RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności Grupy Enea

Obszar Wskaźnik 2021 2022 2023 Zmiana 2023/2022 (%)
Ekonomiczny Podatki zapłacone na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym1) 986 mln zł 575 mln zł 3 918 mln zł +581,4%
Wpłaty do budżetu państwa z tytułu dywidend2) 0 mln zł 30 mln zł 31 mln zł +3,3%
Liczba Pracowników3) 17 461 17 588 18 227 +3,6%
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 2,1 mld zł 2,5 mld zł 3,1 mld zł +24%
Potwierdzone przypadki korupcji 0 0 0
Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu Nie raportowano 0 0
Całkowita liczba postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących naruszeń zasad wolnej konkurencji lub przepisów antymonopolowych, których spółki Grupy były stroną Nie raportowano 0 3 +3
Środowiskowy Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1) 22 415 951 ton CO2e 23 084 025 ton CO2e 18 262 655 ton CO2e -20,9%
Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2) 292 410 ton CO2e 270 244 ton CO2e 299 608 ton CO2e +10,9%
Emisje gazów cieplarnianych (Zakres 3)4) Nie raportowano dla całej GK Nie raportowano dla całej GK 26 681 518 ton CO2e
Intensywność emisji gazów cieplarnianych5) 764 kg/MWh 793 kg/MWh 768 kg/MWh -3,2%
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych 2 415 GWh 1 949 GWh 2 284 GWh +17,2%
Kwota przeznaczona na inwestycje w obszarze środowiska naturalnego 156 mln zł 80 mln zł 88,5 mln zł +10,6%
Kwota istotnych kar z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 0 0 0
Społeczny Łączna wartość przekazanych darowizn pieniężnych i rzeczowych6) 5,0 mln zł 12,9 mln zł7) 28,8 mln zł +124%
Liczba wypadków śmiertelnych Pracowników i podwykonawców Grupy 08) 48),9) 1 -75%
Liczba incydentów o charakterze dyskryminacyjnym 0 0 0
Kliencki Segment Obrót: liczba Klientów10) 2 615 tys. 2 681 tys. 2 715 tys. +1,3%
Segment Dystrybucja: liczba Klientów/odbiorców energii10) 2 703 tys. 2 753 tys. 2 792 tys. +1,4%
Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 24,5 TWh 23,7 TWh 22,8 TWh -3,8%
SAIDI – średni czas trwania wyłączenia zasilania11) 77 min. 89 min. 85 min. -4,5%
SAIFI – przeciętna systemowa częstość przerw długich w dostawie energii11) 1,94 1,98 1,82 -8,1%
Naruszenia ochrony danych Klientów, które kwalifikowały się do zgłoszenia do PUODO 3 0 4 +4

1) Pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów: podatki i opłaty, podatek bieżący.
2) Pozycja za skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych: dywidendy wypłacone.
3) Liczba wszystkich umów o pracę w spółkach GK Enea według stanu na ostatni dzień roku. Uwzględniono Pracowników czasowo zawieszonych w zatrudnieniu,
tj. przebywających na urlopach wychowawczych bądź urlopach bezpłatnych powyżej 30 dni lub otrzymujących świadczenia rehabilitacyjne. Osoby przebywające na urlopie bezpłatnym w jednej spółce Grupy i w tym samym czasie zatrudnione na podstawie umowy o pracę w innej są wykazywane podwójnie.
4) Emisje w Zakresie 3 w poprzednich latach były obliczane tylko dla części spółek GK Enea
5) Iloraz całkowitej emisji CO2 związanej z produkcją energii elektrycznej i całkowitej produkcji energii elektrycznej brutto. W przypadku elektrowni w Kozienicach i Połańcu do obliczeń wykorzystano łączną emisję CO2 dla źródeł produkujących wyłącznie energię elektryczną lub jednocześnie energię elektryczną i marginalne ilości ciepła (ze względów metodologicznych nie było możliwe rozbicie danych dla tego drugiego typu instalacji). W przypadku spółek MEC Piła i Enea Ciepło zaprezentowane dane dotyczą wyłącznie emisji CO2 bezpośrednio związanych z produkcją energii elektrycznej, tj. nie obejmują emisji związanych z produkcją energii cieplnej.
6) Suma środków przekazanych przez spółki Grupy na rzecz Fundacji Enea, Fundacji „Solidarni Górnicy” oraz bezpośrednio innym podmiotom.
7) Wartość środków przekazanych przez spółki Grupy na rzecz Fundacji Enea w 2022 r. skorygowano po uwzględnieniu danych ze Sprawozdania Finansowego Fundacji Enea za 2022 r., opublikowanego 31.03.2023 r.
8) Dla Pracowników podwykonawców Enea Serwis brak danych.
9) Dla Pracowników RG Bogdanka oraz dla Pracowników podwykonawców RG Bogdanka, MEC Piła i Enea Operator brak danych.
10) Stan na koniec okresu sprawozdawczego.
11) Dotyczy planowanych i nieplanowanych przerw w dostawach energii elektrycznej dla wysokiego i średniego napięcia.

Wyniki wyszukiwania