RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Strategia rozwoju Grupy Enea a zmiany klimatu

Na decyzję o stopniowej rezygnacji z energetyki węglowej i przestawieniu się w przyszłości wyłącznie na zeroemisyjne aktywa wytwórcze wpłynęły zarówno nasza wiedza na temat zrównoważonego rozwoju, jak i czynniki biznesowe oraz regulacje prawne. Przeprowadziliśmy wstępne analizy relacji między zmianami klimatu a przyjętym modelem biznesowym i strategią organizacji. Dodatkowo, „Polityka klimatyczna Grupy Kapitałowej ENEA” określiła wpływ naszej organizacji na środowisko oraz wyznaczyła działania umożliwiające ochronę naturalnych zasobów naszej planety.

„Polityka klimatyczna Grupy Kapitałowej ENEA” jest komplementarna wobec „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA”.

Główne filary rozwoju GK Enea w obszarze społeczno-klimatycznym:

Role i zakres odpowiedzialności w Grupie Enea

Przyjęliśmy w Grupie jasne i transparentne zasady dotyczące zarządzania kwestiami związanymi ze zmianą klimatu. W proces ten angażujemy wszystkich Pracowników, którym – niezależnie od stanowiska – przydzielamy określone zakresy odpowiedzialności i działania.

„Polityka klimatyczna Grupy Kapitałowej ENEA” określa poziom obowiązków Zarządu i Kierownictwa Enea SA oraz spółek Grupy Kapitałowej Enea w kwestiach związanych ze zmianami klimatu. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, Zarząd Enea SA wyznacza oraz akceptuje cele i priorytety Polityki klimatycznej.

Za wdrożenie oraz aktualizację Polityki klimatycznej GK Enea odpowiada Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategią i Rozwojem Grupy Kapitałowej. Referat Transformacji Klimatycznej w tym Departamencie koordynuje i wspiera wypracowanie rekomendowanych do podjęcia przez spółki Grupy kierunków działań związanych z oddziaływaniem na klimat lub z bezpośrednim wpływem klimatu na majątek GK Enea. Ponadto, Polityka klimatyczna zobowiązuje też wszystkich Pracowników Grupy do postępowania w zgodzie z jej zapisami.

O odpowiedzialnym podejściu Grupy świadczy złożona struktura organizacyjna dedykowana Polityce klimatycznej GK Enea, w tym powołanie odpowiedniej jednostki koordynującej transformację klimatyczną w Grupie. Ponadto, Pracownicy Grupy na wszystkich poziomach organizacyjnych zobowiązani są postępować w zgodzie z postanowieniami Polityki klimatycznej GK Enea. Odpowiednie jednostki organizacyjne w spółkach Grupy identyfikują ryzyka związane z klimatem.

Role i zakres naszej odpowiedzialności za sprawy związane ze środowiskiem i z „Zieloną zmianą” precyzuje „Polityka klimatyczna Grupy Kapitałowej ENEA”. Dokument ten określa nasze ambicje w zakresie ograniczenia wpływu na środowisko naturalne. Wskazuje też sposoby zarządzania oraz postawy, które promujemy, jeśli chodzi o adaptację do istniejących i prognozowanych zmian klimatu. „Zielona zmiana” ma oznaczać zrównoważoną transformację budującą wzrost wartości Grupy Enea przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Bazuje zarazem na dążeniu do jak najszybszego osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Sposoby realizacji Polityki klimatycznej w Grupie Enea:
 • przy opracowywaniu nowych usług i produktów bierzemy pod uwagę czynniki środowiskowe,
 • inwestujemy w rozwiązania spełniające rygorystyczne normy ochrony środowiska,
 • pracujemy nad rozwiązaniami technologicznymi umożliwiającymi zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • racjonalnie korzystamy z energii i zasobów naturalnych oraz dążymy do zmniejszania ilości powstających odpadów i zanieczyszczeń,
 • inicjujemy i aktywnie uczestniczymy w akcjach edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego
  i budowania świadomości ekologicznej,
 • dążymy do zapobiegania wystąpieniu awarii zagrażających środowisku,
 • przy wyborze dostawców produktów i usług uwzględniamy kryteria pozacenowe, w tym aspekty środowiskowe, takie jak efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia,
 • prowadzimy komunikację w sposób promujący wartości proekologiczne, a nasze działania sponsoringowe koncentrują się m.in. wokół obszaru ochrony środowiska,
 • wymagamy od firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie i na rzecz spółek Grupy stosowania restrykcyjnych zasad związanych z bezpieczeństwem środowiskowym, w tym zasad dotyczących odpadów powstałych w trakcie tych prac,
 • stosujemy metodyki monitorowania i dokumentowania określonych oddziaływań na środowisko oraz osiąganych efektów działalności prośrodowiskowej.

Odpowiednie jednostki organizacyjne w spółkach Grupy identyfikują ryzyka związane z wpływem przedsiębiorstwa na klimat oraz ryzyka związane z wpływem zmiany klimatu na przedsiębiorstwo.

Wyniki wyszukiwania