RAPORT ESG Grupy Kapitałowej Enea za 2023 rok

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w Grupie Enea

 • GRI 2-9,
 • GRI 2-12,
 • GRI 2-13,
 • I-P2,
 • I-P3

Zarząd Enea SA odpowiada m.in. za tworzenie, przyjmowanie i aktualizację misji, wizji oraz wartości, a także strategii, polityk i celów związanych ze zrównoważonym rozwojem Grupy Enea. Naszą Strategię Rozwoju, czyli najważniejszy dokument Grupy, najpierw opiniuje Komitet ds. Strategii i Inwestycji Rady Nadzorczej Enea SA, a potem finalnie zatwierdza Rada Nadzorcza Enea SA.

Operacyjne zarządzanie zrównoważonym rozwojem

W realizacji zadań związanych ze zrównoważonym rozwojem Zarząd Enea SA korzysta ze wsparcia kompetencyjnego departamentów spółki i następujących Komitetów Grupy Enea:

 1. Komitet Inwestycyjny Grupy Enea – w zakresie zarządzania inwestycjami rzeczowymi i kapitałowymi w Grupie Kapitałowej Enea, a w szczególności w Grupie Enea,
 2. Komitet Zarządzania Grupy Enea – w zakresie zarządzania właścicielskiego spółkami zależnymi,
 3. Komitet Finansów i IT Grupy Enea – w zakresie podejmowania decyzji dotyczących zarządzania finansami oraz IT w Grupie Enea,
 4. Komitet Handlu i Promocji Grupy Enea – w zakresie zarządzania działaniami prowadzonymi w obszarach handlu, promocji i obrotu paliwami,
 5. Komitet Ryzyka Grupy Enea – w zakresie zarządzania ryzykami korporacyjnymi, ciągłością działania, obszarem Compliance oraz polityką ubezpieczeniową w Grupie Enea.

Komitety udzielają rekomendacji Zarządowi Enea SA lub podejmują decyzje w sprawach określonych w Regulaminach Komitetów Grupy Enea. Zarządzaniem zrównoważonym rozwojem na poziomie spółek zależnych zajmują się ich wewnętrzne jednostki. Nadzór nad tymi jednostkami sprawują Departamenty Enea SA, które – poprzez Piony Zarządcze, czyli formalne kanały komunikacji – zarządzają poszczególnymi obszarami funkcjonowania Grupy Enea.

Siedem Pionów Zarządczych w Grupie Enea:

Pion Zarządczy Cele
Pion Zarządczy Bezpieczeństwa
 • zarządzanie procesami, wyznaczanie, wdrażanie i doskonalenie standardów oraz optymalizacja kosztów w obszarze Bezpieczeństwa w Grupie Enea i spółkach zależnych.
Pion Zarządczy Compliance i Obsługi Prawnej
 • zarządzanie procesami, wyznaczanie, wdrażanie i doskonalenie standardów oraz optymalizacja kosztów w obszarze Compliance i Obsługi Prawnej w Enea i spółkach zależnych.
Pion Zarządczy Zakupów
 • wytyczanie standardów dotyczących zakupów w Grupie Enea,
 • analizę zarządzania procesami zakupowymi dla całej Grupy Enea,
 • optymalizację procesów zakupowych w Grupie Enea.
Pion Zarządczy HR
 • wspieranie Zarządu Enea SA w podejmowaniu decyzji strategicznych mających kluczowe znaczenie dla kształtowania i realizacji polityki personalnej w Grupie Enea,
 • zwiększenie efektywności zarządzania obszarem HR w Grupie Enea,
 • usprawnienie komunikacji HR w Grupie Enea,
 • optymalizacja kosztów związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań HR w Grupie Enea,
 • nadzór nad standaryzacją procesów i spójnością wdrażanych rozwiązań HR.
Pion Zarządczy Innowacji
 • tworzenie i rozwijanie zasad (strategii działań) wdrażania innowacji
  i nowych technologii w Grupie Enea,
 • koordynacja działań w zakresie uwzględniania obszaru innowacji
  i nowych technologii w dokumentach strategicznych Grupy Enea,
 • koordynacja, nadzór i monitorowanie działań (projektów, inicjatyw, aktywności) w zakresie rozwoju innowacji i nowych technologii, mających potencjał wpisania się w działalność biznesową Grupy Enea,
 • rozwój kompetencji w zakresie innowacji i nowych technologii w Grupie Enea,
 • pogłębianie współpracy w zakresie innowacji i nowych technologii w Grupie Enea,
 • optymalizacja nakładów i kosztów w obszarze innowacji i nowych technologii w Grupie Enea.
Pion Zarządczy Komunikacji
 • wsparcie Zarządu Enea w podejmowaniu decyzji strategicznych, mających kluczowe i długofalowe znaczenie dla kształtowania wizerunku i polityki komunikacji Grupy Enea na zewnątrz i wewnątrz organizacji,
 • wprowadzenie jednolitego sposobu zarządzania komunikacją w Grupie Enea,
 • rozwój kompetencji w zakresie komunikacji w Grupie Enea,
 • optymalizację kosztów realizacji funkcji komunikacji w Grupie Enea.
Pion Zarządczy Sponsoringu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • wsparcie Zarządu Enea w podejmowaniu decyzji strategicznych, mających kluczowe i długofalowe znaczenie dla kształtowania wizerunku i polityki sponsoringowej oraz działań społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea na zewnątrz i wewnątrz organizacji,
 • wprowadzenie jednolitego sposobu zarządzania sponsoringiem i społeczną odpowiedzialnością biznesu w Grupie Enea,
 • rozwój kompetencji w zakresie sponsoringu i społecznej odpowiedzialności biznesu w Grupie Enea,
 • optymalizacja kosztów realizacji zakupu materiałów promocyjnych w Grupie Enea.
 • GRI 2-17

W 2023 r. kontynuowano działania mające na celu zwiększenie wiedzy członków Zarządu Enea SA oraz Zarządów spółek zależnych w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Audyt i kontrola wewnętrzna

Audyty i kontrole wewnętrzne oraz koordynacja czynności prowadzonych w Grupie Enea przez zewnętrzne organy kontrolne to zadania realizowane przez Departament Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej. Jednostka stanowi ważne ogniwo naszych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i Compliance. Departament monitoruje także realizację zaleceń i rekomendacji po przeprowadzonych audytach oraz kontrolach. Ocena efektywności ich wdrożenia jest wynikową wniosków uwzględniających skuteczność zrealizowanych działań naprawczych, opartych na standardach zarządzania ryzykiem korporacyjnym według modelu COSO I oraz COSO II.

Proces raportowania statusu wdrożenia rekomendacji oraz zaleceń, w tym ewentualnych odstąpień, a także podsumowania realizacji celów menadżerskich (osiągniętych poziomów kluczowych wskaźników) zakłada dwukrotne w ciągu roku przekazanie przez Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli GK ww. informacji członkom Zarządu Enea SA, dyrektorom departamentów w Enea SA oraz członkom Zarządów spółek zależnych Grupy Kapitałowej Enea.

Wyniki wyszukiwania