RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

GRI:[ ]
  • GRI 306-2 ,
  • E-D4

Minimalizujemy ilość odpadów dzięki maksymalnemu wykorzystaniu zasobów. Stosujemy nowe technologie, aby w coraz większym zakresie wdrażać rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego, a tym samym ograniczać nasz wpływ na środowisko. Poniżej kilka przykładów naszych działań.

Enea Elektrownia Połaniec traktuje odpady paleniskowe powstałe ze współspalania węgla z biomasą i gips wytwarzany w instalacji odsiarczania spalin jako pełnowartościowe surowce uboczne, które poddaje procesom odzysku lub unieszkodliwiania innym niż składowanie. Spółka segreguje pozostałe odpady i przekazuje je podmiotom zewnętrznym do zagospodarowania. W spółce obowiązuje „Program gospodarki odpadami w Elektrowni”, stanowiący załącznik do „Procedury monitorowania środowiska”, który reguluje wszystkie kwestie związane z odpadami wytwarzanymi w procesie produkcji energii elektrycznej i jest aktualizowany w przypadku pojawienia się nowych rodzajów odpadów.

Podejmuje działania w celu maksymalizacji sprzedaży popiołu i gipsu, co przekłada się na zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych i kierowanych do unieszkodliwienia.

Enea Nowa Energia w swoich elektrowniach biogazowych stosuje gospodarkę o obiegu zamkniętym – wykorzystuje odpady pochodzące z innej gałęzi przemysłu i w ten sposób minimalizuje ilość produkowanych odpadów. Do produkcji biogazu spółka stosuje odpady rolnicze, a poferment powstały w wyniku produkcji przekazuje jako nawóz do wykorzystania w rolnictwie.

Enea Operator naprawia i odnawiania m.in. transformatory, liczniki oraz słupy betonowe. W ten sposób wydłuża się cykl życia materiałów, co w praktyce oznacza ograniczenie odpadów.

Enea Logistyka przekazuje zużyte źródła światła i bezpieczniki firmie posiadającej pozwolenia na ich utylizację oraz recykling.

Wyniki wyszukiwania