RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Polityka klimatyczna i nadzór nad kwestiami związanymi z klimatem

  • GRI 3-3,
  • GRI 2-23,
  • GRI 2-24,
  • GRI 2-25,
  • E-P1

Zdajemy sobie sprawę, że zrównoważona transformacja energetyczna naszej Grupy może – poprzez działania w całym łańcuchu wartości – w sposób szczególny wspierać dekarbonizację i transformację klimatyczną także innych sektorów gospodarki. Nasze ambicje i kierunki minimalizowania oddziaływania na środowisko wyznacza przede wszystkim „Polityka klimatyczna Grupy Kapitałowej ENEA” przyjęta w 2023 r. Dokument wskazuje najważniejsze cele dotyczące m.in.: ograniczania globalnego ocieplenia, przystosowania się do zachodzących zmian klimatycznych oraz zwiększania świadomości zmian klimatycznych. Polityka określa poziom obowiązków Zarządu i Kierownictwa jednostki dominującej Enea SA oraz pozostałych spółek Grupy w kwestiach związanych ze zmianami klimatu.

Cele i priorytety Polityki klimatycznej wyznacza oraz akceptuje Zarząd Enei SA. Za wdrożenie oraz aktualizację „Polityki klimatycznej GK ENEA” odpowiada Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategią i Rozwojem Grupy Kapitałowej, a podległy mu Referat Transformacji Klimatycznej koordynuje i wspiera wypracowanie rekomendowanych do podjęcia przez spółki Grupy kierunków działań związanych z oddziaływaniem na klimat lub z bezpośrednim wpływem klimatu na majątek GK Enea. Ponadto, Polityka klimatyczna zobowiązuje też wszystkich Pracowników Grupy do postępowania w zgodzie z jej zapisami.

O odpowiedzialnym podejściu Grupy świadczy złożona struktura organizacyjna dedykowana Polityce klimatycznej GK Enea, w tym powołanie odpowiedniej jednostki koordynującej transformację klimatyczną w Grupie. Ponadto, Pracownicy Grupy na wszystkich poziomach organizacyjnych zobowiązani są postępować w zgodzie z postanowieniami Polityki klimatycznej GK Enea. Odpowiednie jednostki organizacyjne w spółkach Grupy identyfikują ryzyka związane z klimatem.

Polityka klimatyczna GK Enea odpowiada na wyzwania przyszłości i pokazuje, jak reagujemy jako odpowiedzialna organizacja na zmiany w otoczeniu i nowe regulacje. Dokument wzmacnia rolę zagadnień środowiskowych praktycznie w każdym obszarze funkcjonowania Grupy i w naturalny sposób uzupełnia naszą strategię biznesową. Polityka klimatyczna GK Enea jest osadzonym w konkretnych działaniach planem i jednocześnie jasnym wyrazem naszych ambicji dotyczących ograniczenia wpływu na środowisko oraz ograniczenia niekorzystnych zmian klimatycznych.

Anna Striżyk Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategią i Rozwojem Grupy Kapitałowej, Enea SA

Wyniki wyszukiwania