RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Zapobieganie korupcji

 • GRI 3-3,
 • GRI 2-23,
 • GRI 2-24,
 • GRI 2-25,
 • GRI 205-3,
 • GRI 205-2,
 • G-P5

Kultura organizacyjna naszej Grupy nie toleruje przejawów korupcji. Zasady i regulaminy związane z tym zagadnieniem obowiązują wszystkich Pracowników niezależnie od zajmowanego stanowiska. Aby zwiększyć wiedzę kadry na temat przeciwdziałania korupcji, systematycznie organizujemy szkolenia promujące zachowania etyczne i zgodne z prawem, a także kampanie informacyjne, dzięki którym nasz zespół poznaje kanony postępowania zgodnego z wymogami i oczekiwaniami

Agnieszka Cichocka Kierownik Biura Compliance, Departament Prawny i Zarządzania Organizacyjnego Grupy Kapitałowej, Enea SA
Zasady, które pomagają ograniczyć ryzyko korupcji, zawarto m.in. w:
 • „Polityce Compliance Grupy ENEA”,
 • „Kodeksie Etyki Grupy ENEA”,
 • „Kodeksie Kontrahentów Grupy ENEA”.

Sposoby zapobiegania korupcji w Grupie Enea zostały doprecyzowane w bardziej technicznych regulacjach takich jak:

 • „Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie ENEA”, które zawierają szczegółowe wytyczne i ograniczenia dotyczące przyjmowania i wręczania upominków, określają upominki, progi wartościowe, stosowne zgody oraz niezwykle istotną „ocenę własną” – zestaw pytań, na które Pracownik powinien odpowiedzieć, zanim przyjmie lub wręczy upominek, aby ustalić, czy nie będzie to niestosowne nawet w przypadku, gdy prawo tego nie zabrania.
 • „Polityka Zgłaszania Naruszeń i Ochrony Sygnalistów w Grupie ENEA”, która kompleksowo reguluje zgłaszanie podejrzeń naruszeń, w tym korupcji. Polityka ma przede wszystkim zapewnić, że sygnały o możliwych naruszeniach będą przyjmowane, wnikliwie analizowane i właściwie zarządzone, a osoba zgłaszająca je w dobrej wierze uzyska ochronę przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.
 • „Polityka Antykorupcyjna Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.”, która wskazuje standardy prawne i etyczne pozwalające prowadzić działalność gospodarczą w sposób odpowiedzialny i transparentny. Przeciwdziałanie korupcji stanowi również ważny element takich dokumentów jak: „Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka”, „Procedura Zgłaszania Naruszeń w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A.”, „Wytyczne w Sprawie Przyjmowania i Wręczania Upominków w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A.” oraz „Polityka Compliance Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.”.

Szczegółowe postanowienia aktów wewnętrznych poszczególnych spółek Grupy (np. regulaminy udzielania zamówień oraz regulaminy pracy) również służą eliminacji nadużyć.

System antykorupcyjny Grupy Enea jest zgodny ze standardami rekomendowanymi dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Wybrane działania antykorupcyjne podjęte w 2023 r.:

Przebudowa i aktualizacja zakładki poświęconej zagadnieniom Compliance w intranecie Grupy Enea – utworzono cztery moduły tematyczne:

 • bazę wiedzy na temat Compliance będącą źródłem wiedzy o korupcji, konflikcie interesów i uczciwej konkurencji oraz zawierającą wskazówki postępowania w przypadku zauważenia naruszeń,
 • regulacje z obszaru Compliance, czyli zbiór wewnętrznych przepisów z obszaru Compliance obejmujących np. „Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie ENEA”,
 • informacje o kampaniach i szkoleniach prowadzonych przez Biuro Compliance np. Kampanię #EneaJestFair, a także szkoleń e-learning, przydatnych linków,
 • informacje na temat komórek organizacyjnych w Grupie Enea oraz odnośniki do formularza Zgłaszania Naruszeń w Grupie Enea oraz formularza stosowanego przy zgłaszaniu przyjęcia lub wręczenia upominku.

W 2023 r. Enea Operator zaktualizowała „Regulamin udzielania zamówień przez ENEA Operator sp. z o.o.”, dotyczący zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zmiany dotyczyły m.in. postanowień związanych z progami procentowymi zgodnie z polityką Compliance. Dodatkowo, do „Regulaminu rozporządzania zbędnymi składnikami majątku w ENEA Operator” dodano załącznik – oświadczenie o braku konfliktu interesów w przypadku sprzedaży składników majątku w trybie przetargu.

GK LWB wprowadziła „Politykę Antykorupcyjną” oraz „Politykę Zarządzania Konfliktem Interesów”, zaktualizowała też dotychczasowe regulacje w zakresie etyki obowiązujące w GK LWB i LWB – w grudniu 2023 r. wszedł w życie „Kodeks Etyki GK LW Bogdanka”. Ponadto w GK LWB obowiązują również „Polityka Compliance Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.” i „Procedura Zgłaszania Naruszeń w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A.”.

MR BOGDANKA wprowadziła „Politykę Antykorupcyjną MR BOGDANKA Sp. z o.o.”, która reguluje m.in. kwestie związane z korupcją i konfliktem interesów, zabrania oferowania i żądania korzyści materialnych lub osobistych bądź ich obietnicy w związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi, a także nakazuje troskę o uczciwość i transparentność relacji z partnerami biznesowymi oraz zachowanie formalnego charakteru takich relacji.

