RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Indeks GRI

Grupa Kapitałowa Enea sporządziła raport zgodnie ze Standardami GRI za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

STANDARD GRI / INNE ŹRÓDŁO NUMER WSKAŹNIKA NAZWA WSKAŹNIKA LOKALIZACJA/ KOMENTARZ POMINIĘCIE
POMINIĘTE WYMAGANIA POWÓD WYJAŚNIENIE
Ogólne ujawnienia
GRI 2: Ogólne ujawnienia 2021 Organizacja i jej praktyki raportowania
2-1 Dane na temat organizacji Grupa Kapitałowa Enea
2-2 Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju w organizacji O raporcie
2-3 Okres objęty raportem, częstotliwość raportowania i dane kontaktowe O raporcie

Dane kontaktowe

2-4 Korekty informacji O raporcie
2-5 Weryfikacja zewnętrzna O raporcie
Działalność i Pracownicy
2-6 Rodzaje działalności, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe Przedmiot działalności

Wykorzystywane paliwa

2-7 Pracownicy Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Enea
2-8 Osoby świadczące pracę niebędące Pracownikami Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Enea
Zarządzanie
2-9 Struktura i skład organów zarządzających Struktura zarządzania

Władze Grupy Enea

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w Grupie Enea

2-10 Powoływanie i wybór najwyższych organów zarządzających Struktura zarządzania
2-11 Przewodniczący najwyższych organów zarządzających Władze Grupy Enea
2-12 Rola najwyższych organów zarządzających w nadzorowaniu zarządzania wpływem Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w Grupie Enea
2-13 Delegowanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływem Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w Grupie Enea
2-14 Rola najwyższych organów zarządzających w raportowaniu zrównoważonego rozwoju O raporcie
2-15 Konflikty interesów Procesy mające na celu zapobieganie konfliktom interesów są szczegółowo określone w ramach systemu Compliance Grupy Enea
2-16 Komunikacja kwestii krytycznych W 2023 roku nie komunikowano kwestii krytycznych do Zarządu Enea SA – takie nie wystąpiły
2-17 Zbiorowa wiedza najwyższych organów zarządzających Władze Grupy Enea

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w Grupie Enea

2-18 Ocena działań najwyższych organów zarządzających Struktura zarządzania
2-19 Polityki wynagrodzeń Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Enea SA są szczegółowo określone w „Polityce wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna”; Osoby zatrudnione na stanowisku Dyrektora Departamentu wynagradzane są w oparciu o dwa składniki: wynagrodzenie stałe (miesięczne) brutto oraz premię roczną.
2-20 Proces ustalania wynagrodzeń Zmiany wynagradzania Pracowników zatrudnionych na stanowiskach należących do najwyższej kadry zarządzającej przyjmowane są przez Zarząd Enea SA
2-21 Roczny wskaźnik całkowitego wynagrodzenia Gwarantowanie równości i wspieranie różnorodności
Strategie, polityki i procedury
2-22 Oświadczenie w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju List Prezesa Zarządu
2-23 Zobowiązania w ramach polityk Zarządzanie wpływem na środowisko i klimat

Polityka klimatyczna i nadzór nad kwestiami związanymi z klimatem

Etyczne praktyki rynkowe

Bezpieczeństwo danych Klientów

Nasze wartości

Gwarantowanie równości i wspieranie różnorodności

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom praw człowieka

Zapobieganie korupcji

Zasady pracy

2-24 Realizacja zobowiązań w ramach polityk Zarządzanie wpływem na środowisko i klimat

Polityka klimatyczna i nadzór nad kwestiami związanymi z klimatem

Etyczne praktyki rynkowe

Bezpieczeństwo danych Klientów

Nasze wartości

Gwarantowanie równości i wspieranie różnorodności

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom praw człowieka

Zapobieganie korupcji

Zasady pracy

2-25 Procesy łagodzenia negatywnego wpływu Zarządzanie wpływem na środowisko i klimat

Polityka klimatyczna i nadzór nad kwestiami związanymi z klimatem

Etyczne praktyki rynkowe

Bezpieczeństwo danych Klientów

Nasze wartości

Gwarantowanie równości i wspieranie różnorodności

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom praw człowieka

Zapobieganie korupcji

Zasady pracy

2-26 Mechanizmy zasięgania porad i sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom praw człowieka
2-27 Zgodność z prawem i regulacjami Oddziaływanie środowiskowe Grupy Enea

