RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok
Najważniejsze dane operacyjne i wskaźniki dla Grupy Enea

* Zmiana prezentacyjna zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2022 r.
** Definicje wskaźników zamieszczone zostały w rozdziale „Słownik pojęć i skrótów”
*** Licznik wskaźnika tj. zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego podlega annualizacji

J.m. 20211) 2022 2023 Zmiana 2023/2022 Zmiana 2023/2022 (%)
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody tys. zł 21 288 565 30 117 852 48 183 419 18 065 567 60,0%
EBITDA tys. zł 3 542 872 2 219 994 6 297 842 4 077 848 183,7%
EBIT tys. zł 1 973 462 578 240 955 679 377 439 65,3%
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego tys. zł 1 805 167 118 920 (442 623) -561 543 -472,2%
Zysk / (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej tys. zł 1 690 874 45 304 (704 308) -749 612 -1 654,6%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 5 510 003 1 226 169 2 246 404 1 020 235 83,2%
CapEx tys. zł 1 980 367 2 590 480 3 711 135 1 120 655 43,3%
Dług netto tys. zł 2 729 088 3 839 226 5 338 362 1 499 136 39,0%
Dług netto / EBITDA2) 0,77 1,73 0,85 -0,88 -50,9%
Rentowność aktywów (ROA) 2)3) % 5,2% 0,3% -1,1% -1,4 p.p.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2)3) % 11,9% 0,7% -2,9% -3,6 p.p.
Obrót
Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym GWh 24 506 23 664 22 846 -818 -3,5%
Liczba odbiorców (Punkty Poboru Energii) tys. 2 615 2 681 2 715 34 1,3%
Dystrybucja
Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym GWh 20 336 20 313 20 040 -273 -1,3%
Liczba Klientów (stan na koniec okresu sprawozdawczego) tys. 2 703 2 753 2 792 39 1,4%
Wytwarzanie
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto, w tym: GWh 26 393 26 214 21 344 -4 870 -18,6%
ze źródeł konwencjonalnych GWh 23 978 24 265 19 060 -5 205 -21,5%
z odnawialnych źródeł energii GWh 2 415 1 949 2 284 335 17,2%
Wytwarzanie ciepła brutto TJ 8 011 7 861 7 369 -492 -6,3%
Sprzedaż energii elektrycznej, w tym: GWh 30 745 29 463 25 827 -3 636 -12,3%
ze źródeł konwencjonalnych GWh 23 978 24 265 19 060 -5 205 -21,5%
z odnawialnych źródeł energii GWh 2 415 1 949 2 284 335 17,2%
z zakupu GWh 4 352 3 249 4 483 1 234 38,0%
Sprzedaż ciepła TJ 7 209 7 116 6 598 -518 -7,3%
Wydobycie
Produkcja netto tys. t 9 935 8 401 7 053 -1 348 -16,0%
Sprzedaż węgla tys. t 10 036 8 400 6 703 -1 697 -20,2%
Zapas na koniec okresu tys. t 21 22 371 349 1 586,4%
Roboty chodnikowe km 23,2 32,8 29,67 -3,13 -9,5%

1) Zmiana prezentacyjna zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2022 r.
2) Definicje wskaźników zamieszczone zostały w rozdziale „Słownik pojęć i skrótów”
3) Licznik wskaźnika tj. zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego podlega annualizacji

Wyniki finansowe w segmentach działalności Grupy Enea

EBITDA
[tys. zł]
20211 2022 2023 Zmiana Zmiana %
[1] [2] [3] [3-2] [3-2]/[2]
Obrót -241 526 -76 000 -29 850 46 150 60,7%
Dystrybucja 1 392 928 1 328 696 1 821 851 493 155 37,1%
Wytwarzanie 1 602 468 310 209 3 605 484 3 295 275 1 062,3%
Wydobycie 821 358 610 600 1 326 430 715 830 117,2%
Pozostała działalność 107 775 134 615 126 015 -8 600 -6,4%
Pozycje nieprzypisane i wyłączenia -140 131 -88 126 -552 088 -463 962 -526,5%
Razem GK Enea 3 542 872 2 219 994 6 297 842 4 077 848 183,7%

1) Zmiana prezentacyjna zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2022 r.

 

Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 2021 - 2023 [tys. zł.]

Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody
[tys. zł]
2021 2022 2023 Zmiana Zmiana %
[1] [2] [3] [3-2] [3-2]/[2]
Obrót 11 206 560 17 437 443 28 339 907 10 902 463 62,5%
Dystrybucja 3 279 524 3 614 801 5 509 992 1 895 191 52,4%
Wytwarzanie 10 199 431 14 648 855 26 166 078 11 517 223 78,6%
Wydobycie 2 449 230 2 451 684 3 939 289 1 487 605 60,7%
Pozostała działalność 502 583 602 498 654 129 51 632 8,6%
Pozycje nieprzypisane i wyłączenia -6 348 763 -8 637 429 -16 425 976 -7 788 547 90,2%
Razem GK Enea 21 288 565 30 117 852 48 183 419 18 065 567 60,0%

Więcej informacji na temat naszych wyników finansowych można znaleźć w „Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.” oraz w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności ENEA S.A. i Grupy Kapitałowej ENEA w 2023 r.”

Wyniki wyszukiwania