RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Udział w inicjatywach i członkostwo w organizacjach

GRI:[ ]
 • GRI 2-28

Wspieramy inicjatywy na rzecz szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu:

 • United Nations Global Compact,
 • Deklarację w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce,
 • Deklarację Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju,
 • Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce,
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu (LW Bogdanka ma status partnera strategicznego),
 • Grupę Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK,
 • Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski,
 • Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki (od 2022 r.).
 • Polskie Stowarzyszenie ESG (LW Bogdanka jest członkiem).

Ważnym punktem odniesienia dla naszej działalności są także Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

Grupa Enea została uhonorowana Białym Listkiem CSR POLITYKI 2023 w prestiżowym rankingu ESG organizowanym m.in. przez Tygodnik Polityka. Potwierdza on celowość naszych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, szeroko rozumiane zaangażowanie społeczne oraz przestrzeganie ładu korporacyjnego. Otrzymaliśmy także wyróżnienie za wsparcie dla walczącej Ukrainy oraz uchodźców z tego kraju. W 2023 r. kontynuowaliśmy współpracę z United Nations Association Poland (UNAP) – angażowaliśmy się w działania na rzecz edukacji z zakresu celów zrównoważonego rozwoju.

Marcin Wenzel p.o. Dyrektor Departamentu Sponsoringu, Promocji i Zarządzania Marką Grupy Kapitałowej, Enea SA

Grupa Enea włącza się w osiąganie następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Zadanie 3.9. Do 2030 r. znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby.

Zadanie 4.4. Do 2030 r. znacznie zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne przy uzyskaniu zatrudnienia, znalezieniu godziwej pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

Zadanie 7.1. Do 2030 r. zapewnić powszechny dostęp do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych.

Zadanie 7.2. Do 2030 r. znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym

Zadanie 8.2. Osiągnąć wyższy poziom wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną
i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim wskaźniku pracochłonności.

Zadanie 8.8. Chronić prawa pracownicze oraz promować bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich, w tym dla pracowników, w tym pracowników – migrantów, w szczególności dla migrantek i osób mających niepewne zatrudnienie.

Zadanie 9.1. Rozwijać niezawodną, zrównoważoną i odporną infrastrukturę dobrej jakości, w tym infrastrukturę regionalną i transgraniczną, wspierającą rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi. Zapewnić wszystkim ludziom równy dostęp do infrastruktury po przystępnej cenie.

Zadanie 9.4. Do 2030 r. podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami.

Zadanie 9.5. Do 2030 r. wzmocnić badania naukowe i podnieść poziom technologiczny sektora przemysłowego we wszystkich krajach, szczególnie w rozwijających się, w tym poprzez innowacje, znaczne zwiększenie liczby pracowników sektora badawczo-rozwojowego na każdy milion osób oraz poprzez zwiększanie publicznych i prywatnych nakładów finansowych na rozwój.

Zadanie 11.6. Do 2030 r. obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

Zadanie 12.5. Do 2030 r. istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.

Zadanie 13.3. Zwiększyć poziom edukacji, świadomości oraz potencjał ludzki i instytucjonalny w zakresie łagodzenia zmian klimatu, adaptacji do nich, ograniczenia skutków zmian klimatu oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

Zadanie 14.1. Do 2025 r. zapobiegać i znacznie zmniejszyć poziom wszelkich rodzajów zanieczyszczeń morza, w szczególności powstałych w wyniku działalności na lądzie, w tym śmieci i odpadków żywnościowych zrzucanych do morza.

Zadanie 17.16. Wzmocnić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzupełnione o partnerstwa wielostronne, które mobilizują i dzielą się wiedzą, kompetencjami, technologią i środkami finansowymi, by wspierać osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju we wszystkich krajach, szczególnie w tych rozwijających się.

10 zasad Global Compact, które wyznaczają zasady zarządzania Grupą Enea, definiują naszą kulturę organizacyjną oraz relacje z interesariuszami:
 • Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.
 • Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.
 • Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.
 • Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
 • Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.
 • Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
 • Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
 • Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
 • Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.
 • Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

Członkostwo w organizacjach

Od wielu lat wspieramy prace ważnych krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych, które zajmują się m.in. wsparciem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Do najważniejszych należą:

 • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska (członkostwo od 2015 r.),
 • Polski Komitet Energii Elektrycznej (członkostwo od 2013 r.),
 • Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa (członkostwo od 2010 r.),
 • Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej (członkostwo od 2014 r.),
 • Towarzystwo Obrotu Energią (członkostwo od 2007 r.),
 • United Nation Global Compact (Sygnatariusz od 2011),
 • Związek Pracodawców Energetyki Polskiej (członkostwo od 2019 r.),
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (członkostwo od przełomu 2008/09 r.),
 • Polska Fundacja Narodowa (członkostwo od 2016 r.),
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (członkostwo od 2022 r.),
 • Polskie Stowarzyszenie ESG (LW Bogdanka jest członkiem).

DOBRA PRAKTYKA

W 2023 r. Enea przystąpiła do Polskiej Izby Biznesu – Wielkopolskiej Izby Gospodarczej. Izba wspiera m.in. rozwój zrzeszonych przedsiębiorców, podejmuje działania na rzecz tworzenia i utrzymywania korzystnych warunków rozwoju gospodarczego oraz wpiera inicjatywy gospodarcze członków, reprezentuje ich i chroni ich interesy gospodarcze. Zaangażowana jest także w inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, sferą akademicką, edukacyjną, naukowa i badawczą.

Wyniki wyszukiwania