Etyczne praktyki rynkowe

2-28 Członkostwo w organizacjach Udział w inicjatywach i członkostwo w organizacjach
Angażowanie interesariuszy
2-29 Podejście do angażowania interesariuszy Komunikacja z interesariuszami i ich angażowanie
2-30 Układy zbiorowe Wolność zrzeszania się, dialog społeczny i współdecydowanie
Istotne zagadnienia
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-1 Proces określania istotnych zagadnień O raporcie
3-2 Lista istotnych zagadnień O raporcie
Wyniki ekonomiczne
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Innowacje i wkład w polską gospodarkę

Ryzyka i szanse związane z klimatem (TCFD)

GRI 201: Wyniki ekonomiczne 2016 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona Innowacje i wkład w polską gospodarkę
201-2 Konsekwencje finansowe oraz inne ryzyka i szanse wynikające ze zmian klimatu Ryzyka i szanse związane z klimatem (TCFD)
201-4 Pomoc finansowa otrzymana od państwa Innowacje i wkład w polską gospodarkę
Pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 203: Pośredni wpływ ekonomiczny 2016 203-1 Inwestycje w infrastrukturę oraz wspierane usługi Wkład Grupy Enea w społeczeństwo
203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny Nowe linie biznesowe

Innowacje i wkład w polską gospodarkę

Wskaźnik własny 1 Liczba Punktów Poboru Energii, tj. liczba Klientów segmentu Obrót GK Enea w liczbach w 2023 r.
Wskaźnik własny 2 Zainstalowane moce wytwórcze GK Enea w liczbach w 2023 r.
Zapobieganie korupcji
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Zapobieganie korupcji
GRI 205: Zapobieganie korupcji 2016 205-2 Komunikacja oraz szkolenia w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych Zapobieganie korupcji
205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Zapobieganie korupcji
Zachowania antykonkurencyjne
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Etyczne praktyki rynkowe
GRI 206: Zachowania antykonkurencyjne 2016 206-1 Kroki prawne podjęte z powodu naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych Etyczne praktyki rynkowe
Materiały i surowce
GRI 301: Materiały i surowce 2016 301-1 Wykorzystane materiały i surowce wg masy lub objętości Gospodarka surowcami i materiałami

Wykorzystane paliwa

Energia
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Działania na rzecz efektywności energetycznej
GRI 302: Energia 2016 302-1 Zużycie energii w organizacji Działania na rzecz efektywności energetycznej
GRI 302: Energia 2016 302-3 Intensywność zużycia energii elektrycznej Działania na rzecz efektywności energetycznej
GRI 302: Energia 2016 302-4 Inicjatywy redukujące zużycie energii elektrycznej Działania na rzecz efektywności energetycznej
Wskaźnik własny 8 Kluczowe działania realizowane w celu zmniejszenia zużycia energii i wzrostu efektywności energetycznej Działania na rzecz efektywności energetycznej

Wybrane inicjatywy prośrodowiskowe spółek Grupy Enea w 2023 r.

Woda i ścieki
GRI 303: Woda i ścieki 2018 303-1 Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym Gospodarowanie zasobami wody
303-3 Pobór wody Gospodarowanie zasobami wody
303-4 Zrzuty wody Gospodarowanie zasobami wody
Różnorodność biologiczna
GRI 304: Różnorodność biologiczna 2016 304-1 Zakłady znajdujące się na lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem różnorodności biologicznej Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
304-3 Siedliska zabezpieczone lub przywrócone do właściwego stanu Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wybrane inicjatywy prośrodowiskowe spółek Grupy Enea w 2023 r.

Emisje
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Ograniczanie śladu węglowego

Ograniczanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych

GRI 305: Emisje 2016 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1) Ograniczanie śladu węglowego
305-2 Pośrednie energetyczne emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2) Ograniczanie śladu węglowego
305-3 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 3) Ograniczanie śladu węglowego
305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Ograniczanie śladu węglowego
305-7 Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i inne znaczące emisje do powietrza Ograniczanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
Wskaźnik własny 25 Lista kluczowych inwestycji, które wpływają na zmniejszenie poziomu emisji Ograniczanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych

Wybrane inicjatywy prośrodowiskowe spółek Grupy Enea w 2023 r.

