RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Innowacje i wkład w polską gospodarkę

 • GRI 3-3,
 • GRI 203-2

Jako Grupa Enea dostarczamy energię elektryczną i cieplną oraz innowacyjne usługi Klientom indywidualnym oraz biznesowym. Jesteśmy dużym pracodawcą i należymy do grona największych w kraju podatników, który wnosi istotny wkład do lokalnych budżetów. Rozbudowujemy regionalną infrastrukturę, rozwijamy innowacje technologiczne i wspieramy kształcenie przyszłych kadr. Wkład Grupy Enea w polską gospodarkę ma wielopoziomowy i wielowymiarowy charakter.

Szczególnie ważne, m.in. z uwagi na potrzeby klimatu oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju, jest zaangażowanie w nowe technologie i innowacyjne rozwiązania, które wyznaczą przyszłość rynku elektroenergetycznego. Dlatego pracujemy nad nowymi liniami biznesowymi, prowadzimy działania na rzecz „zielonej” i cyfrowej transformacji, przygotowujemy Pracowników na zmiany oraz szukamy możliwości współpracy z podmiotami badawczymi, uczelniami wyższymi oraz oferentami technologii.

Chcemy tworzyć innowacje i ważne rozwiązania dla polskiej gospodarki, dlatego przewidujemy zaangażowanie m.in. w następujące obszary:

 • magazyny energii, w tym magazynowanie wodoru,
 • nisko- i bezemisyjne źródła wytwarzania energii,
 • badanie możliwości zastosowania technologii wodorowych,
 • innowacyjne rozwiązania OZE (w tym energetyka wiatrowa, fotowoltaika – agrofotowoltaika i pływające instalacje PV, biomasa, bio-paliwa stałe i ciekłe, biogazownie, instalacje hybrydowe),
 • instalacje SMR (małe modułowe reaktory jądrowe) oraz MMR (modułowe mikroreaktory jądrowe),
 • wyspy energetyczne, tzw. klastry energii,
 • inteligentne sieci energetyczne.

W 2023 r. analizowaliśmy m.in. innowacje związane z agrofotowoltaiką, instalacjami związanymi z energetyką wodną i solarną, paliwami alternatywnymi, biopaliwami stałymi oraz wdrażaniem idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Interesujemy się elektromobilnością, ideą Smart Cities, rozwiązaniami Internetu Rzeczy (IoT) i sztucznej inteligencji (AI) oraz automatyzacją procesów operacyjnych i produkcyjnych.

W czerwcu 2023 r. powołaliśmy Departament Rozwoju Projektów Innowacyjnych i Nowych Technologii GK. To wyspecjalizowana jednostka organizacyjna odpowiedzialna za kreowanie innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii, badanie możliwości ich wdrożenia oraz koordynowanie działań wybranych spółek Grupy w obszarze rozwoju. Liczymy, że praca tego Departamentu nie tylko pozytywnie wpłynie na naszą przyszłość, lecz także zaowocuje znaczącymi osiągnięciami w skali gospodarki i transformacji energetycznej całego kraju.

Łukasz Nowakowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Projektów Innowacyjnych i Nowych Technologii Grupy Kapitałowej, Enea SA

Grupa Enea budując bezpieczeństwo energetyczne Polski jako jeden z największych w kraju koncernów surowcowo-energetycznych, przeznaczyła od 2015 r. ok. 23 mld zł na ważne inwestycje wspierające rozwój polskiej energetyki. W latach 2024-2042 Grupa Enea planuje na ten cel przeznaczyć kolejne miliardy złotych. Dzięki nim będzie mieć kluczowy wkład w skuteczną transformację w kierunku całkowitej zeroemisyjności sektora energii.

 • GRI 201-1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wygenerowana przez Grupę Enea

Bezpośrednia wartość ekonomiczna generowana przez Grupę Enea
[dane w mln zł]
20211) 20221) 2023
i. Wartość ekonomiczna wytworzona:
Przychody ogółem2) 21 743 30 555 48 886
ii. Wartość ekonomiczna podzielona:
Koszty operacyjne3) 16 922 27 036 38 539
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze4) 2 137 2 496 3 093
Płatności na rzecz dostarczycieli kapitału (dywidendy i odsetki)5) 177 265 402
Płatności na rzecz instytucji publicznych (podatki)6) 986 575 3 918
Inwestycje społeczne (darowizny)7) 5 138) 29
WARTOŚĆ ZATRZYMANA (różnica między i. a ii.) 1 516 170 2 905

