RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Komunikacja z interesariuszami i ich angażowanie

GRI:[ ]
 • GRI 2-29,
 • I-P5

Dbamy o właściwą komunikację z interesariuszami – m.in. rzetelnie informujemy ich o podejmowanych działaniach i wyznaczonych celach. Komunikację opieramy na wiarygodnych przekazach, których podstawę stanowią wartościowe analizy potrzeb interesariuszy. Wyjaśniamy procesy biznesowe i administracyjne oraz ich oddziaływanie na otoczenie społeczno-gospodarcze. Aktywujemy interesariuszy m.in. poprzez działania o charakterze CSR, a przede wszystkim działalność informacyjną dopasowaną do specyfiki i potrzeb grup odbiorców.

 • badania ankietowe,
 • intranet korporacyjny, w tym biuletyny „Enea News” i „Enea Flash” oraz zakładka Strefa Pracownika, a także intranety spółek,
 • SAP Portal Pracowniczy,
 • aplikacja na telefony komórkowe mobiBogdanka (wdrożona w 2022 r.) powielająca funkcjonalności intranetu LWB,
 • mailingi informacyjne,
 • czaty (Jabber),
 • gazetki zakładowe,
 • radiowęzły,
 • tablice ogłoszeń,
 • totem zewnętrzny w Elektrowni Kozienice (od 2022 r.),
 • spotkania (w tym z zarządami spółek),
 • tele- i wideokonferencje,
 • szkolenia i warsztaty, w tym online,
 • współpraca ze związkami zawodowymi i radami Pracowników,
 • spotkania i inne formy bezpośredniej komunikacji z wybranymi Pracownikami,
 • skrzynka do zgłaszania pomysłów mogących usprawnić pracę i procesy (inicjatywy@enea.pl),
 • skrzynka do zadawania pytań w sprawach pracowniczych (HRnapiszdonas@enea.pl),
 • spotkania i newslettery dla menadżerów.
 • badania satysfakcji (w tym badania fokusowe),
 • Biura Obsługi Klienta i Biura Sprzedaży,
 • partnerzy handlowi i opiekunowie Klienta,
 • komunikaty i informacje online (medialne oraz dotyczące oferty i mechanizmów rozliczeń na stronie WWW),
 • Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK),
 • eFormularze pozwalające na zawieranie umów online,
 • czat z konsultantem,
 • infolinia dla Klientów (+48 611 111 111),
 • wnioski elektroniczne,
 • komunikaty SMS lub e-mail informujące o statusie sprawy Klienta,
 • wkładki informacyjne do faktur (tzw. inserty),
 • współudział w kampaniach społeczno-informacyjnych organizowanych przez wyspecjalizowane podmioty,
 • rozszerzanie obszarów obsługi za pomocą Wirtualnego Agenta,
 • czatboty i voiceboty,
 • filmiki instruktażowe na kanale YouTube.
 • informacje giełdowe, wyniki finansowe,
 • strona WWW wraz z dokumentacją techniczną dla dostawców paliw, komponentów i surowców,
 • „Kodeks Kontrahentów Grupy ENEA”, określający nasze podstawowe oczekiwania względem kontrahentów dotyczące zgodności ich działań z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, standardami rynkowymi oraz etycznymi,
 • „Kodeks Etyki Grupy ENEA”, kształtujący normy i przejrzyste zasady w relacjach z Klientami i otoczeniem,
 • serwis BIP,
 • platforma zakupowa dla kontrahentów i dostawców oraz procesy przetargowe,
 • spotkania branżowe, targi.
 • raporty bieżące i okresowe,
 • strona dla inwestorów Enei SA i strona dla inwestorów LW Bogdanka (dostępne także w języku angielskim),
 • Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI) oraz Elektroniczna Baza Informacji (EBI),
 • spotkania bezpośrednie, np. podczas branżowych konferencji,
 • spotkania indywidualne z analitykami i inwestorami,
 • konferencje wynikowe (transmitowane na żywo w Internecie), podczas których udzielane są odpowiedzi na pytania,
 • mailing do analityków,
 • współpraca informacyjna ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych,
 • bezpośrednie kontakty mailowe i telefoniczne Pracowników Biura Relacji Inwestorskich w Enei SA i Działu Relacji Inwestorskich w LW Bogdanka,
 • Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 • kontakt i współpraca z Fundacją Enea i Fundacją „Solidarni Górnicy”,
 • programy wolontariatu pracowniczego,
 • bezpośrednie spotkania i współpraca z przedstawicielami społeczności lokalnych,
 • udział w wydarzeniach branżowych oraz wydarzeniach poświęconych odpowiedzialności społecznej,
 • współudział w kampaniach społeczno-informacyjnych.
 • sprawozdania i raporty dla poszczególnych instytucji,
 • komunikacja bezpośrednia,
 • udział w konferencjach.
 • członkostwo, udział w grupach roboczych oraz organach zarządzających i decyzyjnych,
 • wspólna i wspierająca komunikacja w mediach społecznościowych oraz komunikaty prasowe,
 • współudział w kampaniach społeczno-informacyjnych,
 • wspólne analizy merytoryczne dotyczące rynku i zjawisk gospodarczych wspierające działania Grupy Enea w otoczeniu rynkowym,
 • udział przedstawicieli Enei SA i spółek Grupy Enea w debatach merytorycznych, kongresach i konferencjach branżowych i gospodarczych,
 • spotkania bezpośrednie.
 • spotkania bezpośrednie, udział w lokalnych wydarzeniach, w tym związanych z inwestycjami Grupy Enea,
 • udział w konferencjach.
 • kontakt i współpraca z Fundacją Enea,
 • formularz zgłoszeniowy dla beneficjentów,
 • kontakt bezpośredni, spotkania indywidualne.
 • bieżąca działalność biura prasowego oraz rzecznika prasowego i jednostek komunikacji w spółkach,
 • korespondencja za pośrednictwem skrzynki np. biuro.prasowe@enea.pl,
 • transmisje na żywo konferencji prasowych, m.in. za pośrednictwem naszego kanału na YouTube,
 • strona enea.pl,
 • konferencje prasowe, briefingi, śniadania prasowe,
 • bezpośrednie kontakty mailowe i telefoniczne Pracowników Biura Relacji Inwestorskich w Enei SA i Działu Relacji Inwestorskich w LW Bogdanka.
 • sprawozdania i raporty przesyłane jednostkom administracji publicznej,
 • raporty ESG,
 • oświadczenia na temat informacji, niefinansowych.

Do komunikacji z wszystkimi powyższymi grupami interesariuszy wykorzystywane są w szczególności:

 • roczne sprawozdania z działalności spółek Grupy Enea oraz raporty ESG (dostępne także w języku angielskim),
 • strona enea.pl,
 • profile Grupy Enea i spółek w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram),
 • komunikacja poprzez media ogólnopolskie i lokalne.

Komunikacja z interesariuszami odbywa się stacjonarnie oraz za pośrednictwem kanałów zdalnych (tele- i wideokonferencji, stron internetowych, mediów społecznościowych itd.).

Wyniki wyszukiwania