Odpady
GRI 306: Odpady 2020 306-1 Oddziaływania związane z odpadami Gospodarka surowcami i materiałami
306-2 Zarządzanie oddziaływaniami związanymi z odpadami Działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
306-3 Wytworzone odpady Gospodarka surowcami i materiałami
Zatrudnienie
GRI 401: Zatrudnienie 2016 401-1 Nowi Pracownicy i rotacja Pracowników Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Enea
BHP
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Bezpieczeństwo i higiena pracy

Programy promocji zdrowia

GRI 403: BHP 2018 403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy
403-4 Wpływ Pracowników na decyzje, konsultacje i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy
403-5 Szkolenia dla Pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy
403-6 Programy promocji zdrowia dla Pracowników Programy promocji zdrowia
403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo związanego z relacjami biznesowymi organizacji Bezpieczeństwo i higiena pracy
403-9 Urazy związane z pracą Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wskaźnik własny 14 Przykłady działań i rozwiązań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w miejscu pracy i edukacji Pracowników w tym zakresie Bezpieczeństwo i higiena pracy
Szkolenia i edukacja
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Szkolenia i wspieranie rozwoju Pracowników
GRI 404: Szkolenia i edukacja 2016 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na Pracownika Szkolenia i wspieranie rozwoju Pracowników
404-2 Programy podnoszenia kwalifikacji Pracowników i programy pomocy w okresie przejściowym Szkolenia i wspieranie rozwoju Pracowników
Różnorodność i równość szans
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Gwarantowanie równości i wspieranie różnorodności
GRI 405: Różnorodność i równość szans 2016 405-1 Różnorodność organów zarządzających i Pracowników Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Enea
405-2 Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia całkowitego kobiet do mężczyzn Gwarantowanie równości i wspieranie różnorodności
Zapobieganie dyskryminacji
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom praw człowieka
GRI 406: Zapobieganie dyskryminacji 2016 406-1 Przypadki dyskryminacji i podjęte działania naprawcze Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom praw człowieka
Marketing oraz znakowanie produktów i usług
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Etyczne praktyki rynkowe
GRI 417: Marketing oraz znakowanie produktów i usług 2016 417-3 Przypadki niezgodności z zasadami dotyczącymi komunikacji marketingowej Etyczne praktyki rynkowe
Prywatność Klientów
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Bezpieczeństwo danych Klientów
GRI 418: Prywatność Klientów 2016 418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności i utraty danych Klientów Bezpieczeństwo danych Klientów
Wskaźnik własny 10 Działania realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów Bezpieczeństwo danych Klientów
Działania na rzecz satysfakcji Klientów
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Komunikacja i badania satysfakcji

Nasza oferta

Działania na rzecz niezawodności dostaw energii

Wskaźnik własny 11 Poziom satysfakcji Klientów – przykłady badań opinii Klientów i ich wyniki Komunikacja i badania satysfakcji
Wskaźnik własny 13 Główne działania na rzecz satysfakcji Klientów i zapewniania ciągłości dostarczania usług Nasza oferta

Działania na rzecz niezawodności dostaw energii

Wskaźnik własny 33 Łączna kwota przeznaczona na inwestycje bezpośrednio lub pośrednio zwiększające niezawodność dostaw energii elektrycznej Działania na rzecz niezawodności dostaw energii
Wskaźnik sektorowy EU28 Częstość przerw w dostawie energii (SAIFI) Działania na rzecz niezawodności dostaw energii
Wskaźnik sektorowy EU29 Średni czas trwania przerw w dostawie energii (SAIDI) Działania na rzecz niezawodności dostaw energii
Innowacyjność i wkład w rozwój technologiczny
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Innowacje i wkład w polską gospodarkę
Wskaźnik własny B+R+I Realizowane programy badawczo-rozwojowe o potencjalnie istotnym znaczeniu dla gospodarki Innowacje i wkład w polską gospodarkę
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Wskaźnik własny 24 Produkcja energii ze źródeł odnawialnych Rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Inwestycje w obszarze ochrony środowiska
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Wybrane inicjatywy prośrodowiskowe spółek Grupy Enea w 2023 r.
Wskaźnik własny 22 Łączna kwota przeznaczona na inwestycje w obszarze środowiska naturalnego Wybrane inicjatywy prośrodowiskowe spółek Grupy Enea w 2023 r.
Działalność sponsoringowa i charytatywna
GRI 3: Istotne zagadnienia 2021 3-3 Zarządzanie istotnymi zagadnieniami Projekty społeczne i wolontariat pracowniczy
Wskaźnik własny 30 Łączna wartość przekazanych darowizn pieniężnych i rzeczowych Projekty społeczne i wolontariat pracowniczy
Wskaźnik własny 31 Inicjatywy wspierające społeczeństwo Projekty społeczne i wolontariat pracowniczy
Przeciwdziałanie luce pokoleniowej, m.in. w formie wspierania szkolnictwa zawodowego
Wskaźnik własny 29 Lista szkół i uczelni, z którymi firma współpracuje w zakresie szkolenia zawodowego Innowacje i wkład w polską gospodarkę

Wyniki wyszukiwania