1) Dokonano rewizji danych za lata 2021 i 2022, uwzględniono również zysk/stratę z pochodnych instrumentów walutowych niewykorzystywanych w rachunkowości zabezpieczeń.
2) Pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów: przychody ze sprzedaży oraz inne dochody, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, zmiana rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia (część przychodowa), przychody z tytułu dywidend, zysk na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, zysk z pochodnych instrumentów walutowych niewykorzystywanych w rachunkowości zabezpieczeń.
3) Pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów: amortyzacja, zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów, zakup energii i gazu na potrzeby sprzedaży, usługi przesyłowe, inne usługi obce, zmiana rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia (część kosztowa), strata na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, strata z pochodnych instrumentów walutowych niewykorzystywanych w rachunkowości zabezpieczeń, pozostałe koszty operacyjne, inne koszty finansowe.
4) Pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów: koszty świadczeń pracowniczych.
5) Pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego: dywidendy wypłacone, koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek, koszty odsetek od obligacji, koszty odsetkowe od zobowiązań z tytułu leasingu i leasingu głównego, koszty odsetek od Swap IRS, inne odsetki.
6) Pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów: podatki i opłaty, podatek bieżący.
7) Łączna wartość darowizn pieniężnych i rzeczowych przekazanych przez spółki Grupy: Fundacji ENEA, Fundacji „Solidarni Górnicy” lub bezpośrednio beneficjentom.
8) Wartość dla 2022 r. skorygowana po uwzględnieniu danych ze Sprawozdania Finansowego Fundacji Enea za 2022 r., opublikowanego 31.03.2023 r.

Przychody Grupy Kapitałowej Enea wyniosły w 2023 roku ponad 48 miliardów złotych. Nasza Grupa osiągnęła blisko 6,3 miliarda złotych EBITDA, na nakłady inwestycyjne przeznaczyliśmy prawie 4 miliardy złotych, realizujemy między innymi inwestycje dotyczące poprawy efektywności i niezawodności sieci dystrybucyjnych, zwiększamy nasz potencjał w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, realizujemy również inwestycje związane z ochroną środowiska. Grupa jest jednym z najważniejszych podmiotów energetycznych w Polsce, współodpowiedzialna za bezpieczeństwo energetyczne Państwa. Zamierzamy kontynuować działania nastawione na wzrost wartości Grupy Kapitałowej Enea poprzez zrównoważoną transformację.

Marcin Budzyński Dyrektor Departamentu Controllingu Grupy Kapitałowej, Enea SA
 • GRI 201-4

Pomoc finansowa uzyskana od państwa przez Grupę Enea

Całkowita wartość pieniężna pomocy finansowej uzyskanej przez Grupę Enea od państwa1) [mln zł] 20212) 20222),3) 2023
i. Ulgi i zwolnienia podatkowe 1,6 2,6 3,4
ii. Subwencje 0 0 0
iii. Granty (m.in. inwestycyjne oraz na badania i rozwój) 0,1 7,3 8,0
iv. Nagrody 0 0 0
v. Zwolnienia z opłat licencyjnych 0 0 0
vi. Pomoc finansowa ze strony publicznych instytucji kredytujących, np. w ramach programów wsparcia eksportu 0,1 0,2 0,4
vii. Zachęty finansowe 0 0 0
viii. Inne korzyści finansowe otrzymane lub należne ze strony państwa 1 342,8 1 291,2 1 361,1
SUMA: 1 344,7 1 301,3 1 372,9

1) Główne źródła pomocy finansowej od państwa to:
1. przychody z Rynku Mocy,
2. wsparcie w postaci certyfikatów wytworzenia energii elektrycznej,
3. przydział darmowych uprawnień do emisji CO2.
2) Dokonano rewizji danych za rok 2021 i 2022: w pozycji inne korzyści finansowe otrzymane lub należne ze strony państwa różnica wynika z rozpoznania darmowych uprawnień CO2 na dany rok. Przydział wykazywany jest w tabeli w wartości wycenionej wg. ceny rynkowej w dniu wpisania do rejestru.
3) Dokonano rewizji danych za rok 2022: w pozycji ulgi i zwolnienia podatkowe wystąpiła różnica po rozliczeniu rocznym, ponieważ jedna ze spółek nie skorzystała z odliczenia darowizn. Dodatkowo na dzień przygotowywania oświadczenia jedna ze spółek nie znała wartości ulgi B+R.

WSKAŹNIK WŁASNY B+R+I

W 2023 r. Enea Operator ukończyła z sukcesem projekt „DRES2Market” będący elementem programu Horyzont 2020. Projekt polegał na poszukiwaniu rozwiązań likwidujących bariery w rozwoju rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tak aby umożliwić jej bilansowanie i magazynowanie. Wyniki zostały pozytywnie zatwierdzone przez komisarza projektu i zostaną wykorzystane przy tworzeniu nowych regulacji unijnych.

Enea Operator realizowała także projekt badawczo-rozwojowy „eNeuron”, którego głównym celem jest opracowanie innowacyjnych narzędzi do optymalnego projektowania i działania lokalnych systemów energetycznych integrujących rozproszone zasoby energii i wiele nośników energii w różnych skalach. Projekt obejmował budowę magazynu energii, który jest szóstym tego typu obiektem funkcjonującym w sieci Enei Operator. Rezultaty projektu „eNeuron” mają zapewnić korzyści potencjalnym podmiotom zainteresowanym wdrożeniem takich systemów, w szczególności operatorom sieci dystrybucyjnych.

Wyniki wyszukiwania