RG „Bogdanka” przyjęła „Politykę Antykorupcyjną RG „Bogdanka Sp. z o.o.”, aby ustalić jednolite zasady postępowania w razie nadużyć, zapobiegać działaniom korupcyjnym dokonywanym na szkodę RG „Bogdanka” oraz działaniom niezgodnym z zasadami prowadzenia przedsiębiorstwa w sposób etyczny i zgodny z zasadami uczciwej konkurencji. Polityka ma również zapewnić transparentność działań spółki względem jej partnerów biznesowych. Dodatkowo, w swoich umowach RG „Bogdanka” stosuje klauzulę antykorupcyjną.

Enea Innowacje wdrożyła szereg nowych procesów i polityk. Spółka podlega wymogom „Systemu Compliance Grupy ENEA”, który między innymi obliguje ją do przeszkolenia wszystkich Pracowników z funkcjonowania „Polityki Compliance Grupy Enea” oraz z „Zasad przyjmowania i wręczania upominków w Grupie ENEA”. Ponadto Enea Innowacje wyznaczyła osobę odpowiedzialną za raportowanie, wdrażanie zaleceń i stały kontakt z Pionem Zarządczym Compliance i Obsługi Prawnej w Grupie Enea.

Enea Pomiary uzupełniła „Regulamin zawierania umów ENEA Pomiary sp. z o.o.” o zapis dotyczący konieczności zamieszania w kontraktach klauzuli odnoszącej się do „Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA”. W klauzuli tej wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Kodeksem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Członkowie Zarządu Enei SA w 2023 r. uczestniczyli w kursie pt. „Przeciwdziałanie korupcji – szkolenie dla kadry menedżerskiej”. Dodatkowo, w wewnętrznych kanałach komunikacji ukazały się artykuły o tematyce antykorupcyjnej, promujące obowiązujące standardy i minimalizujące ryzyko niepożądanych zachowań, nadużyć, działań nieetycznych oraz bezprawnych.

Wyniki w zakresie przeciwdziałania korupcji

 • GRI 205-3

W 2023 r. w Enea Logistyka toczyło się postępowanie w sprawie przyjęcia przez Pracownika spółki korzyści majątkowej1). Enea Operator zleciła zewnętrznej kancelarii prawnej przeprowadzenie kontroli właścicielskiej w Enea Logistyka w zakresie badanych nieprawidłowości. W pozostałych spółkach Grupy Enea nie odnotowano przypadków korupcji.

1) W 2022 roku zaraportowano jedynie postępowania zakończone.

 • GRI 205-2

Odsetek członków organów zarządzających oraz Pracowników wybranych spółek Grupy Enea, których poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych oraz którzy przeszli szkolenie w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Spółka1) Odsetek członków organów zarządzających, których poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych Odsetek członków organów zarządzających, którzy przeszli szkolenie w zakresie przeciwdziałania korupcji Odsetek Pracowników, których poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych spółki Odsetek Pracowników, którzy przeszli szkolenie w zakresie przeciwdziałania korupcji
Enea SA 100% 100% 100% 100%
Enea Ciepło – Centrala 100% 100% 100% 100%
Enea Ciepło – Oddział Białystok 100% 100% 100% 100%
Enea Elektrownia Połaniec 67% 67% 100% 100%
Enea Bioenergia 100% 100% 100% 100%
Enea Nowa Energia 100% 100% 100% 100%
Enea Wytwarzanie 47% 40% 41% 41%
PEC Oborniki 100% 100% 100% 100%
MEC Piła 100% 100% 100% 100%
Enea Operator 100% 71% 100% 62%
Enea Trading 44% 44% 99% 99%
Enea Innowacje 100% 33% 100% 96%
Enea Serwis 100% 100% 100% 100%
Enea Centrum 100% 100% 100% 97%
Enea Pomiary 100% 67% 100% 100%
Enea Logistyka 43% 43% 86% 86%
Enea Oświetlenie 57% 57% 100% 82%
Lubelski Węgiel Bogdanka 100% 38% 100% 100%
Enea ELKOGAZ 50% 17% 100% 47%
Łęczyńska Energetyka 100% 17% 100% 30%
MR Bogdanka 100% 0% 100% 0%
RG Bogdanka 100% 100% 100% 0%
EkoTRANS Bogdanka 100% BRAK DANYCH 100% BRAK DANYCH
Enea Power&Gas Trading2) 100% 100% 100% 98%

1) Nie uwzględniono spółek celowych z obszaru OZE.
2) Różnica pomiędzy całkowitą liczbą zatrudnionych Pracowników spółki, a liczbą Pracowników spółki, którzy byli w niej zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2023 r. i którzy przeszli szkolenie w zakresie przeciwdziałania korupcji wynika z faktu, że jedna osoba byłe jednocześnie zatrudniona w innej spółce Grupy Kapitałowej (w każdej z tych spółek w wymiarze 1/2 etatu) i tam też odbyła wszystkie obowiązkowe szkolenia.

Wyniki wyszukiwania