RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Etyczne praktyki rynkowe

 • GRI 2-23,
 • GRI 2-24,
 • GRI 2-25,
 • GRI 2-27,
 • GRI 3-3,
 • GRI 206-1,
 • GRI 417-3,
 • S-P8

Enea SA posiada tytuł Certyfikowanego Sprzedawcy Energii potwierdzający rzetelność prowadzonych działań. Certyfikat przyznaje Towarzystwo Obrotu Energią, które opracowało także „Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej i Paliw Gazowych”, jako potwierdzenie, że spółka spełnia wymagania określone w tym dokumencie i stosuje jego zalecenia.

Uczciwe podejście do Klientów, respektowanie ich praw oraz rzetelną realizację podpisanych umów regulują w spółce m.in. „Standardy Sprzedaży ENEA S.A. dla Klientów biznesowych”, „Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych w obszarze sprzedaży” oraz „Polityka Zrównoważonego Marketingu Bezpośredniego ENEA S.A.”.

Działalność w naszej Grupie prowadzimy zgodnie z zasadami etycznymi, respektujemy prawa człowieka oraz przestrzegamy przepisów. Przyjęliśmy jasne i przejrzyste zasady zgłaszania (również anonimowo) i wyjaśniania wszelkich potencjalnych naruszeń. Dokładnie analizujemy spływające do naszych spółek reklamacje, uwagi i zgłoszenia od odbiorców. Edukujemy naszych Pracowników w zakresie obsługi Klientów i – w uzasadnionych przypadkach – modyfikujemy stosowane w Grupie procesy tak, aby przeciwdziałać niepożądanym sytuacjom.

Jednym z naszych priorytetów jest wytwarzanie i dostarczanie energii elektrycznej oraz ciepła w sposób bezpieczny dla środowiska. Dążymy do racjonalnego zarządzania zasobami przyrody, a także do zachowania różnorodności biologicznej oraz trwałości procesów ekologicznych.

Grupa Enea realizuje wytyczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie rozdzielenia działalności dystrybucyjnej od sprzedażowej (unbundling) m.in.:

 • Enea Operator nie promuje jakichkolwiek przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem bądź sprzedażą energii elektrycznej i nie rekomenduje ich osobom trzecim, w tym nie eksponuje materiałów promocyjnych bądź reklamowych przedsiębiorstw energetycznych podczas obsługi Klienta,
 • posiada własną identyfikację wizualną,
 • korzysta z odrębnych kanałów komunikacji (strona internetowa, domena adresów mailowych, numery telefonów).

W grudniu 2023 r. Urząd Regulacji Energetyki (URE) nałożył na Eneę SA karę w wysokości 100 tys. zł za wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej do odbiorców z nieuzasadnionych powodów. Spółka złożyła w tej sprawie odwołanie do właściwego sądu. Ponadto Enea SA otrzymała w 2023 r. dwie decyzje wydane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – jedną dotyczącą postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, drugą związaną z postępowaniem o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolony. W obu przypadkach Enea zobowiązała się podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków naruszeń. W obu przypadkach Enea podjęła działania naprawcze mające na celu usunięcie skutków naruszeń oraz zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.

Wyniki wyszukiwania