RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Działania na rzecz niezawodności dostaw energii

  • GRI 3-3,
  • WSKAŹNIK WŁASNY 13,
  • WSKAŹNIK WŁASNY 33

Grupa Enea jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zapewniamy ciągłość dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz odpowiadamy za niezawodność funkcjonowania sieci dystrybucyjnej.

Niezawodność dostaw energii zapewniamy dzięki zaawansowanym rozwiązaniom i najnowszym standardom technicznym. Gwarantujemy wymaganą jakość infrastruktury, kontrolujemy jej stan i systematycznie unowocześniamy. Inwestujemy w automatyzację sieci dystrybucyjnych oraz jednostki wytwórcze, w tym OZE, które wspierają wymaganą moc systemu elektroenergetycznego. Wszystkie standardy powiązane z bezpieczeństwem dostaw energii podlegają cyklicznym analizom – nie rzadziej niż raz na dwa lata od dnia wejścia ich w życie – w wyniku których są uszczegółowiane i aktualizowane, tak aby zawarte w nich zapisy odpowiadały wymogom i potrzebom zmieniającej się sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo, wybrane jednostki organizacyjne Enei Operator przechodzą coroczny test prawidłowości i szybkości reakcji w przypadku wystąpienia awarii masowej. Wprowadziliśmy również „System Zarządzania Ciągłością Działania,” w ramach którego odbywają się cykliczne testy procesów krytycznych np. procesu utrzymywania niezawodności oraz bezpieczeństwa pracy sieci oraz ciągłości zasilania.

DOBRA PRAKTYKA

W ramach działalności spółki Enea Operator prowadzimy cykliczne kampanie edukacyjne dotyczące możliwości ryzyka uszkodzenia kabli energetycznych przez firmy budowlane podczas prac ziemnych. Dzięki temu firmy te poznają procedury, które należy uruchomić w przypadku wystąpienia takiego uszkodzenia, dowiadują się jak zgłosić awarię właściwym służbom energetycznym i jak wskazać jej miejsce. Przyspiesza to naprawę i powrót zasilania do odbiorców. Organizacja kampanii jest podyktowana dużą liczbą uszkodzeń sieci spowodowanych pracami ziemnymi.

Ograniczamy skutki awarii oraz zmniejszamy czas przerw w dostawie energii elektrycznej. Dbamy, aby zakłócenia w dostępie do zasilania miały jak najmniejszy wpływ na odbiorców. W 2023 r. kontynuowaliśmy prace na rzecz zwiększenia niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej poprzez m.in. planową diagnostykę linii kablowych średniego napięcia oraz bieżącą modernizację obiektów i urządzeń energetycznych. Realizowane inwestycje związane były m.in. z:

  • budową nowych i modernizacją istniejących linii elektroenergetycznych na każdym poziomie napięć, w tym również budową wyprowadzeń linii wysokiego napięcia (WN) ze stacji NN/WN (wzmacnianie połączeń pomiędzy OSD a OSP),
  • budową nowych i modernizacją istniejących stacji WN/SN, SN/nn oraz rozdzielni sieciowych WN/WN i SN/SN,
  • budową sieci inteligentnych, w tym z zastosowaniem technologii FDIR,
  • budową infrastruktury sieciowej niezbędnej do przyłączenia nowych odbiorców i wytwórców do sieci,
  • zakupami specjalistycznego sprzętu wspomagającego działalność dystrybucyjną oraz elementów umożliwiających unowocześnianie sieci i zaplecza operacyjnego.
1 843
mln
Enea Operator przeznaczyła na inwestycje bezpośrednio lub pośrednio związane z niezawodnością dostaw energii elektrycznej w
2023 r.
  • WSKAŹNIK SEKTOROWY EU28,
  • WSKAŹNIK SEKTOROWY EU29

Wskaźniki niezawodności sieci

Enea Operator korzysta z tzw. kluczowych wskaźników efektywności dotyczących poprawy niezawodności pracy sieci. Wskaźniki wynikają z metodologii zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Na ich podstawie spółka jest rozliczana z osiągnięcia wskaźników określających czas trwania przerw w dostawie energii elektrycznej (SAIDI) oraz częstość ich występowania (SAIFI). Pomijane są sytuacje wynikające ze zdarzeń pogodowych o charakterze katastrofalnym. Wskaźniki niezawodności dostaw energii elektrycznej określają skuteczność przeprowadzonych inwestycji oraz działań w zakresie eksploatacji sieci oraz organizacji pracy odpowiedzialnych jednostek Grupy.

Wskaźniki1) Wartość osiągnięta w 2023 r. Oczekiwana wartość wskaźnika w roku:
SAIDI 85,48 2030 74,59 min.
2040 70 min.
SAIFI 1,82 2030 2,02
2040 1,93

1) Dotyczy planowanych i nieplanowanych przerw w dostawach energii elektrycznej dla wysokiego i średniego napięcia, bez uwzględnienia zdarzeń katastrofalnych.

Wyniki wyszukiwania