RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Ograniczanie śladu węglowego

 • GRI 3-3,
 • E-P1

W 2023 r. w Grupie Enea podjęliśmy działania, aby kompleksowo zinwentaryzować i zaraportować pełne dane o wielkości emisji gazów cieplarnianych zgodnie ze standardem GHG Protocol1). Zgromadziliśmy i zaraportowaliśmy dane Zakresów 1 i 2 oraz wybrane kategorie Zakresu 3. W niektórych spółkach Grupy Enea inwentaryzacja danych za 2023 r. polegała na powiększeniu zakresu i poziomu obliczeń emisji ekwiwalentu CO2 w porównaniu z poprzednimi latami oraz na bardziej szczegółowym uwzględnieniu danych z łańcucha dostaw. Skupiliśmy się na zweryfikowaniu przepływu surowców między spółkami Grupy Enea. W obliczeniach nie uwzględniliśmy spółki Farma Wiatrowa Bejsce sp. z o.o., która nie rozpoczęła jeszcze działalności produkcyjnej.

1)  The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition and Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard

Obliczyliśmy emisje za 2023 r. w następujących zakresach Protokołu GHG:

Zakres 1 – emisje bezpośrednie ze źródeł będących w posiadaniu lub pod kontrolą Grupy Enea, tj. emisje ze spalania paliw w instalacjach i pojazdach, emisje nieuporządkowane z procesów technologicznych, emisje z wycieku czynników chłodniczych.

Zakres 2 – emisje pośrednie u podmiotów trzecich w wyniku produkcji: energii elektrycznej, ciepła, chłodu i pary technologicznej, które zostały zakupione przez Grupę Enea.

Zakres 3 – pozostałe emisje pośrednie nie objęte Zakresem 2.

W trakcie prac nad obliczeniem emisji zebraliśmy informacje, dokumenty i dane dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zidentyfikowanych źródeł emisji, ustaliliśmy granice organizacyjne i wynikające z tego granice operacyjne dotyczące inwentaryzacji w Zakresach 1, 2 i 3 oraz przeanalizowaliśmy i skategoryzowaliśmy źródła emisji w podziale na rodzaje emitorów i zakresy.

Ponadto dla zidentyfikowanych źródeł emisji dobraliśmy odpowiednie metodyki obliczania wielkości emisji i wskaźniki emisyjności GHG. Granice organizacyjne Grupy Kapitałowej Enea na potrzeby inwentaryzacji emisji GHG wyznaczyliśmy metodą kontroli operacyjnej, zgodnie z którą emisje GHG rozlicza się „zero-jedynkowo”, tzn., że emisje przypisuje się do przedsiębiorstwa w całości, jeżeli przedsiębiorstwo posiada nad procesem kontrolę, lub nie przypisuje wcale, jeżeli przedsiębiorstwo nie posiada kontroli nad procesem. Aby uprościć gromadzenie i analizowanie danych o emisjach, podzieliliśmy spółki Grupy (objęte badaniem emisji GHG) na cztery obszary działalności:

 • Enea SA,
 • Enea Operator,
 • Enea Pomiary,
 • Enea Serwis,
 • Enea Trading,
 • Enea Centrum,
 • Enea Oświetlenie,
 • Enea Bioenergia,
 • Enea ELKOGAZ,
 • Enea Power&Gas Trading,
 • Enea Innowacje.
 • Enea Elektrownia Połaniec,
 • Enea Wytwarzanie,
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Obornikach,
 • Enea Ciepło,
 • Enea Nowa Energia,
 • PRO-WIND,
 • PV Tykocin,
 • PV Genowefa,
 • Miejska Energetyka Cieplna Piła.
 • Grupa Kapitałowa LW Bogdanka.
 • Enea Logistyka.
 • GRI 305-1,
 • GRI 305-2,
 • GRI-305-3,
 • E-P2

Emisje gazów cieplarnianych w Grupie Enea w 2023 r.

Spółka Zakres 1
[w tonach CO2e]
Zakres 2
metoda location-based
[w tonach CO2e]
Zakres 2
metoda market-based

[w tonach CO2e]
Zakres 3
[w tonach CO2e]
Enea Operator 7 793 26 325 26 394 1 491 413
Enea Pomiary 233 122 85 5 270
Enea Serwis 1301 873 666 4 776
Enea Elektrownia Połaniec 5 060 622 11 871 1 567 1 742 179
Enea Bioenergia 2 220 399 399 31 911
Enea Wytwarzanie 12 798 243 49 5 2 691 476
Enea Trading 53 6 6 2 381
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 13 980 514 0 6 534
Enea Ciepło – Centrala 16 334 4 676 4 545 3 284
Enea Ciepło – Oddział Białystok 219 852 4 4 107 454
Miejska Energetyka Cieplna Piła 91 375 Brak danych Brak danych 13 558
Grupa Kapitałowa LW Bogdanka 49 6881) 250 2891) 250 2891) 19 803 6101)
Enea Innowacje Brak danych Brak danych Brak danych 187
Enea Nowa Energia 312 1032 972 106 354
Enea Centrum 181 1152 1152 670 412
Enea Oświetlenie 196 150 7 47
Enea Logistyka 189 193 193 457
Enea ELKOGAZ 22 Brak danych Brak danych 14
Enea Power&Gas Trading 18 Brak danych Brak danych 5
Enea SA 43 1795 1782 11
PRO-WIND 0 43 32 186
PV Tykocin 0 8 8 Brak danych
PV Genowefa 0 107 0 Brak danych
Łącznie 18 262 655 299 608 288 106 26 681 518
Łącznie (bez GK LW Bogdanka)1) 18 212 967 49 319 37 817 6 877 909

