocnione (ang. reinforcement learning)
Taksonomia UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
TCFD Task Force on Climate Related Financial Disclosures; inicjatywa mająca na celu promowanie transparentności w ujawnianiu przez przedsiębiorstwa informacji finansowych związanych ze zmianami klimatycznymi, w celu lepszego zrozumienia ryzyka finansowego wynikającego z tych zmian. TCFD rekomenduje ujawnianie informacji w czterech kluczowych obszarach: nadzór korporacyjny, strategia, zarządzanie ryzykiem oraz wskaźniki i cele
Towarowa Giełda Energii (TGE) Jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce, która od 2015 r. służy do obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym, uprawnieniami do emisji CO2 oraz prawami majątkowymi związanymi z OZE, kogeneracją i efektywnością energetyczną
Trackery Specjalne konstrukcje, które umożliwiają „śledzenie” słońca przez panele fotowoltaiczne, a tym samym pozwalają uzyskać więcej energii z zainstalowanej mocy
TWh Terawatogodzina
UNAP United Nations Association Poland – Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce; realizuje projekty wspierające i upowszechniające wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i roli Polski w tej organizacji. Prowadzi programy z zakresu zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, aktywności społeczno-obywatelskiej, edukacji i angażowania ludzi młodych oraz z zakresu praw człowieka i demokracji.
UPS Uboczne produkty spalania; substancje mineralne powstające w wyniku spalania węgla kamiennego i brunatnego w elektrowniach i elektrociepłowniach
URE Urząd Regulacji Energetyki
WN Sieć wysokiego napięcia. Elektroenergetyczna sieć przesyłowa, w której napięcie międzyfazowe wynosi od 60 do 200 kV (w Polsce 110 kV). Sieć do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości
WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny
Zakres 1 (scope 1) Emisje bezpośrednie CO2 powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych
Zakres 2 (scope 2) Pośrednie energetyczne emisje CO2 powstałe w wyniku zużywania zakupionej lub dostarczonej z zewnątrz energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu
Zakres 3 (scope 3) Inne pośrednie emisje CO2 powstałe w całym łańcuchu wartości firmy, np. w wyniku wytworzenia surowców lub półproduktów, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych Pracowników czy użytkowania produktów przez końcowych użytkowników
Zrównoważony rozwój Rozwój umożliwiający zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia bez zmniejszania szans na zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń, uwzględniający oczekiwania otoczenia oraz wyzwania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Pozwala na trwałe zwiększanie wartości organizacji oraz racjonalne zarządzanie zasobami
ZUZP (zakładowy układ zbiorowy pracy) Porozumienie pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, które określa m.in. obowiązki pracodawcy wobec Pracowników oraz gwarantowane uprawnienia pracownicze

Wyniki wyszukiwania