RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Innowacyjne projekty w 2023 r.

Jako Grupa, koncentrujemy się na uczestniczeniu w działaniach podejmowanych w zakresie rozwoju koncepcji reaktorów SMR oraz MMR, które potencjalnie pozwolą przekształcić część aktywów w zeroemisyjne źródła wytwórcze niezależne od czynników środowiskowych.

Nasze plany inwestycji w OZE uwzględniają obecność magazynów energii w nowych instalacjach. Zapewnią one maksymalizację wykorzystania możliwości produkcyjnych energii oraz poprawią stabilność sieci.

DOBRE PRAKTYKI

  • Enea i hiszpańska Grupa Cobra, światowy lider w dziedzinie stosowanej inżynierii przemysłowej oraz specjalistycznych usług w przemyśle energetycznym, podpisały w grudniu 2023 r. list intencyjny dotyczący rozwoju projektów i technologii magazynowania energii. Obie strony wyraziły zainteresowanie wspólną analizą oraz zebraniem doświadczeń umożliwiających uruchomienie projektu pilotażowego magazynu energii, współpracującego z dużą liczbą odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Enea Operator.
  • Enea Operator zakończyła realizację projektu „DRES2Market (techniczne, biznesowe i regulacyjne sposoby na wzmocnienie roli odnawialnych źródeł energii w aktywnym uczestnictwie w rynku energii i rynku usług pomocniczych), w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu było opracowanie kompleksowego podejścia w celu skutecznego udziału generacji rozproszonej opartej o energię odnawialną na rynkach energii elektrycznej oraz umożliwienie świadczenia usług bilansowania i magazynowania zgodnie z kryteriami rynkowymi. Projekt koncentrował się na przezwyciężeniu istniejących barier (ram technologicznych i regulacyjnych) dla rozwoju integracji tych technologii. Wyniki projektu zostaną wykorzystane przy tworzeniu nowych regulacji unijnych.
  • Enea Operator prowadziła projekt badawczo-rozwojowy eNeuron (badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych) w ramach programu Horyzont 2020. Głównym celem było opracowanie innowacyjnych narzędzi do optymalnego projektowania i działania lokalnych systemów energetycznych integrujących rozproszone zasoby energii i wiele nośników energii w różnych skalach. W ramach projektu został zainstalowany magazyn energii, który jest szóstym tego typu obiektem funkcjonującym w sieci Enea Operator. Projekt ma też promować koncepcję energy hub jako koncepcyjnego modelu sterowania i zarządzania przenośnymi i zintegrowanymi systemami energetycznymi. Rezultaty projektu eNeuron mają zapewnić korzyści wszystkim potencjalnym podmiotom zainteresowanym wdrożeniem takich systemów, w szczególności operatorom sieci dystrybucyjnych.

Spółki Grupy Enea są interesariuszami w następujących projektach dolin wodorowych:

  • Centralna Dolina Wodorowa im. Braci Łaszczyńskich,
  • Wielkopolska Dolina Wodorowa,
  • Zachodniopomorska Dolina Wodorowa.

W 2023 r., w ramach rozwoju nowych linii biznesowych, kontynuowaliśmy analizę potencjału biznesowego dodatkowych koncepcji innowacyjnych, związanych m.in. z agrofotowoltaiką, instalacjami energetyki wodnej i solarnej, paliwami alternatywnymi i elektromobilnością, biopaliwami stałymi oraz wdrażaniem idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Zakładamy, że innowacje te wpłyną na szeroko rozumianą transformację energetyczną w Polsce. Stale poszukujemy rozwiązań technologicznych oraz nowych modeli biznesowych, które potem staramy się wykorzystywać – m.in. w zakresie nowych technologii OZE, elektromobilności, Smart Cities, Internetu Rzeczy (IoT) i sztucznej inteligencji (AI) oraz automatyzacji procesów operacyjnych i produkcyjnych.

Nasza Grupa prowadzi również innowacyjne projekty fotowoltaiczne. W 2023 r. Enea Serwis rozpoczęła testy instalacji fotowoltaicznych na trackerach (specjalnych konstrukcjach, które umożliwiają „śledzenie” słońca przez panele fotowoltaiczne, a tym samym pozwalają uzyskać więcej energii elektrycznej z zainstalowanej mocy). Zakończenie testów zaplanowaliśmy na rok 2024 – wtedy też podejmiemy decyzję o ewentualnych wdrożeniach tej technologii. Enea Innowacje jest zaangażowana w potencjalną współpracę w zakresie wysokowydajnych ogniw fotowoltaicznych oraz rozwiązania zwiększające efektywność działania instalacji prosumenckich.

DOBRE PRAKTYKI

  • W 2023 r. Enea zakupiła usługę dostępu do oprogramowania służącego do zarządzania stacjami ładowania i ich monitorowania oraz umożliwiającego realizację usługi ładowania na stacjach ładowania spółki.
  • W 2023 r. Enea Operator zwiększyła możliwości rozwoju OZE w północnej Wielkopolsce. Spółka zakończyła gruntowną przebudowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV we Wronkach. Inwestycja znacząco poprawiła zasilanie miasta i gminy Wronki oraz powiatu szamotulskiego, a także zwiększyła bezpieczeństwo energetyczne północnej Wielkopolski. Jednym z głównych zadań nowej stacji jest umożliwienie rozwoju energetyki odnawialnej w regionie, a także możliwość przyłączenia nowych odbiorców, w tym przedsiębiorstw.

Działamy również w ośmiu klastrach energii odnawialnej – w 2023 r.  rozważaliśmy różne formy współpracy oraz uczestniczyliśmy w rozmowach na temat lokalnego rozwoju OZE.

Angażujemy się m.in. w prace Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej (NKEO), który funkcjonuje na obszarze pięciu gmin z pogranicza województw lubuskiego i wielkopolskiego. Klaster rozwija inicjatywy promujące odnawialne źródła energii i nowoczesne technologie chroniące środowisko naturalne oraz zapewniające innowacyjne metody wytwarzania i magazynowania energii. Współpraca prowadzona w ramach NKEO potwierdza społeczną gotowość do realizacji projektów proekologicznych oraz otwartość na wdrażanie technologii IT służących do sprawnego zarządzania pracą rozproszonych źródeł energii. Co więcej, samorządy skupione w NKEO zaczynają odgrywać istotną rolę w transformacji energetycznej regionu z racji inicjatyw, które podejmują, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne.

DOBRA PRAKTYKA

Klaster NKEO realizuje pilotaż Systemu Chronos w instalacjach PV podłączonych do sieci elektroenergetycznej, które w przeszłości negatywnie wpływały na możliwość przyłączania nowych mocy ze źródeł odnawialnych. W ramach pilotażu testowane są wybrane funkcjonalności systemu, takie jak monitorowanie parametrów pracy źródeł PV w czasie rzeczywistym, optymalizowanie produktywności i dyspozycyjności źródeł PV oraz mechanizmy zapobiegające niekontrolowanym odłączeniom instalacji PV.

Pracujemy również nad zwiększaniem przyłączeń do sieci nowych instalacji fotowoltaicznych. W 2023 r. Enea Operator zbudowała dziesięć tzw. głównych punktów zasilających, które usprawniają i stabilizują pracę sieci, a w konsekwencji zmniejszają liczbę odmów przyłączeń nowych OZE.

Wyniki wyszukiwania