1) Informacje na temat wielkości emisji Grupy Kapitałowej LW Bogdanka zostały obliczone przez spółkę indywidualnie i przekazane do zestawienia. Dane przekazane przez Grupę Kapitałową LW Bogdanka SA nie podlegały weryfikacji pod względem przepływów między spółkami Grupy Kapitałowej Enea. Dane reprezentują emisje GK LW Bogdanka.

Emisje biogenicznego CO2 w Grupie Enea w 2023 r.

Spółka Emisja biogenicznego CO2 [w tonach]
Enea Elektrownia Połaniec 2 758 647
Grupa Kapitałowa LW Bogdanka 2021)
Enea Ciepło – Oddział Białystok 434 953
Enea Nowa Energia 5 786
Łącznie 3 199 588
Łącznie (bez GK LW Bogdanka)1) 3 199 386

1) Informacje na temat Wielkości emisji Grupy Kapitałowej LW Bogdanka zostały obliczone przez spółkę indywidualnie i przekazane do zestawienia. Dane przekazane przez Grupę Kapitałową LW Bogdanka nie podlegały weryfikacji pod względem przepływów między spółkami Grupy Kapitałowej Enea. Dane reprezentują emisje GK LW Bogdanka.

Emisje CO2 z poszczególnych jednostek wytwórczych Grupy Enea

Spółka Emisja CO2 [Mg] pochodząca z produkcji energii elektrycznej Produkcja energii elektrycznej brutto [MWh] Wskaźnik emisji [kg/MWh]
Elektrownia Kozienice bloki 1-10
2022 r. 11 876 117,0 13 818 432,1 859,4
2023 r. 8 946 398,0 10 221 560,0 875,2
Zmiana % -24,7% -26,0% 1,8%
Elektrownia Kozienice blok 11
2022 r. 3 664 595,0 4 764 590,2 769,0
2023 r. 3 849 918,0 4 969 081,0 774,8
Zmiana % 5,1% 4,3% 0,8%
Enea Elektrownia Połaniec
2022 r. 7 088 659,0 9 223 962,8 768,5
2023 r. 5 053 883,0 7 316 463,8 690,8
Zmiana % -28,7% -20,7% -10,1%
Elektrociepłownia Białystok1)
2022 r. 255 232,0 470 410,3 165,5
2023 r. 219 879,0 440 251,8 153,9
Zmiana % -13,9% -6,4% -7,0%
Ciepłownia Zachód Białystok
2022 r. 12 851,0
2023 r. 16 223,0
Zmiana % 26,2%
MEC Piła1)
2022 r. 41 667,0 55 359,4 157,9
2023 r. 49 225,0 115 232,4 153,8
Zmiana % 18,1% 108,2% -2,6%
1) Wskaźnik emisyjności przeliczony jest do łącznej produkcji brutto energii elektrycznej oraz produkcji brutto ciepła.
 • GRI 305-4,
 • E-P3

Intensywność emisji gazów cieplarnianych z jednostek wytwórczych Grupy Enea

Jednostkowa emisja CO2 związana z wytwarzaniem energii elektrycznej [kg/MWh]1) 2021 2022 2023
Łączna intensywność emisji gazów cieplarnianych z jednostek wytwórczych Grupy Enea 764 793 768

1) Iloraz emisji CO2 związanej z produkcją energii elektrycznej i całkowitej produkcji energii elektrycznej brutto. W przypadku elektrowni w Kozienicach i Połańcu do obliczeń wykorzystano łączną emisję CO2 dla źródeł produkujących wyłącznie energię elektryczną lub jednocześnie energię elektryczną i nieznaczne ilości ciepła, gdyż dla drugiego typu instalacji rozdzielenie emisji związanych z produkcją poszczególnych rodzajów energii nie jest możliwe. W przypadku spółek MEC Piła i Enea Ciepło zaprezentowane dane dotyczą wyłącznie emisji CO2 bezpośrednio związanych z produkcją energii elektrycznej, tj. nie obejmują emisji związanych z produkcją energii cieplnej. Jednostkowa emisja dla lat 2020 i 2021 została skorygowana względem wcześniej publikowanych wartości dzięki dostępowi do bardziej precyzyjnych danych dla MEC Piła i Enei Ciepło.

Wyniki wyszukiwania